FAS > Discapacitat > Estudiants > Guia de serveis > Atenció pedagògica

Tornar a la Guia de Serveis

Des del PIUNE t'oferim un servei d'atenci? pedag?gica. A partir de la primera entrevista amb l'estudiant, un psicopedagog es reunir? amb tu de forma regular per valorar conjuntament si les adaptacions i ajustaments que s'han introdu?t per facilitar el teu seguiment acad?mic s?n els adequats, configurar millor el teu itinerari curricular i optimitzar el teu rendiment acad?mic.

Tamb? podem treballar amb tu per millorar les teves habilitats i estrat?gies d'aprenentatge i estudi.

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats