PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'estudi > Estudis de doctorat > Convocatòria Erasmus+ Estudis Doctorat 2018-2019

Convocatòria Erasmus+ Estudis Doctorat 2018-2019

Entitat convocant

UAB

Programa

Erasmus+

DescripcióEl Programa Erasmus+ s'emmarca en l’estratègia Europa 2020 i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa inclou tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.

L’Acció 1 d'aquest programa Erasmus+ inclou la mobilitat d'estudiants de les Institucions d’Educació Superior en els 28 estats membres de la Unió Europea, els països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Turquia i la República de Macedònia.

Suïssa ha quedat exclosa de participar en el programa Erasmus+. Per sol·licitar un ajut dins el fons del Swiss-European Mobility Programme cal contactar directament amb l'Oficina de Relacions Internacionals de la universitat suïssa de destí. Podeu consultar més informació en aquest enllaç:

https://www.movetia.ch/en/programmes/swiss-programme-for-erasmus/higher-education/european-mobility-in-the-tertiary-field/

Aquesta convocatòria s’obre amb la finalitat de promoure el programa Erasmus + entre els doctorands de la UAB. El programa Erasmus+ possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger. Aquest reconeixement d'estudis es farà seguint el Learning Agreement (acord d'estudis) que el doctorand haurà acordat amb el seu coordinador/a del programa de doctorat abans de marxar.

El doctorand abona l' import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d' acollida, on té dret als mateixos serveis que reben els alumnes locals, en igualtat de condicions. La universitat d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els procediments d'inscripció.

La realització de l’ intercanvi a la universitat de destinació no suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.

La resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriament la concessió d’un ajut econòmic, la qual cosa dependrà de l’aprovació dels pressupostos destinats al programa per les diferents institucions implicades.

Tipus d'ajut

Mobilitat

Import

L’import de l’ajut Erasmus varia enfunció del país de destinació. Vegeu informació més detallada a la pàgina web de la UAB, a l'enllaç: Programes de Mobilitat i Intercanvi - Erasmus Estudi - Ajuts Erasmus.

Destinataris

Estudiant de doctorat

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat

Requeriments

Requisits

Per a poder fer una estada Erasmus+ cal tenir la nacionalitat, residència permanent o temporal, o estatus de refugiat o apàtrida d'un dels estats participants dins el programa Erasmus+ (veure llistat a l’apartat d’Informació general).

Estar matriculat a la UAB en un programa de doctorat durant el curs 2018/19.

No haver realitzat amb anterioritat estades de les modalitats Erasmus+ estudi o pràctiques a nivell de doctorat que superin els 9 mesos, atès que segons el comptador d’estades Erasmus+ es poden fer fins a un màxim de 12 mesos per cicle d’estudis dins el programa Erasmus+. No es tindran en compte les estades a Suïssa.

L’estada s’ha de realitzar en el marc d’un acord interinstitucional Erasmus+ entre ambdues institucions. En cas de no existir un acord vigent amb la institució on vulgueu realitzar la mobilitat, se’n podrà signar un de nou, sempre i quan aquest acord estigui signat abans de realitzar l’estada.

Amb anterioritat a la realització de l’estada, el doctorand, el coordinador del programa de doctorat a la UAB i el tutor a la institució de destinació hauran de signar l’Acord d’Estudis (Learning Agreement for Studies).

Tenir la conformitat del director/a, així com la conformitat del coordinador/a del programa de doctorat pel que fa al pla de treball, que ha d’estar perfectament recollit en les línies de recerca del programa de doctorat.

Adquirir el compromís de sol·licitar la Menció de Doctor Internacional.

Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.
Períodes d'estada

L’estada mínima serà de 3 mesos i es poden fer fins a un total de 12 mesos per cada cicle d’estudis.

Les estades s'han de dur a terme durant el curs 2018/19.

Criteris de selecció

Criteris de priorització per a doctorands, ordenats de major a menor ponderació:
 • No haver fet altres estades superiors a 3 mesos en centres internacionals durant el període de doctorat.
  • No ha fet estades superiors a 3 mesos: 8 punts.
  • Ha fet estades superiors a 3 mesos: 0 punts.
 • Any acadèmic dels doctorands (aquest criteri té 3 puntuacions possibles):
  • Doctorands de segon i tercer any durant el curs acadèmic: 5 punts.
  • Doctorands de primer any: 2,5 punts.
  • Doctorands en any de primera pròrroga : 1 punt.
 • En cas d’empat es tindrà en compte la trajectòria del doctorand (participació en congressos, articles, etc.... ).
Per a la valoració de les sol·licituds i l'adjudicació de les mobilitats es constituirà una comissió formada pel Vicerector de Relacions Internacionals, el Vicerector de Recerca i de Transferència i la Secretària Acadèmica de l’Escola de Doctorat, o les persones en qui deleguin.

Durada

De 3 a 12 mesos

Destinació

L'estudiant presenta una proposta de destinació que ha de ser una Institució d'Educació Superior amb Carta Erasmus (ECHE) d'un dels països participants en el Programa Erasmus+.

El llistat de destinacions amb Carta Erasmus es pot consultar aquí.

És imprescindible que existeixi un acord Erasmus vigent durant el curs en què es duu a terme l'estada  entre la UAB i la Institució d'Ensenyament Superior de destinació. En cas de no existir un acord vigent amb la universitat on vulgueu realitzar la mobilitat, se’n podrà signar un de nou, sempre i quan aquest acord arribi a l’Escola de Doctorat de la UAB abans que l'estada es realitzi.

L'interessat haurà d'acordar amb les institucions d'origen i de destinació amb anterioritat a la realització de l'estada el Learning Agreement, que és el document amb la proposta de la recerca que es durà a terme durant l'estada.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

21/06/2018

Data d'inici de sol·licituds

02/07/2018

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

30/03/2019

Data de resolució

13/04/2019

Documentació

 • Documentació justificativa dels requisits de participació i dels criteris de selecció
  • Carta de compromís del doctorand conforme sol·licitarà la Menció de Doctorat Internacional.
  • Pla de treball amb la conformitat del director o tutor i conformitat del coordinador del programa de doctorat.
 • Learning Agreement signat per la UAB i per la institució estrangera, on s'indiqui el pla de treball i les dates previstes de l'estada, o bé una Carta d'invitació de la universitat estrangera on s'indiqui el pla de treball, les dates previstes de l'estada i on s’especifiqui que aquesta estada es farà en el marc del programa Erasmus+ Study PhD.
 • Curriculum vitae amb la trajectòria acadèmica del doctorand (participació en congressos, articles, etc.... ).

Per participar en el Programa Erasmus+ Estudis Doctorat, cal emplenar la sol·licitud electrònica (Sol·licituds i Consulta d'intercanvi OUT - Estudiants sortints).

Web de sol·licitud

SIA - Serveis d'Intranet

Correu electrònic

ed.mobilitat@uab.cat

Web amb més informació

Web d'informació Erasmus+ de l'Escola de Doctorat

Resolució

La convocatòria per al curs 2018/19 tindrà 3 períodes de sol·licitud i resolució de concessió d’estades i ajuts:
 • 1ª resolució14 de setembre de 2018, per a les sol·licituds rebudes entre el 2 i el 13 de juliol de 2018. Període d’acceptació / renúncia: fins al 21 de setembre de 2018. En aquesta resolució s’atorgaran fins al 40% dels recursos disponibles.
 • 2ª resolució14 de desembre de 2018, per a les sol·licituds rebudes entre el 15 i el 30 de novembre de 2018. Període d’acceptació / renúncia: fins al 21 de desembre de 2018. En aquesta resolució s’atorgaran fins al 40% dels recursos disponibles.
 • 3ª resolució: 13 d’abril de 2019, per a les sol·licituds rebudes entre el 15 i el 30 de març de 2019. Període d’acceptació / renúncia: fins al 24 d’abril de 2019. En aquesta resolució es concedirà el 20% d’ajuts disponibles més els ajuts que no hagin quedat coberts en les resolucions anteriors.

Les resolucions es faran públiques al web de la UAB www.uab.cat, apartat Mobilitat i Intercanvi Internacional – Erasmus Estudis Doctorat – Resolucions i Documentació Obligatòria.