PBeques.Popup.Loading

Inici > Perfil sol·licitant > Estudiant de màster oficial > Convocatòria d'ajuts col·laboració. Curs 2018-2019. Servei d'Activitat Física (codis al 27 i 28)

Convocatòria d'ajuts col·laboració. Curs 2018-2019. Servei d'Activitat Física (codis al 27 i 28)

Descripció

D’acord amb el Text refós de les normatives complementàries de les normes de caràcter general aplicables a l’estudiantat de la Universitat Autònoma de Barcelona (en endavant el Text refós), aprovat per acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2011 i l'annex I de la present convocatòria, es convoquen 3 ajuts de col·laboració amb la UAB per al curs 2018-2019 amb destinació al Servei d’Activitat Física (codis 27 i 28).

Tipus d'ajut

Altres Ajuts
Beques
Col·laboració
Estudi

Places

3

Import

La present convocatòria és un programa de formació regulat al RD 1493/2011, per la qual cosa és imprescindible que les persones beneficiàries dels ajuts estiguin afiliades a la seguretat social i hagin estat donades d'alta per a aquesta convocatòria abans de començar la col·laboració.

Per tant la borsa de l'ajut publicada es considera una quantitat bruta, que està subjecta a les lleis fiscals pel que fa a retenció de l'IRPF com a la normativa de cotitzacions a la seguretat social pel que fa al descompte de la quota obrera.

Destinataris

Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de grau
Estudis de màster oficial

Requeriments

Base 8. Requisits generals

1. Quedaran excloses les persones que hagin gaudit d’aquests ajuts en quatre o més cursos acadèmics, tot i que es podran realitzar excepcions en els ajuts de modalitat parcial.

2. Tenir la cobertura de l’assegurança complementària, que cal formalitzar amb la matrícula del curs acadèmic 2018-2019

Base 9. Requisits acadèmics

1. Els estudiants de graus de centres propis de la UAB hauran de:

a) Haver estat matriculats a la UAB durant el curs 2017-2018. En cas que es convoquin ampliacions de la convocatòria a partir del mes de setembre de 2018, no es tindrà en compte aquest requisit per als i les estudiants que hagin accedit a la UAB provinents d’altres universitats, ja sigui per la via de canvi d’estudis o de convalidació d’estudis estrangers.

b) Acreditar haver superat com a mínim seixanta crèdits en uns estudis oficials d’un centre propi de la UAB quan es tanquin les actes corresponents a la convocatòria de juny del curs 2017-2018. En cas que es convoqui una ampliació posterior es tindrà sempre en compte l’expedient actualitzat de l’estudiant.

c) Matricular-se d’un mínim de quaranta-dos crèdits en el curs 2018-2019, excepte si la persona sol·licitant es troba en situació d’acabar estudis. Aquest requisit s’haurà de complir el 15 de setembre de 2018.

2. Els estudiants de màsters universitaris (oficials) de centres propis de la UAB hauran de:

a) Els alumnes que vulguin accedir a uns estudis de màster universitari de la UAB provinents d’una altra universitat, hauran d’haver formalitzat la preinscripció i haver pagat les taxes corresponents a la prematrícula en el moment de la presentació de la sol·licitud d’ajut de col·laboració o acreditar-ho dins el període establert per la presentació de la documentació reclamada a la sol·licitud. En cas que es convoquin ampliacions de la convocatòria a partir del mes d’octubre de 2018, no es tindrà en compte aquest requisit.

b) Matricular-se d’un mínim de seixanta crèdits en el curs 2018-2019. Aquest requisit s’haurà de complir abans de la data prevista d'incorporació o presentar un justificant amb la data prevista per part del Centre on es matriculi.

3. Queden expressament exclosos d’aquests ajuts:

a) Els estudiants de centres adscrits o vinculats a la UAB.
b) Els estudiants d’estudis no oficials.
c) Els estudiants de doctorat.

Base 10. Requisits específics.

Els requisits específics d’una plaça determinada estaran definits a la convocatòria

Condicions


Base 14. Condicions de la col·laboració

1. Les condicions de la col·laboració són les establertes a l’article 81 (drets) i 82 (obligacions) del Text refós. Pel que fa a l’article 81, els períodes d’absència justificats i d’assumptes propis establerts en els apartats f, g i h no es podran gaudir de manera simultània.

2. En el cas que el Text refós no indiqui una altra cosa, la persona beneficiària haurà d’advertir al tutor/a de les absències previstes a l’article 81 del Text refós amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.

3. Les reunions de beneficiaris / beneficiàries dels ajuts de col·laboració hauran de ser informades a la presidència de la Comissió d’Afers d’Estudiants amb set dies d’antelació. Les reunions de caire extraordinari podran informar-se amb 3 dies d’antelació.

4. Si les absències per malaltia a les quals es refereix l’apartat k de l’article 81 del Text refós són superiors a quinze dies, es demanarà un informe mèdic que justifiqui la impossibilitat de desenvolupar l’activitat. Aquest informe serà valorat pel Servei Assistencial de Salut de la UAB.

5. L’incompliment per part del beneficiari / beneficiària de qualsevol de les obligacions establertes al Text refós, prèviament justificat i contrastat, implicarà la retirada de l’ajut a partir del moment de l’incompliment i fins la seva finalització.

6. La condició de persona beneficiària d’aquests ajuts no suposa en cap cas prestació de serveis, ni relació laboral o funcionarial amb la UAB.

Durada

Consulteu l'annex II de la convocatòria

Incompatibilitats

1. El règim d’incompatibilitat dels ajuts de la present convocatòria estan establerts a l’article 76 del Text refós.
2. Aquests ajuts també són incompatibles amb qualsevol altre conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques extracurriculars.

Bases de la convocatòria

Relació d'aspirants convocats a fer l'entrevista

Data de publicació

15/05/2018

Data d'inici de sol·licituds

15/05/2018

Lloc de presentació a la UAB

Gestió Acadèmica de la facultat/ escola, Punt d'Informació i Registre General

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

31/05/2018

Data de resolució

06/07/2018

Documentació

  • Una fotocòpia del DNI, NIE o passaport del sol·licitant, segons escaigui.
  • Una fotocòpia de la pàgina del compte o llibreta en el qual vol que s’ingressi l’import de l’ajut on consti complet el número IBAN. El sol·licitant ha de figurar com a titular o com a beneficiari.
  • El currículum que demostri la seva adequació als requisits de l’ajut que sol·licita, si escau (vegeu Annex III).
  • Una fotocòpia del document on consti el número d’afiliació personal a la seguretat social de la persona sol·licitant. No seran vàlids ni el document d’afiliació av la seguretat social dels pares on consti la persona interessada com a beneficiària, ni la targeta sanitària. Tot i que la no presentació d’aquest document no paralitzarà la tramitació de la sol·licitud, les persones beneficiàries no es podran incorporar a la seva destinació si no lliuren aquest document abans del termini establert a la base 13.
  • Els alumnes de màster universitari (oficial) que no tinguin expedient obert a la UAB, hauran d’aportar el seu expedient acadèmic de la universitat d’origen. En el cas dels alumnes que hagin cursat estudis en universitats estrangeres, caldrà que aportin la taula d’equivalències de qualificació. Si no fos així, es valorarà el seu expedient amb 5,5 punts.


La documentació s’haurà de presentar a la Gestió Acadèmica del centre del / de la sol·licitant, al registre del Punt d’informació de la UAB, al Registre General de la UAB o per correu certificat a:

Universitat Autònoma de Barcelona
Àrea d’Afers Acadèmics
Edifici del Rectorat
Campus Universitari
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Formularis

Sol·licitud Col·laboració Servei d'Activitat Física (codis 27 i 28)

Observacions

Obert el termini de presentació per als ajuts  del Servei d’Activitat Física (codis 27) de la convocatòria. Període extraordinari de sol·licituds per 2 places vacants del període de sol·licitud del juliol.

Correu electrònic

consulta.beca@uab.cat