PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'ajut > Mobilitat > Convocatòria de mobilitat per a Pràctiques (Program Erasmus+ Pràctiques i Programa Propi pràctiques 2016/2017)

Convocatòria de mobilitat per a Pràctiques (Program Erasmus+ Pràctiques i Programa Propi pràctiques 2016/2017)

Entitat convocant

Universitat Autònoma de Barcelona

Programa

Erasmus +

Descripció

La Universitat Autònoma de Barcelona participa en el programa europeu de mobilitat Erasmus+ de 2014-2020 de la Comissió Europea i sol·licita fons econòmics per cofinançar estades de pràctiques per als seus estudiants en entitats col·laboradores dels països membres del programa. El SEPIE (Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació) és l’organisme estatal responsable de la coordinació, la gestió i la distribució d’aquests fons per a totes les universitats i els organismes de l’Estat.

La UAB, a més, conscient de la importància de les estades de pràctiques internacionals per al futur professional dels estudiants, disposa d’un programa propi de mobilitat per a pràctiques en empreses i institucions que fa possible estades arreu del món i mobilitats que no entren dins del marc del programa Erasmus+ Pràctiques.
Ambdós programes tenen com a objectius principals:
  • Ajudar els joves a adquirir habilitats i competències professionals addicionals a través de la formació i de l’experiència pràctica a l’estranger.
  • Millorar la qualitat de l’ensenyament a la UE i de la formació dels estudiants.
  • Contribuir a la modernització dels sistemes d’educació i de formació professional.
  • Promoure la participació dels joves a la societat.

Tipus d'ajut

Mobilitat

Destinataris

Estudiant de doctorat
Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Requeriments

REQUISITS DELS CANDIDATS

Per poder optar a les places de la convocatòria, cal complir els requisits següents:

a) Pel programa Erasmus+ Pràctiques, cal estar matriculat i amb l’expedient obert en un ensenyament oficial de grau, màster o doctorat dels centres propis i adscrits de la Universitat Autònoma de Barcelona al moment de fer la sol·licitud. Pel Programa Propi Pràctiques, cal estar matriculat en un ensenyament oficial i tenir l’expedient obert durant tota l’estada de pràctiques. Per aquest programa queden exclosos els estudiants dels centres adscrits exceptuant els de la FUAB.
b) Tenir la nacionalitat, el permís de residència o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants en el programa Erasmus+ Pràctiques: els 28 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Turquia i la República de Macedònia.
c) Disposar de l’acceptació d’una entitat d’acollida en la qual es pot fer una estada de pràctiques, ja sigui pública o privada, ubicada a qualsevol dels països participants.Cada facultat o centre adscrit informa els seus estudiants d’entitats d’acollida en cas que disposi de convenis marc de pràctiques, o bé l’estudiant pot cercar una entitat d’acollida a títol individual que l’aculli com a estudiant de pràctiques en el marc d’aquesta convocatòria. Es recomana consultar, en el web de Treball Campus, en l’apartat Pràctiques a l’estranger, els portals de cerca de pràctiques, així com el document «Recomanacions per cercar pràctiques o feina internacionals» del mateix apartat i el Tauler d’ofertes internacionals.
d) En el cas dels estudiants de grau, haver superat, en el moment de fer la sol·licitud un mínim de 60 crèdits de la titulació relacionada amb les pràctiques. També han de disposar del document de conformitat de l’estada signat pel tutor de pràctiques i/o del coordinador d’intercanvis i adjuntar-lo en el moment de la sol·licitud.
e) En el cas dels estudiants de grau que sol·licitin plaça en el programa Erasmus+ Pràctiques com a «acabats de titular», tenir l’expedient obert quan presentin la sol·licitud i fer l’estada en els 12 mesos següents després de tancar l’expedient.
El document de conformitat de l’estada ha de contenir la signatura de l’estudiant. La signatura del tutor de pràctiques i del coordinador d’intercanvis no és obligatòria.
f) En el cas dels estudiants de màster, disposar, en el moment de fer la sol·licitud, del document de conformitat de l’estada signat del coordinador del màster i pel coordinador d’intercanvis de la seva facultat o centre adscrit.
g) En el cas dels estudiants de doctorat disposar, en el moment de fer la sol·licitud, del document de conformitat de l’estada, signat pel coordinador del programa de doctorat, així com del secretari acadèmic de l’Escola de Doctorat. L’estada ha de ser de 3 mesos, i s’haurà d’adjuntar el document de compromís del doctorand que farà el tràmit per optar a la Menció de Doctor Internacional
h) Tenir coneixement suficient de la llengua vehicular de l’entitat d’acollida.
i) Acreditar la cobertura de l’assegurança complementària de mobilitat a través de la matrícula o de la modificació de la matrícula per tal d’incloure l’assegurança. En cas d’estades de pràctiques fora de la UE, també s’ha d’acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica addicional (consulteu l’apartat 8 d’aquesta convocatòria per a més informació).
j) No gaudir simultàniament de cap altra beca de mobilitat de la UAB. És possible gaudir de diverses modalitats sempre que les mobilitats es facin de manera consecutiva.

Criteris de selecció

Les sol·licituds rebudes es prioritzen en funció dels criteris d’adjudicació següents:

a) Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic. S’aplica el barem 27 (per a més informació podeu consultar l’annex 1).
b) Coneixement de l’anglès o dels idiomes del país de destinació. Es poden rebre entre 0,5 i 2 punts d’acord amb el que estipula el document de «Valoració addicional d’idioma». Els estudiants que estiguin cursant itineraris curriculars en anglès, estudis anglesos i estudis de Traducció i Interpretació en la llengua del país de destinació estan exempts de presentar l’acreditació d’aquest idioma i se’ls atorga 1,5 punts per coneixement d’idiomes, sempre que hagin superat com a mínim 90 crèdits del grau en el moment de la sol·licitud. Els estudiants que acreditin estudis previs de batxillerat, grau o màster en centres o universitats d’altres països en anglès o en les llengües del país de destinació reben 1,5 punts.
c) Les sol·licituds d’aquells estudiants que, havent obtingut plaça en alguna convocatòria anterior, hi hagin renunciat per causes no justificades o hagin incomplert els requisits sol·licitats, queden relegades a l’últim lloc de la llista de sol·licituds.
d) Aquelles sol·licituds que no reuneixin els requisits de la convocatòria queden automàticament excloses.
e) Del total de places, es reserven un 90% dels ajuts per a estudiants de grau i màster i el 10% dels ajuts per a estudiants de doctorat.


Cada facultat o centre adscrit pot determinar altres requisits específics per als seus estudiants. Cal consultar el seu web per veure si n’hi ha i quins són. En l’enllaç podreu trobar la informació de les facultats i els centres adscrits de la UAB.

Data de publicació

02/05/2016

Data d'inici de sol·licituds

09/05/2016

Lloc de presentació a la UAB

Treball Campus / Oficines d'Intercanvis dels centres

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

01/02/2016

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

Universitat Autònoma de Barcelona

Documentació

El període i el formulari de sol·licitud de les places de mobilitat per ambdós programes roman permanentment obert, des de la publicació de la convocatòria, el 9 de maig de 2016, fins a l’1 de febrer de 2017. El procediment de presentació de sol·licituds serà a través del següent formulari en línia:

En aquest formulari caldrà complimentar les dades requerides i adjuntar en el moment de sol·licitud la documentació acreditativa que consta en l’apartat 2. Documentació requerida.
 

Correu electrònic

erasmus.practiques.tc@uab.cat

Web amb més informació

Erasmus Pràctiques (Treball Campus)

Resolució

Podreu consultar les resolucions i un dossier amb la informació i documentació que caldrà lliurar per a rebre l'ajut a l'enllaç "web amb més informació".