PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'estudi > Estudis de doctorat > Convocatōria d'ajuts per a tesis doctorals en catalā (TDCAT-DGR 2015)

Convocatōria d'ajuts per a tesis doctorals en catalā (TDCAT-DGR 2015)

Entitat convocant

AGAUR - Departament d'Economia i Coneixement

Ārea temātica

Arts i Humanitats
Biociències
Ciències
Ciències de la Salut
Ciències Socials i Jurídiques
Enginyeries

Descripciķ

Atorgar ajuts per a tesis doctorals en català que s’hagin defensat durant el 2014, destinats a contribuir a les despeses i les taxes administratives associades a la finalització de la tesi doctoral i al tràmit d’obtenció del títol de doctor o doctora.

Tipus d'ajut

Altres Ajuts

Import

500 ¤

L’import de l’ajut serà com a màxim de 500,00 (cinc-cents) euros, en funció del nombre de persones beneficiàries i de la disponibilitat pressupostària (prorrateig), i està destinat a contribuir a les despeses i les taxes administratives associades a la finalització de la tesi doctoral i al tràmit d’obtenció del títol de doctor o doctora.

A aquestes quantitats, s’hi han d’aplicar les retencions oportunes, d’acord amb la normativa fiscal vigent.

Destinataris

Estudiant de doctorat

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat

Requeriments

Es poden beneficiar d’aquests ajuts les persones sol·licitants que hagin defensat la tesi durant l’any 2014, que hagin obtingut el títol de doctor o doctora en una universitat del sistema universitari de Catalunya o de fora de l’Estat espanyol, i que hagin escrit la tesi doctoral en català.

Addicionalment, cal que les tesis doctorals objecte d’aquesta sol·licitud s’hagin incorporat i estiguin accessibles en línia al dipòsit de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), gestionat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), abans del 31 de desembre de 2015.

A més, les persones beneficiàries, han de complir les obligacions següents:

  1. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.
  2. No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  3. Presentar una declaració en què consti si s’han demanat o si s’han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent-hi constar la relació detallada amb l’entitat atorgadora i la quantitat sol·licitada o obtinguda.
  4. Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

Criteris de selecciķ

La selecció la fa una comissió, que té en compte les bases generals de l’AGAUR i la disponibilitat pressupostària.

Bases

Data de publicaciķ

21/05/2015

Data d'inici de solˇlicituds

20/05/2015

Data de fi de solˇlicituds a l'Organisme convocant

22/06/2015

Lloc de presentaciķ a l'Organisme convocant

Les sol·licituds s'han d'emplenar per via electrònica a través de "Tràmits gencat" de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web http://tramits.gencat.cat.

Observacions

Tot el que no preveu aquesta convocatòria es regeix per les bases generals de l’AGAUR vigents i per la resta de normativa aplicable.