PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'estudi > Estudis de doctorat > Convocatoria de premis INAP 2014 per a tesis doctorals

Convocatoria de premis INAP 2014 per a tesis doctorals

Entitat convocant

Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

Àrea temàtica

Ciències Socials i Jurídiques

Descripció

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) ha convocat el Premi INAP 2014 per a tesis doctorals que abordin les tendències de reforma en l'Administració pública des de les Ciències Socials o Jurídiques i que hagin rebut l'esment de cum laude.

Tipus d'ajut

Altres Ajuts

Places

3
El premi consisteix en una dotació econòmica de 3.000 euros per a la tesi guanyadora i dos accèssit de 1.500 euros per als finalistes, així com la possibilitat de publicació per part del INAP.

Destinataris

Postdoctorals

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat

Requeriments

 1. Podran concórrer a la convocatòria d'aquest premi les persones de nacionalitat espanyola o d'algun Estat membre de la Unió Europea que hagin defensat la tesi doctoral entre l'1 de gener de 2013 i el 30 de juny de 2014 i hagin rebut l'esment de «cum laude» a qualsevol universitat espanyola.
 2. No podran obtenir la condició de beneficiaris els qui es trobin culpables en alguna de les causes enumerades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de Subvencions, i, en particular, els qui no estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
 3. Les tesis doctorals hauran d'estar escrites en espanyol i ser inèdites fins al moment de la publicació de la decissió del jurat. Es considerarà que no es compleix aquest requisit quan la tesi hagi estat reproduïda de forma múltiple en qualsevol format d'impressió o mitjà audiovisual, o hagi resultat premiada per alguna Administració Pública o qualsevol entitat de caràcter públic o privat. Els sol·licitants hauran de comunicar al INAP la publicació de la tesi o la concessió d'un premi tan aviat com tinguin coneixement d'això.

Criteris de selecció

 • L'interès i el caràcter innovador de la tesi doctoral en relació amb l'organització i el funcionament de les Administracions públiques, fins a un màxim de 30 punts.
 • La qualitat cientificotècnica, el rigor en les anàlisis i en l'elaboració de conclusions, fins a un màxim de 40 punts.
 • La rellevància teòrica o pràctica de les aportacions, fins a un màxim de 30 punts.

Durada

Del 6 de maig fins al 8 de juliol de 2014.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

06/05/2014

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

08/07/2014

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

Consultar bases

Documentació

La sol·licitud s'ha de presentar amb la següent documentació:

 • L'annex I degudament emplenat (el trobareu a les bases de la convocatoria).
 • Un exemplar de la tesi doctoral i un resum descriptiu d'aquella, amb una extensió màxima de cinc pàgines, escrites en espanyol. Aquests documents hauran de presentar-se tant en paper com en suport electrònic (formats: .pdf o .doc).
 • Una declaració responsable que la tesi doctoral és inèdita i no ha estat premiada per cap entitat pública o privada.
 • L'acreditació de la lectura i defensa de la tesi doctoral i de la qualificació obtinguda, mitjançant documents expedits pels serveis de la universitat.

Correu electrònic

centroestudios@inap. es

Telèfon

91 273 92 42 / 92 43

Resolució

 • La resolució del Director del INAP per la qual s'adjudiquin els premis serà dictada en el termini màxim de sis mesos des de la publicació d'aquesta convocatòria. En el cas de no dictar-se la resolució en aquest termini, s'entendrà que el premi ha quedat desert.
 • La resolució dictada pel Director del INAP es publicarà a la pàgina web i en el tauler d'anuncis del INAP (carrer Atocha, 106, 28012 Madrid), amb els requisits i en la forma establerta en els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. Així mateix, es publicarà en el «Butlletí Oficial de l'Estat», a l'efecte del previst en l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • Les tesis no premiades podran ser retirades pels interessats en el termini de dos mesos des de la data de publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat» de la resolució que adjudica el premi.