PBeques.Popup.Loading

Ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica per l'any 2018 : Projectes de recerca en qualitat democràtica (DEMOC2018)

Entitat convocant

Dpt d'Acció exterior, Relacions institucionals i Transparència

Programa

Projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica 2018

Àrea temàtica

Ciències Socials i Jurídiques

Tipus d'ajut

Altres Ajuts

Destinataris

Altres col·lectius
PDI

Requeriments

a) Un mínim de quatre persones investigadores amb dos doctors/res, els quals han de tenir dedicació completa i estar vinculats estatutàriament o contractualment a la plantilla universitària o a l'entitat. Una d'aquestes dues persones assumeix la responsabilitat del projecte i pot actuar en nom i representació de l'entitat beneficiària. Les persones amb contractes ICREA, Ramón y Cajal o altres contractes postdoctorals amb una durada mínima de dos anys computen com a membres de l'equip de recerca amb vinculació permanent. b) Una persona de l'organització sobre la qual versi la recerca. La resta de l'equip pot tenir la composició següent: personal vinculat contractualment o estatutàriament a les persones beneficiàries, becaris/àries, personal contractat predoctoral o postdoctoral amb credencial o personal tècnic de suport a la recerca, que pot formar part de l'equip sempre que tingui caràcter investigador. c) Poden formar part dels equips de recerca persones vinculades a altres institucions o entitats no universitàries ni de recerca relacionades amb el tema d'estudi de la proposta. No pot constar cap persona com a membre de dos o més equips de recerca. Els membres dels equips de recerca poden ser de diferents universitats o centres de recerca, però el projecte, a efectes econòmics i administratius, resta vinculat a la institució d'adscripció de la persona responsable

Informació addicional

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular els ajuts a projectes de recerca originals i inèdits en matèria de millora de la qualitat democràtica de les organitzacions, públiques o privades sense afany de lucre, que permetin obtenir resultats científics i propostes d'intervenció aplicables en aquest àmbit. Els projectes de recerca haurien d'estar orientats a l'obtenció de coneixements aplicables i han de versar sobre algun dels temes següents: - Els reptes de la participació en línea: anàlisi de diferents eines i experiències de participació en línia per detectar quins elements fan que siguin més o menys utilitzades per la ciutadania. - La incorporació de les iniciatives socials als espais de presa de decisió: anàlisi dels elements que dificulten o faciliten la inclusió d'iniciatives socials a les agendes dels governs, tant des de la perspectiva de les administracions com de les iniciatives mateixes. - La participació interna de les organitzacions sense afany de lucre: anàlisi d'entitats i plataformes que han aconseguit dinamitzar la seva participació interna i mobilitzar més agents de la societat civil. - La innovació democràtica al món local: anàlisi d'experiències reeixides de participació ciutadana al món local, tant en el disseny com en la gestió de polítiques, serveis, espais o equipaments públics.

Data de publicació

09/10/2018

Data d'inici de sol·licituds

09/10/2018

Data de presentació a la UAB

06/11/2018

Lloc de presentació a la UAB

Registre Gral. UAB (Edifici A)

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

09/11/2018

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

Registre AGAUR

Data de resolució

10/04/2019

Bases de la convocatòria

Consultar bases

Web amb més informació

Consultar web

Preguntes freqüents

Preguntes més freqüents sobre aquesta convocatòria.
Les preguntes NO es responen personalment, les respostes es publiquen en aquesta plana web.
*Si ja heu llegit la convocatòria sencera i encara teniu algun dubte, si us plau ompliu el formulari.

*Consulta

*Vull rebre més informació sobre aquesta convocatòria