PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'ajut > Col·laboració > Beques de col·laboració a departaments convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Curs 2017-2018

Beques de col·laboració a departaments convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Curs 2017-2018

Descripció

És objecte de la present convocatòria promoure la iniciació en tasques de recerca dels estudiants universitaris que vagin a finalitzar els estudis de segon cicle o de grau o que estiguin cursant primer curs de Màsters universitaris oficials, mitjançant l'assignació d'una beca que els permeti iniciar-ne tasques de recerca vinculades amb els estudis que estan cursant i facilitar la seva futura orientació professional o investigadora.

 Aquesta beca es podrà concedir una sola vegada i en un sol curs acadèmic. 

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Beques
Col·laboració

Places

65
Es convoquen, en règim de concurrència competitiva, 65 beques de col·laboració per al curs acadèmic 2017-2018 d'acord amb la distribució aprovada pel Consell Social de cada universitat.

Import

2000
La dotació total i única de la beca per a tots els beneficiaris serà de 2.000 euros. La concessió d'aquesta beca no comporta l'exempció del pagament per part del beneficiari dels preus públics per serveis acadèmics.

Destinataris

Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Requeriments

Podran obtenir la beca col·laboració dels estudiants universitaris de Grau o de segon cicle que, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, acreditin que consten en el seu expedient acadèmic els següents requisits:

a) No estar en possessió o en disposició legal d'obtenir un títol acadèmic de llicenciat, enginyer, arquitecte, graduat o màster oficial.

b) Estar matriculat en 2017-2018 en ensenyament oficial de la totalitat de les assignatures o crèdits que li resten per finalitzar els seus estudis.

c) En el cas dels estudiants de Grau trobar-se cursant els últims crèdits per completar els requisits per a l'obtenció del títol, i haver superat 180 crèdits.
En el cas dels estudiants de Llicenciatura, haver superat tot el primer cicle i, almenys, el 45 per cent dels crèdits que integren el segon cicle, amb excepció dels estudiants de Medicina que hauran d'haver superat el 60 per cent dels mateixos.

d) Tenir com a nota mitjana dels crèdits superats a què es refereix el paràgraf anterior la que s'assenyala a continuació per a cadascuna de les branques de titulacions universitàries oficials:

7,25 punts per a la branca d'Enginyeria i Arquitectura o Ensenyaments Tècnics.

7,70 punts per a les branques de Ciències o Ciències Experimentals i per a Ciències Socials i Jurídiques.

7,80 punts per a la branca de Ciències de la Salut, i

8,00 punts per a la branca d'Arts i Humanitats.

Així mateix, podran obtenir la beca col·laboració dels estudiants universitaris de primer curs de Màsters oficials que a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, acreditin que consten en el seu expedient acadèmic els següents requisits:

a) No estar en possessió o en disposició legal d'obtenir un títol acadèmic de Màster oficial o de doctor.

b) Estar matriculat en 2017-2018 en ensenyament oficial de la totalitat de les assignatures o crèdits de primer curs de Màster.

c) Haver obtingut en l'expedient acadèmic corresponent als estudis universitaris previs que donen accés al màster, la nota mitjana establerta en l'apartat d'aquest article en funció de la branca de coneixement de procedència.

Els requisits esmentats que no figurin en l'expedient del sol·licitant en la data en què acaba el termini de presentació de sol·licituds no seran tinguts en compte a l'efecte de la seva valoració per a la concessió de la beca.
D’altra banda cal acreditar els requisits respecte a la nacionalitat, establerts a l’article 4.1 del Reial Decret 1721/2007.

Criteris de selecció

1. Per calcular la nota mitjana de cada candidat als efectes d'aquesta convocatòria, es prendrà la nota mitjana del seu expedient acadèmic, incloent el primer i el segon cicle en l'escala 0-10.

2. En el cas que en l'expedient no figuri qualificació numèrica, la valoració de les qualificacions obtingudes es realitzarà d'acord amb la taula d'equivalències que s'indica a continuació:

Matrícula d'honor: 10,00 punts.

Excel · lent: 9,00 punts.

Notable 7,50 punts.

Aprovat: 5,50 punts.

3. Per al càlcul de la nota mitjana s'atendrà a les regles següents:

a) No es tindran en compte els crèdits que, segons els plans d'estudi, es puguin qualificar únicament com a «apte», ni el reconeixement de crèdits en què no existeixi qualificació.

b) Els crèdits convalidats i els crèdits adaptats es computaran amb la qualificació obtinguda en el centre o estudis de procedència. Quan no s'especifiqui la qualificació obtinguda, es valoraran com aprovat amb 5,50 punts.

c) Per a l'obtenció de la nota mitjana, la puntuació de cadascuna de les assignatures es ponderarà en funció del nombre de crèdits que la integren, d'acord amb la següent fórmula matemàtica:

V=PxNCA/NCt
V = Valor resultant de la ponderació de la nota obtinguda en cada assignatura.
P = Puntuació de cada assignatura d'acord amb la taula d'equivalències.
NCa = Nombre de crèdits que integren l'assignatura.
NCt = Nombre de crèdits total cursat.
 
d) Els valors resultants de l'aplicació de la dita fórmula a cada assignatura se sumaran, sent el resultat la nota mitjana final.

e) Quan es tracti de titulacions de segon cicle o de màster, la nota mitjana es trobarà tenint en compte també les qualificacions obtingudes en el primer cicle que li va donar accés. La nota mitjana s'obtindrà de la suma de les qualificacions obtingudes en cadascuna de les assignatures o crèdits.

f) Per al compliment dels requisits acadèmics, només seran tinguts en compte les qualificacions que figurin anotades en l'expedient a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

g) No entraran a formar part de la càrrega acadèmica computable, a efectes d'aquestes beques, els crèdits que superen els necessaris per a l'obtenció del títol corresponent.

Condicions

Cal prestar la col·laboració a raó de tres hores diàries durant vuit mesos a comptar de la data d'incorporació a la destinació corresponent.

Durada

Fins el 30 de juny de 2018

Destinació

El departament pel qual has demanat la beca.

Incompatibilitats

Les establertes a la convocatòria.

Data de publicació

12/08/2017

Data d'inici de sol·licituds

13/08/2017

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

18/09/2017

Documentació

Observacions

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat

Telèfon

935811110

Web amb més informació

Enllaç a la distribució de les beques de col·laboració amb departaments del MECD. Curs 17-18

Resolució

LLISTA DEFINITIVA DE BEQUES CONCEDIDES (17 d’octubre de 2017)
    
LLISTA DEFINITIVA DE BEQUES DENEGADES (17 d’octubre de 2017)


LLISTA  DE CODIS DE DENEGACIÓ
 
Avís important:
Aquestes llistes corresponen a l’adjudicació definitiva per part de la UAB, de les beques de col·laboració amb departaments del curs 2017/18, un cop han transcorregut els 10 dies previstos legalment per presentar al·legacions a les llistes provisionals.
La resolució definitiva del procediment s’emetrà des dels organismes responsables (AGAUR i MECD). Contra la resolució definitiva es podrà interposar recurs segons allò que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.