PBeques.Popup.Loading

Inici > Perfil sol·licitant > Estudiant de grau > Beques de col·laboració a departaments convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Curs 2014-2015

Beques de col·laboració a departaments convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Curs 2014-2015

Descripció

És objecte de la present convocatòria promoure la iniciació en tasques de recerca dels estudiants universitaris que finalitzin els estudis de segon cicle o de grau o que estiguin cursant primer curs de Màsters universitaris oficials, mitjançant l'assignació d'una beca que els permeti iniciar en tasques de recerca vinculades amb els estudis que estan cursant i facilitar la seva futura orientació professional o investigadora.

 Aquesta beca es podrà concedir una sola vegada i en un sol curs acadèmic. 

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Beques
Col·laboració

Places

65

Es convoquen, en règim de concurrència competitiva, 65 beques de col·laboració per al curs acadèmic 2014-2015, d'acord amb la distribució aprovada pel Consell Social de cada universitat.

Import

2000 ¤

Destinataris

Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Requeriments

Generals:

No estar en possessió o en disposició legal d'obtenir un títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, graduat, màster oficial o de doctor.

Acadèmics:
  •     Crèdits matriculats i superats

Per titulacions universitàries de segon cicle: Haver superat tot el primer cicle i almenys, el 45 per cent dels crèdits que integren el segon cicle. Els estudiants de Medicina que hauran d'haver superat el 60 per cent dels mateixos.

Per a titulacions de grau haver superat 180 crèdits.

Per titulacions de màster oficial estar matriculat el curs 2014-2015, de la totalitat de les assignatures o crèdits de primer curs de màster.

    Estar matriculat en el curs 2013/14 amb les següents condicions:

Per titulacions universitàries de segon cicle i titulacions de grau: estar matriculat de la totalitat dels crèdits / assignatures que li resten per a finalitzar els estudis.
Per màsters, estar matriculat a la totalitat d'assignatures o crèdits del primer curs.
  •     Nota mitjana:

7,25 punts per a la branca d'Enginyeria i Arquitectura o Ensenyaments Tècnics.
7,70 punts per a les branques de Ciències o Ciències Experimentals i per a Ciències Socials i Jurídiques.
7,80 punts per a la branca de Ciències de la Salut.
8,00 punts per a la branca d'Arts i Humanitats.

  •     Presentar un projecte de col·laboració avalat i puntuat pel Departament.


Els requisits esmentats que no figurin en l'expedient del sol·licitant en la data en què acaba el termini de presentació de sol·licituds no seran tinguts en compte a l'efecte de la seva valoració per a la concessió de la beca.

Criteris de selecció

1. Per calcular la nota mitjana de cada candidat als efectes d'aquesta convocatòria, es prendrà la nota mitjana del seu expedient acadèmic, incloent el primer i el segon cicle en l'escala 0-10.

2. En el cas que en l'expedient no figuri qualificació numèrica, la valoració de les qualificacions obtingudes es realitzarà d'acord amb la taula d'equivalències que s'indica a continuació:

Matrícula d'honor: 10,00 punts.

Excel · lent: 9,00 punts.

Notable 7,50 punts.

Aprovat: 5,50 punts.


3. Per al càlcul de la nota mitjana s'atendrà a les regles següents:

a) No es tindran en compte els crèdits que, segons els plans d'estudi, només puguen qualificar com a «apte», ni el reconeixement de crèdits en què no exisisteixi qualificació.

b) Els crèdits convalidats i els crèdits adaptats es computaran amb la qualificació obtinguda en el centre o estudis de procedència. Quan no s'especifiqui la qualificació obtinguda, es valoraran com aprovat amb 5,50 punts.

c) Per a l'obtenció de la nota mitjana, la puntuació de cadascuna de les assignatures es ponderarà en funció del nombre de crèdits que la integren, d'acord amb la següent fórmula matemàtica:


V=PxNCA/NCt

V = Valor resultant de la ponderació de la nota obtinguda en cada assignatura.

P = Puntuació de cada assignatura d'acord amb la taula d'equivalències.

NCa = Nombre de crèdits que integren l'assignatura.

NCt = Nombre de crèdits total cursat.

d) Els valors resultants de l'aplicació de la dita fórmula a cada assignatura se sumaran, sent el resultat la nota mitjana final.

e) Quan es tracti de titulacions de segon cicle o de màster, la nota mitjana es trobarà tenint en compte també les qualificacions obtingudes en el primer cicle que li va donar accés. La nota mitjana s'obtindrà de la suma de les qualificacions obtingudes en cadascuna de les assignatures o crèdits.

f) Per al compliment dels requisits acadèmics, només seran tinguts en compte les qualificacions que figurin anotades en l'expedient a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

g) No entraran a formar part de la càrrega acadèmica computable, a efectes d'aquestes beques, els crèdits que superen els necessaris per a l'obtenció del títol corresponent.

Condicions

Cal prestar la col·laboració a raó de tres hores diàries durant vuit mesos a comptar de la data d'incorporació a la destinació corresponent.

Durada

Fins el 30 de juny de 2015

Destinació

El departament pel qual has demanat la beca.

Incompatibilitats

Les establertes a la convocatòria.

Recorda que si gaudeixes d'un altre ajut descrit com a incompatible a l'article 4.1 de la convocatòria cal que et posis en contace amb el departament de beques de la universitat.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

12/07/2014

Data d'inici de sol·licituds

14/07/2014

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

15/09/2014

Data de resolució

30/10/2014

DocumentacióConsulta atentament les instruccions del web del Ministeri.

Formularis

Enllaç a la sol·licitud de laConvocatòria de les beques de col·laboració a departaments convocades pel Ministeri d'Educació. 2014-2015

Observacions

Consulta la distribució de les places per departament d'acord amb el que ha aprovat el Consell Social de la UAB

Correu electrònic

consulta.beques@uab.cat

Web amb més informació

Enllaç a la distribució de les beques de col·laboració en departaments universitàris per a la convocatòria del curs 2014-2015

Resolució

Avís important: Aquestes llistes són provisionals, això vol dir que poden canviar amb motiu de possibles reclamacions.
 

D’acord amb l'article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i amb l'article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions , les universitats faran públics els llistats provisionals de candidats amb indicació de les qualificacions mitjanes i la puntuació atorgada al projecte de col·laboració, així com el departament en que prestarà col·laboració.
Així mateix, els llistats contindran les sol·licituds propostes per a la seva denegació amb indicació de la causa de la mateixa perquè els interessats, en el termini de 10 dies, al·leguin i presentin els documents i justificacions que estimin pertinents.

Resolució