PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'estudi > Estudis de doctorat > Convocatoria de premis "IV Centenario de El Greco" a tesis doctorals

Convocatoria de premis "IV Centenario de El Greco" a tesis doctorals

Entitat convocant

Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha

Àrea temàtica

Arts i Humanitats

Descripció

La Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha (EID-UCLM) convoca el premi “IV centenario de El Greco”, destinat a distingir les tesis doctorals de l’àmbit internacional, nacional o regional, que guarden relació directa o indirecta amb la vida, obra i/o època de El Greco.Els premis es distribuiran de la següent forma: un premi a la millor tesis d'àmbit internacional, un premi a la millor tesis d'àmbit nacional i un premi a la millor tesis d'àmbit regional.

Tipus d'ajut

Altres Ajuts

Places

3
Cada un dels premis consistirà en:
  • Una dotació econòmica de 1.000 euros.
  • Una estància a Toledo d'un cap de setmana. L'ajuda del viatje oscil·larà, en funció dels casos, entre els 100 y els 500 €.
  • Un exemplar de El Quijote.

Destinataris

Postdoctorals

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat

Requeriments

Podran optar als premis els doctors que hagin defensat la tesis fins el 31 de març de 2014. La presentació dels treballs escrits podrà realitzar-se en qualsevol idioma.

Criteris de selecció

Haver defensat la tesis fins el 31 de març de 2014.

Durada

Del 1 d'abril fins el 31 de juliol de 2014.

Bases de la convocatòria

Data d'inici de sol·licituds

01/04/2014

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

31/07/2014

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

Sr. Director de la Escuela Internacional de Doctorado, Edificio José Prat, Campus de Albacete, 02071, España.

Documentació

  • Sol·licitud de presentació al premi. S'adjunta model annex a la present convocatòria. En aquesta sol·licitud s'haurà d'especificar clarament la universitat avaluadora de la tesi doctoral.
  • Fotocopia compulsada del document nacional d'identitat o del passaport.
  • Breu currículum vitae del candidat (màxim tres pàgines) en el qual s'inclogui adreça de correu electrònic.
  • Fotocòpia compulsada del certificat o document acreditatiu del grau de Doctor.
  • Una còpia de la tesi doctoral en paper i, si escau, una altra en suport informàtic en format PDF en un CD-ROM.
  • Un resum, en castellà o en anglès, de la citada tesi, on s'expliqui el seu origen, objectius, desenvolupament, conclusions i relació de l'objecte d'estudi amb la vida, obra i/o època històrica de El Greco. Aquest resum tindrà una extensió màxima de 10 pàgines.

Formularis

Formulari Inscripció Premis El Greco

Resolució

La relació de les tesis premiades es publicarà a la pàgina web de la EID-UCLM i a la pàgina web del “Cuarto centenario de El Grecoabans de l'1 de desembre de 2014. Així mateix s'informarà als premiats de forma individualitzada.