PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'ajut > Ajuts Internacionals > Beques Institucionals de Màster Oficial per al Desenvolupament MAEC-AECID

Beques Institucionals de Màster Oficial per al Desenvolupament MAEC-AECID

Àrea gestora

Oficina de Projectes Internacionals

Entitat convocant

MAEC-AECID

Programa

MAEC-AECID

Descripció

La present convocatòria per objecte finançar, en concepte de beques:
1.- La participació de ciutadans espanyols, i dels estrangers que es precisen en les bases subsegüents, en projectes d'investigació per i sobre el desenvolupament entre universitats i centres de recerca d'Espanya i dels països assenyalats.
2.- La formació en programes de Màster Oficial a Espanya de funcionaris i persones integrades en els sistemes públics dels països assenyalats en les àrees establertes com d'especial impacte de retorn del coneixement adquirit.
3.- Les pràctiques d'experts espanyols en cooperació al desenvolupament amb motiu de la presència d'Espanya, com a membre no permanent, en el Consell de Seguretat de les Nacions Unides durant el binomi 2015-16.

Tipus d'ajut

Ajuts Internacionals
Beques
Mobilitat

Import

Mensualitat: 1.200 euros.
Ajuda de Matrícula: fins a 2.000 euros.
Ajuda de viatge per incorporar al seu centre de destinació en els termes establerts
a la Base Vuitena.
Assegurança d'assistència mèdica i accidents d'acord amb el que indica la base
Vuitena d'aquesta convocatòria

Destinataris

Estudiant de màster oficial
Titulats

Tipus d'estudi

Estudis de màster oficial

Requeriments

1. Complir les condicions de nacionalitat especificades en cada un dels
programes de l'Annex I.
2. Nacionalitat: podran optar els nacionals dels països: Bolívia, Colòmbia, Cuba,
Equador, El Salvador, Espanya, Etiòpia, Filipines, Guatemala, Guinea Equatorial, Haití,
Hondures, Mali, Mauritània, el Marroc, Moçambic, Nicaragua, Níger, Paraguai, Perú,
República Dominicana, Senegal; així mateix, Població Sahrauí i Territoris Palestins.
3. Per al cas dels sol·licitants estrangers, a més de no posseir la nacionalitat
espanyola és condició no posseir el permís de residència a Espanya ni la Targeta de
Estada per Estudis a Espanya (Targeta d'Estudiant). Queden exceptuats els que
gaudeixin de l'estatut de refugiat atorgat pel Regne d'Espanya, d'acord amb la
Llei 12/2009, de 30 d'octubre, reguladora del dret d'asil i de la protecció
Subsidiària.
4. Per al cas d'exigència de la nacionalitat espanyola, s'entén assimilada a la
mateixa la condició de procedència d'un altre país de la Unió Europea (en endavant, UE)
sempre que es posseeixi perfecte domini de l'espanyol i residència oficial i quotidiana
demostrable a Espanya, en el moment de sol·licitar la beca.
5. Els sol·licitants amb doble nacionalitat, hauran de triar la nacionalitat amb la qual
volen emplenar el formulari de sol·licitud de beca i, en conseqüència, aportar els
dades d'identificació corresponents a la mateixa. Les condicions requerides i
programes de beques a què pugui optar seran els que corresponguin a la nacionalitat amb la qual es formalitzi la sol·licitud, havent de mantenir aquesta nacionalitat a al llarg de la durada de la beca. Aquells sol·licitants que tinguin com a segona nacionalitat la d'algun Estat Membre de la UE hauran de tramitar la seva targeta de estranger a Espanya d'acord amb la nacionalitat de sol·licitud de la beca, obtenint a aquests efectes el corresponent visat al Consolat o Ambaixada espanyola en el seu país d'origen.
6. Estar en possessió de passaport nacional en el moment de incorporar-se al centre
d'estudis de destinació.
7. No haver estat beneficiari de cap programa de les Convocatòries de Beques MAEC-AECID, de 6 o més mesos, ni de la Fundació Carolina en l'últim curs acadèmic.
8. Posseir la titulació necessària que es requerisca legalment per a cursar els estudis elegits en el moment de sol·licitar la beca.
9. Posseir la convalidació en la data d'inici de la beca, per les autoritats educatives competents del títol o estudis cursats, si ho requereix el programa a realitzar.
10. Tramitar, alhora que la sol·licitud de la beca, la preadmissió del centre de destinació
on es realitzaran els estudis, d'acord amb els requisits que fixi el mateix, quedant la concessió de la beca condicionada a l'admissió definitiva.
11. Conèixer la llengua estrangera corresponent per a la realització dels estudis projectats.
12. Per als ciutadans de països la llengua oficial no sigui l'espanyol i que hagin de cursar estudis a Espanya impartits en espanyol, poder acreditar un coneixement suficient de la llengua espanyola, equivalent al nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència, preferiblement mitjançant certificat oficial DELE, que permeti seguir els estudis per als quals se sol·licita la beca.
13. No es troba en alguna de les prohibicions assenyalades en el article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el que es s'acreditarà mitjançant presentació responsable segons model que recull l'annex II de la present convocatòria. S'exclou, però, la prohibició recollida en el apartat f) tal com s'estableix en la Base Tercera de l'esmentada Ordre de bases de 11 d'abril de 2005, que regula aquesta convocatòria.
14. Trobar-se al corrent, si s'escau, de les obligacions tributàries i de Seguretat
social espanyoles

Durada

Nou mesos dins del període: 1/10/2015 al 31/07/2016

Bases de la convocatòria

Data de publicació

04/02/2015

Data d'inici de sol·licituds

12/02/2015

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

25/02/2015

Web de sol·licitud

WEB MAEC-AECID