PBeques.Popup.Loading

Inici > Perfil sol·licitant > Estudiant de grau > Programa d'ajuts a l'estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona. Convocatòria general d'ajuts de col·laboració amb la UAB. Curs 2013/2014

Programa d'ajuts a l'estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona. Convocatòria general d'ajuts de col·laboració amb la UAB. Curs 2013/2014

Descripció

D’acord amb el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a l’estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona (en endavant el Text refós), aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2011, es convoquen 51 ajuts de col·laboració amb la UAB per al curs 2013-2014.

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Beques
Col·laboració
Estudi

Places

51

El termini de presentació per als 17 ajuts de Suport a l'Atenció Telefònica Estiu 2013 s'iniciarà l'1 de maig de 2014.

Import

La present convocatòria és un programa de formació regulat al RD 1493/2011, per la qual cosa és imprescindible que les persones beneficiàries dels ajuts estiguin afiliades a la seguretat social i hagin estat donades d'alta per a aquesta convocatòria abans de començar la col·laboració.

Per tant la borsa de l'ajut publicada es considera una quantitat bruta, que està subjecta a les lleis fiscals pel que fa a retenció de l'IRPF com a la normativa de cotitzacions a la seguretat social pel que fa al descompte de la quota obrera.

Destinataris

Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Requeriments

Base 7. Requisits generals

1. Quedaran excloses les persones que hagin gaudit d’aquests ajuts en quatre o més cursos acadèmics.

2. Tenir la cobertura de l’assegurança complementària, que cal formalitzar amb la matrícula del curs acadèmic 2013-2014 o, en el cas de tenir vint‐i‐vuit anys o més, acreditar en el moment de la incorporació la contractació d’una pòlissa d’assegurances que tingui com a mínim les mateixes cobertures que l’assegurança escolar.

Base 8. Requisits acadèmics

1. Els estudiants de grau, diplomatura, enginyeria tècnica, llicenciatura o enginyeria superior de centres propis de la UAB hauran de:

a) Haver estat matriculats a la UAB durant el curs 2012-2013. En cas que es convoquin ampliacions de la convocatòria a partir del mes de setembre de 2013, no es tindrà en compte aquest requisit per als i les estudiants que hagin accedit a la UAB provinents d’altres universitats, ja sigui per la via d’accés a estudis de segon cicle, de trasllat d’expedient, de canvi d’estudis o de convalidació d’estudis estrangers.

b) Acreditar haver superat com a mínim seixanta crèdits en uns estudis oficials d’un centre propi de la UAB quan es tanquin les actes corresponents a la convocatòria de juny del curs 2012-2013. En cas que es convoqui una ampliació posterior es tindrà sempre en compte l’expedient actualitzat de l’estudiant.

c) Matricular-se d’un mínim de quaranta-dos crèdits en el curs 2013-2014, excepte si la persona sol·licitant es troba en situació d’acabar estudis. Aquest requisit s’haurà de complir el 15 de setembre de 2013..

2. Els estudiants de màsters universitaris (oficials) de centres propis de la UAB hauran de:

a) Haver estat matriculats a la UAB durant el curs 2012-2013. Els alumnes que vulguin accedir a uns estudis de màster universitari de la UAB provinents d’una
altra universitat, hauran d’haver formalitzat la preinscripció i haver pagat les taxes corresponents a la prematrícula en el moment de la presentació de la sol·licitud d’ajut de col·laboració. En cas que es convoquin ampliacions de la convocatòria a partir del mes de setembre de 2013, no es tindrà en compte aquest requisit.

b) Matricular-se d’un mínim de seixanta crèdits en el curs 2013-2014. Aquest requisit s’haurà de complir el 15 de setembre de 2013.


3. Queden expressament exclosos d’aquests ajuts:
a) Els estudiants de centres adscrits o vinculats a la UAB.
b) Els estudiants d’estudis no oficials.
c) Els estudiants de doctorat.

Base 9. Requisits específics.

Els requisits específics d’una plaça determinada estaran definits a la convocatòria

Condicions


Base 5. Condicions de la Col·laboració

1. Les condicions de la col·laboració són les establertes a l’article 81 (drets) i 82 (obligacions) del Text refós. Pel que fa a l’article 81, els períodes d’absència justificats i d’assumptes propis establerts en els apartats f,g i h no es podran gaudir de manera simultània.

2. En el cas que el Text refós no indiqui una altra cosa, la persona beneficiària haurà d’advertir al tutor/a de les absències previstes a l’article 81 del Text refós amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.

3. Les reunions de beneficiaris/beneficiàries dels ajuts de col·laboració hauran de ser informades a la presidència de la Comissió d’Afers d’Estudiants amb set dies d’antelació. Les reunions de caire extraordinari podran informar-se amb 3 dies d’antelació.

4. Si les absències per malaltia a les quals es refereix l’apartat k de l’article 81 del Text refós són superiors a quinze dies, es demanarà un informe mèdic que justifiqui la impossibilitat de desenvolupar l’activitat. Aquest informe serà valorat pel Servei Assistencial de Salut de la UAB.

5. L’incompliment per part del beneficiari / de la beneficiària de qualsevol de les obligacions establertes al Text refós, prèviament justificat i contrastat, implicarà la retirada de l’ajut a partir del moment de l’incompliment i fins a la seva finalització.

6. La condició de persona beneficiària d’aquests ajuts no suposa en cap cas prestació de serveis, ni relació laboral o funcionarial amb la UAB.

Durada

Consulteu l'annex II de la convocatòria

Bases de la convocatòria

Relació d'aspirants convocats a fer l'entrevista

Data de publicació

16/07/2013

Data d'inici de sol·licituds

16/07/2013

Lloc de presentació a la UAB

Gestió Acadèmica de la facultat/ escola, Punt d'Informació i Registre General

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

06/09/2013

Data de resolució

04/10/2013

Documentació

2. La documentació que hauran de presentar els / les sol·licitants és la següent:

a) El full de sol·licitud, que trobaran al web http://www.uab.cat -Beques d’estudi, degudament emplenat.

b) Una fotocòpia del DNI, NIE o Passaport del sol·licitant, segons escaigui.

c) Una fotocòpia de la pàgina del compte o llibreta en què consti complet el Codi Compte Client en el qual vol que s’ingressi l’import de l’ajut, on el  sol·licitant ha de figurar com a titular o com a beneficiari.

d) El currículum que demostri la seva adequació als requisits de l’ajut que sol·licita.

e) Una fotocòpia del document on consti el número d’afiliació personal a la seguretat social de la persona sol·licitant. No seran vàlids ni el document d’afiliació a la seguretat social dels pares on consti la persona interessada com a beneficiària, ni la targeta sanitària. Tot i que la no presentació d’aquest document no paralitzarà la tramitació de la sol·licitud, les persones beneficiàries no es podran incorporar a la seva destinació si no lliuren aquest document abans del termini establert al punt 2 o 3 del present annex.

e) Els alumnes de màster universitari (oficial) que no tinguin expedient obert a la UAB, hauran d’aportar el seu expedient acadèmic de la universitat d’origen. En el cas dels alumnes que hagin cursat estudis en universitats estrangeres, caldrà que aportin la taula d’equivalències de qualificació. Si no fos així, es valorarà el seu expedient amb 5,5 punts.

f) La documentació s’haurà de presentar a la Gestió Acadèmica del centre del / de la sol·licitant, al registre del Punt d’informació de la UAB, al Registre General de la UAB o per correu certificat a:

Universitat Autònoma de Barcelona
Àrea d’Afers Acadèmics
Edifici del Rectorat
Campus Universitari
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Formularis

Enllaç de la sol·licitud de la convocatòria general d'ajuts de col·aboració. Curs 2013-2014

Observacions

Durant el mes d’agost el punt d’entrega presencial de sol·licituds serà el Punt central de registre del Rectorat i que l’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Correu electrònic

consulta.beques@uab.cat

Resolució