Personal UAB Personal d'administració i serveis

Aspectes pràctics: Provisió i mobilitat

Accés i provisió

La Unitat de Selecció s'encarrega de la gestió, planificació i resolució dels processos d'accés i provisió dels llocs de treball del Personal d'Administració i Serveis de la UAB, així com de l'assessorament tècnic als òrgans de selecció que hi participen.

El personal d’administració i serveis (PAS) de la UAB està constituït per personal funcionari (PAS-F) i personal en règim de contracte laboral (PAS-L).
 
Els processos de provisió de llocs de treball de PAS-F es basen en el dret del personal funcionari a la mobilitat i a la promoció dins l’organització i estan regulats per la Normativa interna sobre la mobilitat i la promoció del PAS funcionari de la UAB.
 
L’accés a la funció pública està regulat per les diferents normatives existents en aquesta matèria, i es pot fer per mitjà dels procediments següents:

  • Oposició: consisteix en el fet que l’opositor dugui a terme les proves que estableixi la convocatòria corresponent orientades a determinar la idoneïtat dels aspirants.
  • Concurs oposició: consisteix en la superació de les proves corresponents i, si escau, del curs selectiu de formació, i també en la possessió prèvia, degudament valorada, de determinades condicions de formació, de mèrits o de nivells d’experiència.
  • Concurs: consisteix en la valoració dels mèrits, d’acord amb el barem inclòs en la convocatòria corresponent, la qual ha de ser en tots els casos pública i lliure.

Els processos de provisió de llocs de treball de PAS-L estan regulats pel capítol IV, Proveïment de vacants, trasllat, promoció i nou ingrés, del V Conveni col·lectiu del PAS laboral de les universitats públiques catalanes.