PBeques.Popup.Loading

Inici > Perfil sol·licitant > Convocatòria extraordinària d’ajuts de col·laboració per al suport al servei d’atenció telefònica. Estiu 2012

Convocatòria extraordinària d’ajuts de col·laboració per al suport al servei d’atenció telefònica. Estiu 2012

Descripció

D’acord amb la Convocatòria General d’Ajuts de Col·laboració amb la UAB, aprovada per la Comissió d’Afers d’Estudiants el 15 de març de 2011, s’obre un termini extraordinari per a la concessió d’ajuts de dedicació parcial destinats al Suport al Servei d’Atenció Telefònica.

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Beques
Col·laboració
Estudi

Places

17

Import

558 ¤
.

Destinataris

Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Requeriments

1- Ser estudiant de Grau, Diplomatura, Enginyeria Tècnica, Llicenciatura o Enginyeria Superior, de 3r curs o posterior, o bé ser estudiant de Màster Oficial, a més de complir els requisits establerts en les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts de col·laboració amb la UAB per al curs 2011-2012.
2- Tenir coneixements de llengua catalana, castellana i anglesa.
3- Es valorarà l’experiència prèvia en tasques relacionades amb la informació i atenció a l’usuari.
4- Es valoraran els coneixements sobre la UAB sobretot pel que fa a aspectes acadèmics i de servei a la comunitat universitària.
5- Perquè els sigui adjudicada definitivament la seva plaça a la llista de beneficiaris o a la llista d’espera, les persones admeses en aquestes dues categories hauran d’assistir amb aprofitament a quatre sessions de formació de 4 hores durant el mes de juny.

Durada

La que s'especifica a la convocatòria

Destinació

Servei d'Atenció Telefònica al Punt d'Informació de la UAB

Incompatibilitats

Les que consten a la convocatòria.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

04/05/2012

Data d'inici de sol·licituds

07/05/2012

Lloc de presentació a la UAB

Preferentment al Punt d'Informació

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

09/05/2012

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

Preferentment al Punt d'Informació

Data de resolució

25/05/2012

Documentació

a) El full de sol·licitud, que trobaran al web degudament emplenat, on hi faran constar per ordre de prelació un màxim de 5 destinacions ofertes en la convocatòria.
b) Una fotocòpia del DNI o NIEdel sol·licitant, segons s'escaigui.
c) Una fotocòpia de la pàgina del compte o llibreta en què consti complet el Codi Compte Client en el qual vol que s'ingressi l'import de l'ajut, on el sol·licitant ha de figurar com a titular o com a beneficiari.
d) El currículum que demostri la seva adequació als requisits de l'ajut que sol·licita.
e) Els alumnes de màster universitari (oficial) que no tinguin expedient obert a la UAB, hauran d'aportar el seu expedient acadèmic de la universitat d'origen. En el cas dels alumnes que hagin cursat estudis en universitats estrangeres, caldrà que aportin la taula d'equivalències de qualificació. Si no fos així, es valorarà el seu expedient amb 5,5 punts. 

Formularis

Enllaç a la sol·licitud extraordinària d'ajuts de col·laboració per al suport al servei d'atenció telefònica. Estiu 2012

Correu electrònic

consulta.beques@uab.cat

Resolució