El vehicle elèctric

El vehicle elèctric és una de les opcions més interessants per a substituir els vehicles amb motor de combustió interna. No produeixen emissions contaminants en el punt d’utilització i això els fa especialment interessants a les zones urbanes.
 
Es caracteritzen per estar alimentats per bateria la recàrrega de la qual es fa a través de la connexió a la xarxa elèctrica. Recàrrega que es podria dur a terme a la nit, aprofitant el temps que els vehicles “dormen” als aparcaments. Cal a dir que aquests vehicles afavoreixen a la generació renovable i molt eficient d’electricitat. Avui dia encara no existeixen models de fabricació massiva en sèrie ja que el mercat d’aquest tipus de vehicle està en fase de creixement. Si que existeixen vehicles elèctrics competitius amb desplaçaments diaris de menys de 60 km. Alguns fabricants anuncien models elèctrics amb autonomies de 150km cap el 2012.
 
Estratègia IVECAT : Impulsdel Vehicle Elèctric a Catalunya
El govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’Estratègia d’Impuls del Vehicle Elèctric a Catalunya que té per objectiu afavorir la integració dels vehicles elèctrics en el període 2010-2015. Es pretén evolucionar cap a l’electrificació en el sector de l’automoció, de manera que la demanda sempre vagi acompanyada de les infraestructures necessàries. La Generalitat proposa un seguit de mesures que haurien de permetre assolir l’objectiu de 76.000 vehicles elèctrics i un total de 91.200 punts de recàrrega instal·lats, dels quals 83.600 seran privats i 7.600 d’accés públic per a l’any 2015, mantenint a la vegada un posicionament industrial i la màxima capitalització del negoci.
 
En aquesta estratègia es consideren vehicles elèctrics aquells que només funcionen amb bateria elèctrica alimentada amb una xarxa elèctrica i els vehicles híbrids endollables amb autonomies mínimies de 20 km amb exclusivitat elèctrica.
 
Aquesta estratègia treballarà per aconseguir generar demanda, promocionar, divulgar i formar a la societat i assegurar un desenvolupament sostenible d’aquest tipus de vehicle.
 
El vehicle elèctric presenta una sèrie d’avantatges i oportunitats per al desenvolupament d’una mobilitat sostenible a les nostres ciutats.
 
Els objectius que pretén l’IVECAT s’estructuren en quatre eixos segons les àrees d’interès : per infraestructura i xarxes, per indústria, tecnologia i formació, per promoció de la demanda i per mobilitat sostenible.
 
OBJECTIUS:

1. Incentius econòmics a la comprade vehicles elèctrics i als punts de recàrrega tant públics com privats.
2. Impuls de projectes pilot,de caràcter tecnològic, demostratiu i pedagògic.
3. Avantatges en l’àmbit de la mobilitatper als usuaris de vehicle elèctric.
4. Actuacions de difusióvers la ciutadania.
5. Compra pública a la Generalitat i la seva promoció en la resta d’administracions.
6. Acords amb els principals operadors d'aparcaments  i de flotes, per introduir els vehicles elèctrics en les flotes on es valoraran aspectes tecnològics, de mobilitat, mediambientals, de sensibilització i econòmics.
7. Actuacions de millora en la xarxa de distribució.
8. Impuls a R+D en tecnologiesrelacionades amb el vehicle elèctric i suport als clústers relacionats amb el mateix.
9. Enfortiment de les debilitats de la cadena de valordel vehicle elèctric i reforçament competitiu de la indústria de l’automoció vers l’arribada del vehicle elèctric.
 
En definitiva, és una proposta estratègica per a Catalunya de caràcter integral que ha volgut contemplar tots els àmbits d’incidència del vehicle elèctric: energètic, mediambiental, industrial, tecnològic i de mobilitat.
 

FONT: Institut Català d'Energia

© 2019 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats