PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'estudi > Estudis de doctorat > Convocatòria Erasmus+ Estudis Doctorat 2017-2018

Convocatòria Erasmus+ Estudis Doctorat 2017-2018

Entitat convocant

UAB

Programa

Erasmus+

Descripció

El Programa Erasmus+ s'emmarca en l’estratègia Europa 2020 i en l'estratègia Rethinking Education i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa inclou tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.
L’Acció 1 d'aquest programa Erasmus+ inclou la mobilitat d'estudiants de les Institucions d’Educació Superior en els 28 estats membres de la Unió Europea, els països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Turquia i la República de Macedònia.
Suïssa ha quedat fora del programa Erasmus+, però les places acordades amb institucions d’ensenyament superior d’aquell país s’ofertaran durant aquesta convocatòria. Els estudiants que obtinguin plaça a una destinació de Suïssa no podran rebre ajuts econòmics procedents de la Unió Europea i tampoc els ajuts del MECD, i rebran el finançament directament del govern suís (Swiss-European Mobility Programme).
El programa Erasmus+ facilita als alumnes matriculats en universitats europees l'estada acadèmica en una altra universitat europea (de tres mesos a un curs acadèmic complet) i el posterior reconeixement dels estudis cursats a l'estranger. Aquest reconeixement d'estudis es farà seguint el Learning Agreement (acord d’estudis) que l'alumne haurà pactat amb el seu coordinador d'intercanvi abans de marxar.
L'alumne abona l' import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d' acollida, on té dret als mateixos serveis que reben els alumnes locals, en igualtat de condicions. La universitat d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els procediments d'inscripció.
La realització de l’ intercanvi a la universitat de destinació no suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.
Aquesta convocatòria s’obre amb la finalitat de promoure el programa Erasmus + entre els estudiants de la UAB. La resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriament la concessió d’un ajut econòmic, la qual cosa dependrà de l’aprovació dels pressupostos destinats al programa per les diferents institucions implicades.
 

Tipus d'ajut

Mobilitat

Import

L’import de l’ajut Erasmus varia enfunció del país de destinació. Vegeu informació més detallada a la pàgina web de la UAB, a l'enllaç: Programes de Mobilitat i Intercanvi - Erasmus Estudi - Ajuts Erasmus.

Destinataris

Estudiant de doctorat

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat

Requeriments

Requisits

. Per poder fer una estada Erasmus+ cal tenir la nacionalitat, residència permanent o temporal, o estatus de refugiat o apàtrida d'un dels estats participants dins el programa Erasmus+ (veure llistat a l’apartat d’Informació general).

. Estar matriculat a la UAB en un programa de doctorat durant el curs 2017/18. No haver realitzat amb anterioritat estades de les modalitats Erasmus+ estudi o pràctiques a nivell de doctorat que superin els 9 mesos, atès que segons el comptador d’estades Erasmus+ es poden fer fins a un màxim de 12 mesos per cicle d’estudis dins el programa Erasmus+. No es tindran en compte les estades a Suïssa.

. L’estada s’ha de realitzar en el marc d’un acord interinstitucional Erasmus+ entre ambdues institucions. En cas de no existir un acord vigent amb la institució on vulgueu realitzar la mobilitat, se’n podrà signar un de nou, sempre i quan aquest acord estigui signat abans de realitzar l’estada.

. Amb anterioritat a la realització de l’estada, el doctorand, el coordinador del programa de doctorat a la UAB i el tutor a la institució de destinació hauran de signar l’Acord d’Estudis (Learning Agreement for Studies).

. Tenir la conformitat del director/a, així com la conformitat del coordinador/a del programa de doctorat pel que fa al pla de treball, que ha d’estar perfectament recollit en les línies de recerca del programa de doctorat.

. Adquirir el compromís de sol·licitar la Menció de Doctor Internacional.

. Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.


Criteris de selecció

Criteris de priorització per a doctorands, ordenats de major a menor ponderació:

. No haver fet altres estades superiors a 3 mesos en centres internacionals durant el període de doctorat.
 • No ha fet estades superiors a 3 mesos: 8 punts.
 • Ha fet estades superiors a 3 mesos: 0 punts.

. Any acadèmic dels doctorands (aquest criteri té 3 puntuacions possibles):

 • Doctorands de segon i tercer any durant el curs acadèmic: 5 punts.
 • Doctorands de primer any: 2,5 punts.
 • Doctorands en any de primera pròrroga : 1 punt.
 • En cas d’empat es tindrà en compte la trajectòria del doctorand (participació en congressos, articles, etc.... ).

Per a la valoració de les sol·licituds i l'adjudicació de les mobilitats es constituirà una comissió formada pel Vicerector de Relacions Internacionals, el Vicerector de Recerca i de Transferència i la Secretària Acadèmica de l’Escola de Doctorat, o les persones en qui deleguin.

Períodes d'estada

L’estada mínima serà de 3 mesos i es poden fer fins a un total de 12 mesos per cada cicle d’estudis. Les estades s'han de dur a terme durant el curs 2017/18.

Criteris de selecció


Criteris de priorització per a doctorands, ordenats de major a menor ponderació:

. No haver fet altres estades superiors a 3 mesos en centres internacionals durant el període de doctorat.
 • No ha fet estades superiors a 3 mesos: 8 punts.
 • Ha fet estades superiors a 3 mesos: 0 punts.

. Any acadèmic dels doctorands (aquest criteri té 3 puntuacions possibles):

 • Doctorands de segon i tercer any durant el curs acadèmic: 5 punts.
 • Doctorands de primer any: 2,5 punts.
 • Doctorands en any de primera pròrroga : 1 punt.
 • En cas d’empat es tindrà en compte la trajectòria del doctorand (participació en congressos, articles, etc.... ).

Per a la valoració de les sol·licituds i l'adjudicació de les mobilitats es constituirà una comissió formada pel Vicerector de Relacions Internacionals, el Vicerector de Recerca i de Transferència i la Secretària Acadèmica de l’Escola de Doctorat, o les persones en qui deleguin.

Períodes d'estada

L’estada mínima serà de 3 mesos i es poden fer fins a un total de 12 mesos per cada cicle d’estudis. Les estades s'han de dur a terme durant el curs 2017/18.

Durada

De 3 a 12 mesos

Destinació

L'estudiant presenta una proposta de destinació que ha de ser una Institució d'Educació Superior amb Carta Erasmus (ECHE) d'un dels països participants en el Programa Erasmus+.

El llistat de destinacions amb Carta Erasmus es pot consultar aquí.

És imprescindible que existeixi un acord Erasmus vigent durant el curs en què es duu a terme l'estada  entre la UAB i la Institució d'Ensenyament Superior de destinació. En cas de no existir un acord vigent amb la universitat on vulgueu realitzar la mobilitat, se’n podrà signar un de nou, sempre i quan aquest acord arribi a l’Escola de Doctorat de la UAB abans que l'estada es realitzi.

L'interessat haurà d'acordar amb les institucions d'origen i de destinació amb anterioritat a la realització de l'estada el Learning Agreement, que és el document amb la proposta de la recerca que es durà a terme durant l'estada.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

03/07/2017

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

30/03/2018

Data de resolució

15/04/2018

Documentació

Per participar en el Programa Erasmus+ Estudis Doctorat, cal emplenar la sol·licitud electrònica (Sol·licituds i Consulta d'intercanvi OUT - Estudiants sortints)

Web de sol·licitud

SIA - Serveis d'Intranet

Correu electrònic

ed.mobilitat@uab.cat

Web amb més informació

Web d'informació Erasmus+ de l'Escola de Doctorat

Resolució


La convocatòria per al curs 2017/18 tindrà 3 períodes de sol·licitud i resolució de concessió d’estades i ajuts:

·         1r període de sol·licitud: entre el 3 i el 15 de juliol de 2017. Resolució: 15 de setembre de 2017. Període d’acceptació / renúncia: fins al 22 de setembre de 2017. En aquesta resolució s’atorgaran fins al 40% dels recursos disponibles.
 
·         2n període de sol·licitud: entre el 15 i el 30 de novembre de 2017. Resolució: 15 de desembre de 2017. Període d’acceptació / renúncia: fins al 22 de desembre de 2017. En aquesta resolució s’atorgaran fins al 40% dels recursos disponibles.
 
·         3r període de sol·licitud: entre el 15 i el 30 de març de 2018. Resolució: 15 d'abril de 2018. Període d’acceptació / renúncia: fins al 20 d’abril de 2018. En aquesta resolució es concedirà el 20% d’ajuts disponibles més els ajuts que no hagin quedat coberts en les resolucions anteriors.
 

Més informació a la web de l'Escola de Doctorat.