Transport i energia

El transport és un sector molt dependent del petroli i això fa que la política energètica relacionada amb el transport hagi de girar entorn de dos eixos:

- Millorar l’eficiència energètica dels vehicles.
- Fer servir altres fonts d’energia.
 
Hem de pensar en altres combustibles alternatius i a la vegada obrir camí cap a altres tecnologies que permetin una motorització diferent de la mobilitat com els vehicles híbrids, els elèctrics i els que fan servir una pila de combustible.
 
Els combustibles alternatius al petroli:
La diversificació de les fonts d’energia passa per fer servir altres combustibles que no siguin la gasolina o el gasoil.

Avui dia, els combustible alternatius que semblen més interessants són:

- El gas natural. En general són vehicles localment menys contaminants. Es diu que el gas natural podria cobrir (si més no, temporalment) la demanda creixent del sector del transport. Alternativa interessant que permetria a curt termini satisfer la demanda de combustible i reduir les emissions d'òxids de nitrogen i partícules a les grans ciutats.
- Els GLP (gasos liquats del petroli). El combustible és una barreja de propà i butà, gasos que s'emmagatzemen comprimits en un dipòsit. Són menys contaminants que els combustibles convencionals.
- El bioetanol (alcohol). Normalment, el bioetanol es produeix partint del sucre, del midó o de la cel·lulosa i es considera renovable. El seu ús redueix notablement les emissions de CO2.
- El biodièsel. Normalment, és un biocarburant tret de plantes oleaginoses, com ara el girasol, la colza o la soja. Es comercialitza normalment barrejat amb gasoil.

El Pla de l'Energia de Catalunya 2006-2015considera que és imprescindible actuar en el sector del transport per aconseguir una transició cap a un model energètic més sostenible. Aquest pla defineix que és necessari diversificar energèticament el sector. Cal esmentar que és el sector que més energia final consumeix a Catalunya. Ja en la Llei de Mobilitat de Catalunya, aprovada l'any 2003, es donava prioritat a l'ús de sistemes de transport públic i col·lectius per promoure sistemes de transport amb un impacte baix, o donant suport a les zones de vianants, la bicicleta o l'ús de combustible alternatius al petroli. 

FONT: Institut Català d’Energia

© 2018 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats