PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'estudi > Estudis de māster oficial > Beques de colˇlaboraciķ al Consell Superior d'Avaluaciķ del Sistema Educatiu

Beques de colˇlaboraciķ al Consell Superior d'Avaluaciķ del Sistema Educatiu

Entitat convocant

Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu

Descripciķ

Concessió de dues beques de col·laboració en l’àmbit de les actuacions del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu; l’objecte de la col·laboració és la realització d’estudis i treballs per desenvolupar tasques relacionades amb les matèries d’avaluació de l’educació i amb els àmbits funcionals del Consell.

Tipus d'ajut

Col·laboració
Estudi

Places

2
Dotacions econòmiques totals: 1.140,00 euros mensuals per a una dedicació de 30 hores setmanals, i 1.330,00 euros mensuals per a una dedicació de 35 hores setmanals.

Import

El període de la col·laboració començarà a partir de l'1 de setembre de 2016, dins del termini de 15 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la notificació de l'adjudicació de la beca. Es podrà gaudir de la beca fins el 31 de desembre de 2016 (es pot prorrogar en períodes de 12 mesos fins un màxim de 30 mesos).

Destinataris

Estudiant de doctorat
Estudiant de màster o diploma de postgrau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat
Estudis de màster o diploma de postgrau
Estudis de màster oficial

Requeriments

Poden optar a una beca les persones que es troben en alguna de les situacions següents:

1. Trobar-se en alguna de les situacions següents:

- Haver obtingut un doctorat, un màster o una llicenciatura en el període dels tres anys anteriors a la convocatòria de la beca, en alguna de les especialitats de ciències polítiques, sociologia, economia, estadística, matemàtiques, psicologia, pedagogia o psicopedagogia.

- Ser estudiants d’un màster o d’un doctorat de l’àmbit de coneixement indicat, en el moment de sol·licitar la beca.

2. Tenir, com a mínim, el nivell C de llengua catalana i castellana, i el nivell B2 d’anglès

3. No haver obtingut una beca en el Consell en convocatòries anteriors.

 

Condicions

La dedicació a la beca és presencial de dilluns a divendres i de 35 hores setmanals (l’horari concret de dedicació s’acorda amb becari).

Bases de la convocatōria

Data de publicaciķ

16/06/2016

Data d'inici de solˇlicituds

16/06/2016

Data de fi de solˇlicituds a l'Organisme convocant

09/07/2016

Lloc de presentaciķ a l'Organisme convocant

Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu

Documentaciķ

La sol·licitud i el full de mèrits s’han de presentar acompanyats de l'original o de la fotocòpia compulsada dels documents següents:
 

1. Document nacional d’identitat.

2. Currículum personal

3. Una memòria, de tres pàgines com a màxim, on s’indiquin els interessos professionals i els motius i expectatives pels quals se sol·licita la beca.

4. El títol i l’expedient acadèmics i, si s’escau, un document que certifiqui que la persona sol·licitant cursa o està matriculada en un màster oficial o un programa de doctorat.

5. El certificat del nivell C de coneixements de llengua catalana, i per a les persones que no hagin obtingut un títol de secundaria postobligatòria a Espanya, el certificat que acrediti els coneixements de llengua castellana.

6. El certificat de suficiència d’anglès corresponent al nivell B2 o superior del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

7. Si s’escau, certificat acreditatiu del coneixement d’altres llengües, emès per una universitat o una escola oficial d’idiomes.

Es pot demanar a les persones adjudicatàries l’aportació de documents complementaris que es considerin necessaris i siguin adequats per facilitar la selecció.

Web de solˇlicitud

Beques de col·laboració al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu

Observacions

La sol·licitud de la beca es podrà presentar entre el 16 de juny i el 9 de juliol de 2016. Si resten vacants, es poden obrir nous períodes de presentació de sol·licituds. La beca s'haurà de sol·licitar presencialment aportant tota la documentació necessària pel procés.