Personal UAB Personal d'administració i serveis

Recursos: Aplicacions Informàtiques més utilitzades

Aplicacions informàtiques corporatives

Hominis - Programa de gestió integrada de recursos humans, que permet la gestió dels expedients administratius i econòmics del personal de la UAB. Aquesta aplicació, a través de la intranet, permet consultar el rebut mensual de la nòmina, obtenir certificats de retencions i ingressos i sol·licitar la modificació de dades personals i bancàries.
Sigma - Aplicació per a la gestió acadèmica de la UAB.
CDS-Sigma - Aplicació que s'utilitza a la UAB per gestionar la docència.
Fènix - Aplicació per a la gestió, explotació i difusió de dades en l'àmbit de la investigació que es desenvolupa a la UAB.
SUMMA - Aplicació per a la gestió economicofinancera de la UAB.
DATA - Aplicació de gestió del coneixement de les dades de la UAB. Inclou una sèrie d'informes consultables i exportables en format Excel tant dels diferents àmbits de la gestió de la UAB com transversalment: Gestió acadèmica i docent, Recursos humans, Recerca, Gestió econòmica, Infraestructures, Organismes externs, Quadres de comandament, Dades bàsiques.
BADUS - Aplicació per gestionar l'estructura organitzativa de la Universitat i els rols d'accés de cada treballador de la UAB en funcó de la seva categoria professional i càrrec.
My Web Time - Aplicació per a la gestió horària del PAS de la UAB. Permet a cada treballador gestionar de manera individual el seu horari.
EFE-Perseo - Aplicació per a la gestió de formació del PAS de la UAB, que permet consultar la programació i sol·licitar un curs de formació, consultar l'estat de la sol·licitud, omplir l'enquesta de satisfacció per avaluar el curs realitat, consultar la fitxa de formació personalitzada en què es recullen tots els cursos realitzats, consultar i completar el currículum de formació.
Geres - Aplicació de gestió d'espais de la UAB.
PDS/ATLAS - Aplicació per a la gestió de la programació docent a la UAB.
ENWES - Aplicació per a l'avaluació de la qualitat de l'actuació docent a la UAB.
EINA - L’Eina (Entorn d’Introducció Normalitzat d’Activitats de Recerca) és l’aplicació de la Universitat Autònoma de Barcelona que serveix per a introduir i gestionar les dades de recerca del currículum dels investigadors de la universita