PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'estudi > Estudis de màster oficial > Beques de matrícula en màsters oficials i propis per a titulats en atur

Beques de matrícula en màsters oficials i propis per a titulats en atur

Entitat convocant

Ministeri d'Educació

Descripció

El Ministeri d'Educació ha realitzat una convocatòria de beques per a titulats universitaris en atur que es matriculin en un màster del curs 2010/2011. La convocatòria s'aplica tant a màsters oficials de qualsevol universitat (pública o privada) com a màsters propis d'universitats públiques.

Tipus d'ajut

Beques

Import

 • Màsters oficials: l'alumne queda exempt d'abonar el preu públic oficial que es fixa per als serveis acadèmics del Màster. Aquest import l'abonarà el Ministeri d'Educació a les Universitats. Si finalment no se li concedeix la beca, l'alumne haurà d'abonar la quantitat pendent.
 • Màsters propis: l'alumne queda exempt d'abonar 30,63¤ per crèdit matriculat en aquest any. Aquest import l'abonarà el Ministeri d'Educació a les Universitats, i l'alumne haurà d'abonar la resta de l'import de preinscripció i matrícula. No es podrà fraccionar el pagament de la matrícula. Si finalment no se li concedeix la beca, l'alumne haurà d'abonar la quantitat pendent com a màxim un mes després de la data de publicació de la resolució.


Si l'alumne no compleix tots els requisits necessaris per sol.licitar l'ajut, o no els acredita correctament, haurà d'abonar l'import íntegre de la matrícula del màster en el moment de matricular-se, i si finalment se li concedeix la beca, la Universitat li retornarà la quantitat corresponent

 

Destinataris

Estudiant de grau
Titulats

Tipus d'estudi

Estudis de màster o diploma de postgrau
Estudis de màster oficial

Requeriments

1. Per als qui no van gaudir d'aquests ajuts en el curs anterior:
 • Haver nascut entre l'1 de gener de 1970 i el 31 de desembre de 1985.
 • Estar en possessió d'un títol oficial universitari.
 • Trobar-se en situació laboral de desocupació i estar inscrit com a demandant a 1 de setembre de 2010
 • Estar o haver estat percebent la prestació o subsidi corresponent entre l'1 de gener i l'1 de setembre de 2010.
 • Matricular-se d'un curs complet d'un màster oficial en universitats públiques o privades o d'un màster propi en una universitat pública.

 

2. Per als qui en el curs anterior van gaudir d'aquests ajuts per cursar el primer any d'un màster de dos anys, a més cal:

 • Matricular-se de tots els crèdits que li manquen per a finalitzar el màster.
 • Haver superat en el curs anterior el 80% dels crèdits en els que es va matricular.
   

Si el número de sol.licitants que reuneixen els requisits anteriors supera al d'ajudes convocades, s'adjudicaran de forma inversament proporcional a la renda per càpita del sol.licitant.

Data d'inici de sol·licituds

02/09/2010

Lloc de presentació a la UAB

En cas de màsters oficials a la facultat on es realitza la matrícula. En cas de màsters propis a la Unitat d¿Atenció a l'Usuari de l¿Escola de Postgrau (planta -1).

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

16/11/2010

Documentació

Documentació requerida per matricular-se a un màster oficial o propi a la UAB amb l'exempció provisional del pagament de l'import de la matrícula que correspondria al preu públic:

 • Imprès de sol.licitud de la beca emplenat i signat
 • Fotocòpia del DNI o NIE
 • Document acreditatiu de la situació legal d'atur en data de l'1 de setembre de 2010
 • Resolució de concessió de la prestació o subsidi per atur que acrediti el cobrament de la prestació en algun moment entre l'1 de gener de 2010 i l'1 de setembre de 2010
 • En cas de màsters oficials, documents acreditatius dels distints supòsits que donen dret a deducció (carnet de família nombrosa, certificats de minusvalidesa, etc.).
 • En cas de matrícules en centres adscrits, vinculats o externs a la UAB, s'haurà de presentar un certificat de la matrícula al màster expedit per aquest centre.

 
El termini de presentació és des del 2 de setembre fins al 16 de novembre de 2010, ambdós inclosos. I el lloc de lliurament: en cas de màsters oficials a la facultat on es realitza la matrícula. En cas de màsters propis a la Unitat d'Atenció a l'Usuari de l'Escola de Postgrau (planta -1).

Observacions

Més informació:

-Escola de Postgrau: ep.beques.atur@uab.cat

-Ministeri d' Educación / Subdirecció General de Beques, Ajudes i Mobilitat d'Estudiants:

Web amb més informació

Web del Ministeri d'Educació