PBeques.Popup.Loading

Inici > Perfil sol·licitant > Convocatòria de mobilitat per a pràctiques (programa Erasmus+ Pràctiques i programa UAB Exchange Programme Traineeships 2018/2019)

Convocatòria de mobilitat per a pràctiques (programa Erasmus+ Pràctiques i programa UAB Exchange Programme Traineeships 2018/2019)

Entitat convocant

Universitat Autònoma de Barcelona

Programa

Erasmus + pràctiques i UAB Exchange Programme Traineeships

Descripció

La UAB conscient de la importància de les estades de pràctiques internacionals per al futur professional dels estudiants, disposa d’un programa propi de mobilitat per a pràctiques en empreses i institucions que fa possible estades arreu del món i mobilitats que no entren dins del marc del programa Erasmus+ Pràctiques.
Les beques de mobilitat per a pràctiques tenen com a objectius principals:
  • Fomentar la mobilitat d’estudiants i persones acabades de titular per fer pràctiques en empreses, centres de formació, centres de recerca i altres organitzacions.
  • Ajudar els joves a adquirir habilitats i competències professionals addicionals a través de la formació i de l’experiència pràctica a l’estranger.
  • Completar la formació acadèmica amb un coneixement pràctic per facilitar la incorporació posterior al mercat laboral.
  • Facilitar l’aprenentatge de la realitat social, laboral i empresarial d’un altre país.

Tipus d'ajut

Mobilitat

Destinataris

Estudiant de doctorat
Estudiant de grau
Estudiant de màster oficial

Requeriments

Per poder optar a les places de la convocatòria, cal complir els requisits següents:
a) Per el programa Erasmus+ Pràctiques, estar matriculat i amb l’expedient obert en un ensenyament oficial de grau, màster o doctorat dels centres propis i adscrits de la Universitat Autònoma de Barcelona al moment de fer la sol·licitud. Per el Programa UAB Exchange Programme Traineeships, estar matriculat en un ensenyament oficial i tenir l’expedient obert durant tota l’estada de pràctiques. Per aquest programa queden exclosos els estudiants dels centres adscrits exceptuant els de la FUAB.
b) Tenir, durant tota l'estada, la nacionalitat, el permís de residència o l’estatus de refugiat o apàtrida d’un dels estats participants en el programa Erasmus+ Pràctiques: els 28 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l’Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i Turquia i la República de Macedònia.
c) Disposar, en el moment de la sol·licitud, de l’acceptació d’una entitat d’acollida per fer-hi una estada de pràctiques. Aquesta entitat pot ser tant pública com privada i ha d’estar ubicada en qualsevol dels països participants. Cada facultat o centre adscrit informa els seus estudiants de possibles entitats d’acollida, en cas que disposi de convenis marc de pràctiques, i l’estudiant també pot cercar a títol individual una entitat que l’aculli com a estudiant de pràctiques en el marc d’aquesta convocatòria. Es recomana consultar, en el web del Servei d'Ocupabilitat, en l’apartat Pràctiques a l’estranger, els portals de cerca de pràctiques, així com el document «Recomanacions per cercar pràctiques o feina internacionals».
d) En el cas dels estudiants de grau, haver superat, en el moment de fer la sol·licitud, un mínim de 60 crèdits de la titulació relacionada amb les pràctiques. També cal disposar del document de conformitat de l’estada signat pel tutor de pràctiques i/o pel coordinador d’intercanvis i adjuntar-lo en el moment de la sol·licitud.
e) En el cas dels estudiants de màster, disposar, en el moment de fer la sol·licitud, del document de conformitat de l’estada signat del coordinador del màster i pel coordinador d’intercanvis de la seva facultat o centre adscrit.
f) En el cas dels estudiants de grau i màster que sol·licitin plaça en el programa Erasmus+ Pràctiques com a «acabats de titular», tenir l’expedient obert quan presentin la sol·licitud i fer l’estada en els 12 mesos següents després del tancament d’actes.
El document de conformitat de l’estada ha d’estar signat per l’estudiant. La signatura del tutor de pràctiques i la del coordinador d’intercanvis no és obligatòria.
g) En el cas dels estudiants de doctorat, disposar, en el moment de fer la sol·licitud, del document de conformitat de l’estada, signat pel coordinador del programa de doctorat i per la Secretària Acadèmica de l’Escola de Doctorat. L’estada ha de ser d’un mínim de 3 mesos per optar a la Menció de Doctor Internacional. S’ha d’adjuntar el document de compromís del doctorand assegurant que farà el tràmit per obtenir-la.
h) Tenir prou coneixements de la llengua vehicular de l’entitat d’acollida.
i) Acreditar la cobertura de l’assegurança complementària de mobilitat a través de la matrícula o de la modificació de la matrícula per tal d’incloure l’assegurança. En cas d’estades de pràctiques fora de la UE, també s’ha d’acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica addicional (consulteu l’apartat corresponent d’aquesta convocatòria per a més informació).
j) No gaudir simultàniament de cap altra beca de mobilitat de la UAB. És possible gaudir de diverses modalitats sempre que les mobilitats es facin de manera consecutiva.

Criteris de selecció

Les sol·licituds rebudes es prioritzen en funció dels criteris d’adjudicació següents:

a) Qualificació mitjana de l’expedient acadèmic. S’aplica el barem 27 (per a més informació podeu consultar l’annex 1).
b) Coneixement de l’anglès o dels idiomes del país de destinació. Es poden rebre entre 0,5 i 2 punts d’acord amb el que estipula el document de Valoració del coneixement d’idioma. Els estudiants que estiguin cursant itineraris curriculars en anglès, Estudis Anglesos i estudis de Traducció i Interpretació o graus combinats en la llengua del país de destinació estan exempts de presentar l’acreditació d’aquest idioma i se’ls atorga 1,5 punts per coneixement d’idiomes, sempre que hagin superat com a mínim 90 crèdits del grau en el moment de la sol·licitud. En cas que la llengua vehicular de les pràctiques sigui un dels idiomes oficials a Catalunya no s’atorga puntuació addicional.
c) Les sol·licituds d’aquells estudiants que, havent obtingut plaça en alguna convocatòria anterior, hi hagin renunciat per causes no justificades o hagin incomplert els requisits sol·licitats, queden relegades a l’últim lloc de la llista de sol·licituds.
d) Aquelles sol·licituds que no reuneixin els requisits de la convocatòria queden automàticament excloses.
e) Del total de places, es reserven un 90% dels ajuts per a estudiants de grau i màster i el 10% dels ajuts per a estudiants de doctorat.

Cada facultat o centre adscrit pot determinar altres requisits específics per als seus estudiants. Cal consultar el seu web per veure si n’hi ha i quins són. En l’enllaç podreu trobar la informació de les facultats i els centres adscrits de la UAB.

Data de publicació

12/04/2018

Data d'inici de sol·licituds

02/05/2018

Lloc de presentació a la UAB

Servei d'Ocupabilitat / Oficines d'Intercanvis dels centres

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

01/02/2019

Documentació

Consultar l’apartat corresponent a la documentació requerida de la convocatòria.

 

Correu electrònic

erasmus.practiques.tc@uab.cat

Web amb més informació

Beques de mobilitat per pràctiques (Erasmus+ Pràctiques, UAB Exchange Programme Traineeships)

Resolució

Podreu consultar les resolucions i un dossier amb la informació i documentació que caldrà lliurar per a rebre l'ajut a l'enllaç "web amb més informació".