PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'ajut > Col·laboració > Beques de col·laboració a departaments convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Curs 2018-2019

Beques de col·laboració a departaments convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Curs 2018-2019

Descripció

És objecte de la present convocatòria promoure la iniciació en tasques de recerca dels estudiants universitaris que vagin a finalitzar els estudis de segon cicle o de grau o que estiguin cursant primer curs de Màsters universitaris oficials, mitjançant l'assignació d'una beca que els permeti iniciar-ne tasques de recerca vinculades amb els estudis que estan cursant i facilitar la seva futura orientació professional o investigadora.

Aquesta beca es podrà concedir una sola vegada i en un sol curs acadèmic.

D’acord amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i amb l’article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les Universitats faran públics els llistats provisionals de candidats amb indicació de les qualificacions mitjanes i la puntuació atorgada al projecte de col·laboració, així com el departament en que prestarà col·laboració.
Així mateix, els llistats provisionals contindran les sol·licituds proposades per a la seva denegació amb indicació de la causa de la mateixa perquè les persones interessades, en el termini de 10 dies, al·leguin i presentin els documents i justificacions que estimin pertinents.

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Beques
Col·laboració

Places

65
Es convoquen, en règim de concurrència competitiva, 65 beques de col·laboració per al curs acadèmic 2018-2019 d'acord amb la distribució aprovada pel Consell Social de cada universitat.

Import

2000
La dotació total i única de la beca per a tots els beneficiaris serà de 2.000 euros. La concessió d'aquesta beca no comporta l'exempció del pagament per part del beneficiari dels preus públics per serveis acadèmics.

Destinataris

Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Condicions

Cal prestar la col·laboració a raó de tres hores diàries durant vuit mesos a comptar de la data d'incorporació a la destinació corresponent.

Durada

Fins el 30 de juny de 2019

Destinació

El departament pel qual has demanat la beca.

Incompatibilitats

Les establertes a la convocatòria.

Documentació

 

Observacions

Enllaç a la distribució de les beques de col·laboració amb departaments del MECD. Curs 2018-2019.

Avís important: un cop ha finalitzat el període d’al·legacions, es publiquen les llistes definitives de l’adjudicació de les beques de col·laboració amb departaments de la UAB.
A partir d’aquest moment la UAB ha tramés aquesta informació a l’AGAUR, que serà l’organisme responsable de publicar la resolució definitiva de la convocatòria.
La incorporació als departaments dels estudiants als que se’ls ha atorgat una beca, es produirà un cop l’AGAUR autoritzi aquesta incorporació. Els departaments es posaran en contacte amb els becaris i les becàries, per tal de informar-los de la data d’incorporació.
Es preveu que la incorporació sigui durant el mes de novembre.

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat

Resolució