PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'ajut > Projectes > Beques Fundación Carolina 2017/18

Beques Fundación Carolina 2017/18

Entitat convocant

Fundación Carolina

Àrea temàtica

Arts i Humanitats
Biociències
Ciències
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeries

Descripció

El Programa de Formació de la FC té com a objectius facilitar i promoure l'ampliació d'estudis de llicenciats universitaris així com l'especialització i actualització de coneixements de postgraduats, professors, investigadors, artistes i professionals procedents dels països d'Amèrica Llatina membres de la Comunitat Iberoamericana de Nacions i Portugal.

Per al curs acadèmic 2017-2018 l'activitat formativa de la FC s'articula a través de cinc modalitats de beques: postgrau, doctorat i estades curtes postdoctorals, emprenedoria, mobilitat de professors brasilers i Programa del CESEDEN.

El nombre de beques i ajudes oferides en el Programa de Formació corresponent a la convocatòria 2017-2018 ascendeix a 521.

Tipus d'ajut

Ajuts Internacionals
Altres Ajuts
Col·laboració
Estudi
Mobilitat
Projectes

Places

521
El nombre de beques i ajudes oferides en el Programa de Formació corresponent a la convocatòria 2017-2018 ascendeix a 521, que es desglossen de la següent manera:
 
304 beques de postgrau (273 beques de nova convocatòria i 31 renovacions de beca)
154 beques de doctorat i estades curtes postdoctorals (35 beques de doctorat, 84 renovacions de les beques de doctorat i 35 estades curtes postdoctorals)
27 beques de Mobilitat de Professors Brasilers
2 beques d'emprenedoria
34 beques del Programa del CESEDEN

Import

El règim de la beca és de dedicació exclusiva i és incompatible amb qualsevol altre tipus de beca o remuneració econòmica sense coneixement i autorització expressa de la Fundació Carolina.

L'incompliment d'aquests requisits, i d'aquells altres que s'estableixen a la carta de compromís a signar pel becari per a l'acceptació de la beca, així com la comprovació de la inexactitud de les dades aportades pel mateix en el procés de selecció, donen lloc a la interrupció i retirada de la beca, així com a la reclamació de tots els fons invertits en el becari fins al moment.

Destinataris

Estudiant de doctorat
Estudiant de màster o diploma de postgrau
Estudiant de màster oficial
Investigadors

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat
Estudis de màster o diploma de postgrau
Estudis de màster oficial

Requeriments

Per ser candidat elegible cal complir els següents requisits:
 
Ser ciutadà d'algun dels països d'Amèrica Llatina integrants de la Comunitat Iberoamericana de Nacions.
Estar en possessió del títol de llicenciat o enginyer.
Estar en possessió d'un títol de màster obtingut conforme a sistemes educatius al marge de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que acrediti un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculti al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. S'acceptarà igualment qualsevol títol de màster expedit en un país de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti per a l'accés a estudis de doctorat.
Ser docent de carrera o de planta, o personal administratiu d'una universitat iberoamericana, i ser presentat o afavorit per la mateixa, amb certificació de compromís institucional de retorn, un cop finalitzats els estudis de doctorat.
Complir amb els requisits d'excel·lència curricular i experiència professional.
Complir amb les exigències legals o contractuals establertes per la universitat d'origen i per la Fundació Carolina.
Comptar amb una carta d'acceptació al programa de doctorat per part de la universitat espanyola.
No ser resident a Espanya.
No haver iniciat el doctorat a Espanya amb anterioritat a la sol·licitud de la beca.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

09/01/2017

Data d'inici de sol·licituds

09/01/2017

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

06/04/2017

Documentació

1. Fundació Carolina rep les sol·licituds de beca directament de la universitat o institució d'Amèrica Llatina amb la qual s'ha signat el conveni de cooperació, a través del web i segons el procediment establert bilateralment. El candidat, en cap cas, pot sol·licitar una beca directament.
 
2. Un cop la universitat o institució ha sol·licitat una beca per a un candidat, aquest rep un correu electrònic de la Fundació Carolina en què s'indica el procediment per completar la sol·licitud on-line de preadmissió.
 
3. La Fundació Carolina comunica a les institucions col·laboradores la concessió o denegació de la beca als seus candidats, indicant el termini màxim perquè el candidat seleccionat confirmi l'acceptació de la proposta i envieu, en el termini que es determini, la documentació que es relaciona a continuació:
 
Còpia compulsada i degudament legalitzada del títol de llicenciat, enginyer o similar.
Còpia compulsada i degudament legalitzada del títol de màster i certificat que acrediti que aquest títol faculta l'accés als estudis de doctorat en el seu país d'expedició.
Fotocòpies dels documents que acreditin que estableix el currículum.
Còpia de la carta d'admissió al programa de doctorat per part d'una universitat espanyola.
Fotocòpia del passaport en vigor.
Certificat o document acreditatiu de domicili o residència.
Certificat original del lloc laboral que exerceix en la seva Universitat d'origen.