PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'ajut > Convocatòria de beques salari Ítaca-Banco Santander per alumnes de Grau de la UAB. Curs 2016-2017

Convocatòria de beques salari Ítaca-Banco Santander per alumnes de Grau de la UAB. Curs 2016-2017

Descripció

La UAB és una universitat pública, compromesa socialment i amb una voluntat ferma de servei a tota la societat. La UAB treballa per atreure el màxim de talent, a la docència, a la recerca, a la gestió, a la transferència de coneixement, i també entre els estudiants. Un dels seus objectius és procurar que tots els estudiants puguin accedir a una formació superior, independentment dels recursos econòmics del seu entorn familiar. És per això que, conjuntament amb el Banco Santander, es convoquen 13 beques salari per donar sortida a les expectatives de futur de joves talents que, altrament, serien inviables.

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Beques
Estudi

Places

13

Import

500 ¤

La borsa de la beca  comprèn el pagament de 500€ mensuals durant 10 mesos, renovables durant els anys de durada d'un grau, sempre que es compleixin els requisits de renovació establerts a cada convocatòria (aquesta percepció econòmica està subjecta a les retencions fiscals legalment establertes).

Inclou la matrícula gratuïta dels crèdits matriculats per primera vegada durant els anys de durada del grau que l'estudiant matriculi l'any de concessió de la beca. Aquest grau ha de ser impartit per un centre propi de la UAB.

Destinataris

Estudiant de grau

Tipus d'estudi

Estudis de grau

Requeriments

Haver finalitzat estudis de secundària el curs 2015-2016 en un centre que hagi participat en qualsevol edició del Campus Ítaca de la UAB. Pots consultar la llista de centres aquí.

Matricular-se al primer curs de qualsevol grau impartit pels centres propis de la UAB.

Disposar d'un nivell de renda familiar que permeti accedir a les beques ordinàries que concedeix el Ministeri d'Educació Cultura i Esport per al curs 2016-2017.

Criteris de selecció

Per establir l'ordre de prelació entre les sol·licituds que compleixin els requisits es tindrà en compte:
1. La nota mitjana de l'expedient de batxillerat
2. En el cas que la persona candidata hagi participat com a alumne o alumna en el Campus Ítaca, s'afegiran 0.5 punts a la nota mitjana de batxillerat a efectes de la prelació

La Comissió d'Adjudicació podrà sol·licitar entrevistes personals amb les persones candidates que consideri oportú.
La Comissió d?adjudicació podrà sol·licitar més informació sobre les candidatures als centres de secundària de procedència.
L'adjudicació d'aquestes beques es podrà revocar si es descobreix que a la sol·licitud s'han ocultat o falsejat dades, o que hi ha incompatibilitats amb altres beques procedents d'altres organismes públics o privats per als mateixos estudis.

Durada

Els anys de durada dels estudis del grau matriculat

Incompatibilitats

Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra beca o ajut concedit per a la mateixa finalitat, o amb la prestació de servei remunerat a la UAB.

En el cas que la persona adjudicatària tingui concedit un altre ajut o prestació dels esmentats en el punt anterior, hi haurà de renunciar i haurà de presentar a la Gestió Acadèmica del centre on es cursin els estudis la documentació que ho demostri adreçada a l'Àrea d'Afers Acadèmics, en un termini de 10 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució definitiva d'aquesta convocatòria.

Si en qualsevol moment del gaudi d'aquesta beca es detectés que s'està produint aquest incompliment per part de la persona adjudicatària, es procedirà a la revocació de la beca salari Ítaca - Banco Santander, previ avís a la persona interessada.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

11/03/2016

Data d'inici de sol·licituds

06/06/2016

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

30/06/2016

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

Registre General de l'edifici del Rectorat

Data de resolució

11/07/2016

Documentació

  • Certificat de qualificacions amb la mitjana de l'expedient de batxillerat de la persona candidata.
  • Fotocòpia del DNI / NIE de la persona sol·licitant.
  • Escrit breu i original de la persona candidata, on s'exposi les motivacions en la tria dels estudis universitaris.

Formularis

Enllaç a la sol·licitud de beques salari Ítaca - Banco Santander per alumnes de Grau. Curs 2016-2017

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat

Resolució

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

  Quedaran automàticament excloses de la resolució definitiva les candidatures que no hagin formalitzat la matrícula al primer curs d'estudis de grau en centres propis de la UAB el curs 2016-2017
   Quedaran automàticament excloses de la resolució definitiva les candidatures que no hagin presentat o no hagin aconseguit l'Acreditació de caràcter econòmic a efectes de formalitzar la matrícula universitaria sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics per al curs 2016-2017.

La resolució definitiva pot modificar les llistes de concedides, denegades i llistes d'espera que s'hagin publicat a la resolució provisional.