PBeques.Popup.Loading

Inici > Perfil sol·licitant > Estudiant de grau > Beca d'exempció del recàrrec del preu públic de la matrícula per cursar una segona titulació. Curs 11-12

Beca d'exempció del recàrrec del preu públic de la matrícula per cursar una segona titulació. Curs 11-12

Descripció

Eximir el pagament del recàrrec del preu públic de la matrícula per cursar una segona titulació als alumnes que compleixin els requisits establerts a la convocatòria.

Tipus d'ajut

Beques

Places

Tants com sol·licitants compleixin els requisits establerts a la convocatòria

Import

L'ajut correspondrà a l'import del recàrrec dels preus públics dels crèdits de matrícula per cursar una segona titulació.

Destinataris

Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Requeriments

Els acadèmics i econòmics establerts a la convocatòria de beques de caràcter general i de mobilitat per al curs acadèmic 2011-2012 

Durada

Curs acadèmic 2011-2012

Incompatibilitats

Les establertes a la convocatòria.

Bases de la convocatòria

Data de publicació

22/07/2011

Data d'inici de sol·licituds

22/07/2011

Lloc de presentació a la UAB

A la Gestió Acadèmica de la teva facultat o escola

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

14/10/2011

Lloc de presentació a l'Organisme convocant

A la Gestió Acadèmica de la teva facultat o escola

Data de resolució

30/04/2012

Documentació

Recordeu que heu d’emplenar la sol·licitud i posar tota la documentació dins de la bossa carpeta especifica de l’ajut, que us proporcionaran a la Gestió Acadèmica del vostre centre.

L’estudiant de la UAB que sol·liciti aquesta beca/ajut haurà d’adjuntar a la sol·licitud obligatòriament  la documentació següent, segons la seva situació familiar.

Documentació obligatòria per a totes les situacions
 • NIF/ NIE de tots els membres de la unitat familiar més grans de 14 anys i en el cas dels germans del sol·licitant menors de 25 anys.
 • Fotocòpia de totes les declaracions de renda de I'any 2010, completes i segellades incloent-hi la carta de pagament o devolució

Documentació general obligatòria per a situacions específiques
 • Rebut/s de l’IBI de totes les propietats familiars urbanes i rústiques de l’any 2010 (exclòs el domicili habitual)
 • Si es cobren pensions exemptes de declarar:
  •   Certificat de la Seguretat Social de les pensions exemptes
 • Si conviuen a la unitat familiar els ascendents dels pares (avis):
  • Certificat de la Seguretat Social de les pensions
  • Certificat de convivència (L’expedeix l’ajuntament)
 • Si la família o algun membre no està obligada a fer la declaració de la renda:
  • Certificat de les dades de que disposa l’agència Tributaria de tots els membres computables que hagin obtingut ingressos durant I'any 2010 o:
  • Certificat d’havers i retencions de I'empresa/es o organisme/s pagador/s o
  • Certificat de la Seguretat Social de totes les pensions (invalidesa, jubilació, orfandat, viduïtat, etc.)
  • Certificat OTG/lNEM dels ingressos rebuts per desocupació
  • Certificats bancaris de saldos a final d’any, Iletres del tresor, fons d’inversió, accions, etc. a 31/12/2010

Documentació que cal adjuntar per aplicar deduccions segons la convocatòria
 • Germans universitaris del sol•licitant estudiant i residint fora del domicili familiar
  • •    Contracte del pis a nom del/s germà/ns
  • •    Matrícula 2011/2012
 • Sol·licitant, germà del sol·licitant o fill del sol·licitant que estigui afectat de minusvalidesa física, psíquica o sensorial
  • Certificació acreditativa d’aquesta situació  que expedeix l’administració competent on consti el percentatge de disminució

Documentació que han d’adjuntar els alumnes que es presenten com emancipats
 • Fotocòpia del contracte de lloguer o de les escriptures de l’habitatge on viu al seu nom.
 • Certificat de convivència emès per l’Ajuntament.
 • Documentació econòmica:
  • Fotocopia de la declaració de renda de I'any 2010, completa i segellada incloent-hi la carta de pagament o devolució
  • Certificat d’imputacions de  l’Agència Tributària sobre els ingressos obtinguts durant I'any 2010

Correu electrònic

consulta.beques@uab.cat