PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'estudi > Estudis de doctorat > Premis INAP 2016 per a tesis doctorals

Premis INAP 2016 per a tesis doctorals

Entitat convocant

Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

Àrea temàtica

Ciències Socials i Jurídiques

Descripció

Es convoca, en règim de concurrència competitiva i d'acord amb els principis d'objectivitat i publicitat, un premi per a tesis doctorals el contingut de les quals, des de l'àrea de coneixement de les Ciències Socials i Jurídiques, abordi les tendències de reforma en la Administració pública en qualsevol dels àmbits propis de l'esmentada àrea de coneixement.

Tipus d'ajut

Altres Ajuts

Places

3
S'atorgarà un primer premi i es podran concedir dos accèssits.

Import

3000 ¤

L'import del primer premi serà de 3.000 euros i el dels accèssits de 1.500 euros cadascun. L'abonament es realitzarà amb càrrec a l'aplicació 15.102.921O.480 dels pressupostos de l'INAP per l'any 2016.

 

Destinataris

Estudiant de doctorat
Postdoctorals

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat

Requeriments

Podran concòrrer a la convocatòria d'aquest premi les persones de nacionalitat espanyola o d'algun Estat membre de la Unió Europea que hagin defensat la tesi doctoral entre l'1 de gener de 2015 i el 30 de juny de 2016 i hagin rebut la menció de cum laude en qualsevol universitat espanyola.

Criteris de selecció

La selecció i adjudicació dels premis es farà tenint en compte, de manera conjunta i ponderada, els aspectes i valoracions següents:

a) L'interès i el caràcter innovador de la tesi doctoral en relació amb l'organització i el funcionament de les Administracions públiques, fins un màxim de 30 punts.
b) La qualitat científicotécnica, el rigor en les anàlisis i en l'elaboració de conclusions, fins un màxim de 40 punts.
c) La rellevància teòrica o pràctica de les aportacions, fins un màxim de 30 punts.

Condicions

Les tesis doctorals hauran d'estar escrites en alguna de les llengües oficials de l'Estat i ser inèdites fins el moment de la publicació de la decisió del jurat. Es considerarà incumplit aquest requisit quan la tesi hagi estat reproduïda de forma múltiple en qualsevol format d'impressió o mitjà audiovisual, o hagi resultat premiada per alguna Administració pública o qualsevol entitat de caràcter públic o privat. Els sol·licitants hauran de comunicar a l'INAP la publicació de la tesi o la concessió d'un premi tan aviat com en tinguin coneixement.

Bases

Data de publicació

14/05/2016

Data d'inici de sol·licituds

16/05/2016

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

15/07/2016

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

https://solicitudbecas.inap.es/relacionpremios.aspx

Documentació

A la sol·licitud s'haurà d'adjuntar la documentació següent:

a) El full de sol·licitud (annex 1) degudament omplert.
b) Un exemplar de la tesi doctoral i un resum descriptiu d'ella, amb una extensió màxima de cinc pàgines, i una ressenya d'entre 10 i 15 línies, escrites en alguna de les llengües oficials de l'Estat. Aquests documents hauran de presentar-se en suport electrònic (formats .pdf o .doc).
c) Una declaració responsable de que la tesi doctoral és inèdita i no ha estat premiada por cap entitat pública o privada.
d) L'acreditació de la lectura i defensa de la tesi doctoral i de la qualificació obtinguda, mitjançant documents expedits pels serveis de la universitat.

Observacions

En qualsevol publicació de les tesis doctorals premiades es farà constar la concessió del premi per part de l'INAP.