GRAFO - Equips de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada


Més informació a http://grupsderecerca.uab.cat/grafo

GRC –Equip de Recerca Reconegut i Finançat–, Generalitat de Catalunya, Departament diInnovació, Universitats i Empresa. 2009-2013.

El GRAFO (Equips de Recerca en Antropologia Fonamental i orientada), té com a objectiu més general contribuir a la fonamentació teòrica de l'Antropologia, mitjançant la reflexió al voltant dels supòsits ontològics, epistemològics i metodològics subjacents en les investigacions que realitzen els membres dels equips que l'integren, mitjançant l'esforç en la conceptualització i el desenvolupament d'instruments que fonamentaren l'adequació entre els dissenys d'investigació i les tècniques emprades i combinant la crítica metodològica i teòrica. Un altre principi compartit fou atorgar un valor particular als treballs orientats a la transformació de les condicions socioculturals, amb una concepció de l'Antropologia aplicada que té com a horitzó límit la investigació-acció, encara que estem disposats a acceptar pragmàticament diversos graus d'aproximació al límit, sempre des d'una posició epistemològica crítica.

Formen part del GRAFO, reconegut com a Equip de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya en la convocatòria de 2009 (SGR 2009-0053) investigadors de quatre grups de recerca de la UAB: GRIM, GETP, EGOLAB i MOSSA. Tot i que cadascun d'ells manté trets que l'individualitzen, les recerques convretes les duen a terme equips que amb molta freqüència depassen els límits dels grups.

Grups que l'integren

 • GRIM (Grup de Recerca en Interculturalitat i Marginació). Responsables: Teresa San Román Espinosa i Aurelio Díaz Fernández.
 • GETP (Grup d'Estudis Transculturals de la Procreció). Responsable: Anna Piella Vila.
 • MOSSA (Grup de Recerca en Etnografia dels Processos Educatius i d'Antropologia Aplicada a l'Educació). Responsible: Pepi Soto Marata.
 • EGOLAB (Laboratori per a l'Estudi Transcultural de les Xarxes Personals i les Comunitats). Responsable: José Luis Molina González.

Línies de recerca

 • Epistemologia, mètodes i tècniques d'Investigació en Antropologia i teoria de la antropologia aplicada

Com a conseqüència de l'objectiu general, aquesta línia és la central per al GRAFO. Es mira de desenvolupar – a partir de les investigacions del grup i de treballs específics – crítiques i propostes en qüestions fonamentals sobre la vinculació entre la investigació bàsica i l'aplicada, així com en l'àmbit dels mètodes, els procediments, les tècniques i l'ètica de la investigació.

Des d'aquesta perspectiva s'atribueix el mateix rang a les etnografies que es realitzen en diferents parts del món, als treballs comparatius transculturals de caràcter teòric i a la recerca orientada a l'aplicació en camps substantius com les minories, la salut i l'educació. En aquest sentit cal destacar els avenços experimentats en la discussió de les orientacions metodològicas en Antropologia, en el camp de les xarxes personals, amb el desenvolupament de programes de recollida i visualització de les dades i aplicacions a diferents camps substantius d'investigació, en el camp de l'antropologia audiovisual i en la teoria de l´Antropologia aplicada.

 • Xarxes socials, integració comunitària, minories i exclusió social

Aquesta línia d'investigació té com objectiu l'estudi de les xarxes socials com instrument per a la construcció de lligams comunitaris així com d'una teoria abastadora de l'exclusió que expliqui la gran variabilitat del fenomen de la marginació social. Es para atenció especialment als fenòmens d'integració econòmica, social i cívica, d'aculturació selectiva, formalització de la militància ètnica, compatibilització o reconstrucció de representacions culturals i de la identitat de les minories estudiades.

L'etnografia en el camp de la marginació permet la contrastació d'hipòtesis referida als processos concrets en diferents grups ètnics minoritaris, nacionals (gitanos) o immigrats. En l'àmbit dels estudis gitanos s'han estudiat les representacions i pautes culturals en transformació, els processos d'integració social, relacions interètniques, institucionalització ètnica en el context institucional polític i administratiu generals i els moviments de militància ètnica,religiosos i civils.

 • Parentiu, organització social i processos de transmissió i aprenentatge

Prenent com a punt de partida les realitzacions i les limitacions de l'Antropologia clàssica del parentiu, aquesta línia mira de construir diferents models de parentiu després de formalitzar una proposta sobre el domini analític de l'antropologia del parentiu. L' interès es centra també en les interseccions del domini del parentiu amb altres dominis, com ara els sistemes de gènere, els sistemes educatius i els sistemes mèdics pertinents.

En les investigacions de camp es presta especial atenció a la presència de parents i no parents en les xarxes socials, per mirar de superar les concepcions etnocèntriques que van dur a atorgar un paper dominant en l'estructura social d'un espai genealògic que s'hipotetitzava universal.

Dins del àmbit de l'educació el GRAFO desenvolupa recerques teòriques i etnogràfiques en diferents contextos educatius, poblacions i territoris, més enllà de les aules,però també a les aules. Estretament relacionada amb la reproducció cultural dels grups humans, l'antropologia de l'educació intersecciona amb altres dominis que s'investiguen en el grup, particularment el parentiu, però també l'exclusió social o la integració comunitària.

 • Antropologia aplicada a la salut i a les institucions educatives

Diferents investigadors del GRAFO desenvolupen línies de treball relacionades amb les representacions sobre la persona, la salut i malaltia, la comunicació entre els diferents subjectes implicats en el procés assistencial i la relació entre les pràctiques d'alternància, selecció i compatibilització dels diferents sistemes terapèutics. A més de l'anterior i en relació amb la línia d'investigació en marginació social, s'estudien els processos de vulnerabilitat social, econòmica i cultural de les poblacions en situació de diferència cultural i risc d'exclusió, les necessitats en salut d'aquest tipus de poblacions i les possibilitats i formes d'accés als recursos sanitaris. Altres investigacions s'han centrat en el paper de les xarxes i les relacions socials com a suport en els processos de malaltia. En aquest àmbit s'integren, a més, les investigacions sobre joventut i el consum de drogues dins de l'Observatori de nous consums de drogues en l'àmbit juvenil a Catalunya.

A l'àmbit de l'Educació, pel que fa a la investigació aplicada el principal desenvolupament és l'elaboració de propostes de millora de la convivència en contextos educatius, la formació dels professionals de l'educació que atenen persones immigrants i l'anàlisi i creació de criteris i de recursos educatius vinculats a temes de convivència intercultural, immigració, desenvolupament i cooperació internacional.

És precisament aquest objectiu més general de construir junts una forma d'entendre l'Antropologia el que ens ha portat a incorporar al GRAFO un nombre important d'estudiants de doctorat (a més dels actuals, el grup ha comptat amb la col·laboració d'altres doctorands que actualment estan desenvolupant les seves pròpies trajectòries professionals i, conseqüentment, ja no hi estan vinculats). Com a criteri general, encara que amb alguna excepció, els que s'han anat incorporant o bé han superat els 32 crèdits de l'antic programa de doctorat, o bé han superat el màster en la nova organització dels estudis de postgrau. Això garanteix la seva implicació en alguna de les línies d'investigació del grup i, juntament amb la pràctica de participació en cada una de les fases de disseny i desenvolupament dels projectes, fa possible que combinin alhora formació i aportacions en aspectes metodològics, teòrics i empírics. Aquestes qüestions constitueixen, no només aspectes del treball especialitzat d'alguns investigadors del GRAFO, sinó que són també objecte d'un debat col·lectiu continuat.

Projectes i convenis actius en què participen els membres del GRAFO

 • Profiles of Ethnic Entrepreneurship. "Perfiles del Empresariado Étnico en España. Una aproximación a las estrategias, dinámicas y espacios transnacionales del pequeño empresariado emigrante en la nueva situación económica” (ITINERE) ", MICINN, 12 researchers (2010-2013). IP: José luis Molina
 • Refugio y asilo; nueva propuesta didáctica para educación primaria . UNHCR/ACNUR, Agencia de la ONU para los refugiados. IP: Pepi Soto Marata.
 • Teoría transcultural de la reproducción de los grupos humanos. La antropología del parentesco como estudio de los modelos socioculturales de la procreación y crianza de niños . Ministerio de Educación y Ciencia. SEJ2006-10864. 10 investigadors. IP: Aurora González Echevarría.
 • Desigualdades económicas y diferencias culturales en el ámbito de la salud en barrios de actuación prioritaria de Catalunya . Departament de Benestar Social, Generalitat de Catalunya. 9 investigadors. IP: Teresa San Román Espinosa.

Membres Investigadors

 • Coordinadora: Aurora González Echevarría.
 • Coordinador en formació: Jordi Grau Rebollo

Membres Investigadors estables UAB:

 • Barruti Marínez de San Vicente , Milagros (Professora Associada, UAB).
 • Díaz Fernández , Aurelio (TU, UAB).
 • Fons Renaudon, Virginia (TU, UAB).
 • González Echevarría, Aurora (CU, UAB).
 • Grau Rebollo, Jordi (TU, UAB).
 • Molina González, José Luis (TU, UAB).
 • Piella Vila, Anna (TU, UAB).
 • Rodríguez García, Dan (Professor Agregat, UAB).
 • San Román Espinosa, Teresa (CU, UAB).
 • Soto Marata, Josefa (TU, UAB).
 • Tovias Wertheimer, Susana (Professora Lectora, UAB).
 • Valdés Gázquez, María (TU, UAB).
 • Valenzuela García, Hugo (Professor Lector, UAB)

  Membres investigadors estables externs:

 • Del Valle Murga, Teresa (CU, Euskal Herriko Unibertsitateko, Universitat del País Basc).
 • Gómez, Sílvia (Investigadora Postdoctoral, Programa Juan de la Cierva)
 • Lubbers, Miranda. (Investigadora Postdoctoral, Prorgama Beatriz de Pinós).
 • Méndez López , Carmen (investigadora Secretariado Gral. Gitano, BCN).
 • Parramón Homs, Clara Carmen (investigadora, Directora Archivo Histórico, Hospitalet).
 • Valcárcel Guitián, Rosa (Professora Associada, U. Vic). UAB

Membres Investigadors en formació:

 • Aguilar Carretero, Claudia.
 • Bretones Peregrina, Eva.
 • Casado Aijón, Irina.
 • García García, Beatriz.
 • Indurain, Gustavo (Becari FPU, Ministerio e Educación y ciencia)
 • Jablonski García, Paulo.
 • Llopis Cañameras, Jaume.
 • López Catalán , Oscar (Becari FPU,).
 • Marín Chico, Alicia.
 • Marrades, Addaia.
 • Navarro Rupérez, Míriam.
 • Prat García, Laia.
 • Puig Artigas, Ivone (Becària FPU, Ministerio de Educación)
 • Saez , Meritxell.
 • Sanjuán Núñez , Lucía. (Metge. Becària de projecte).
 • Torrens Arnal, Miriam (Becària de projecte).
 • Vic, Julia (Becària FPI).
Preguntes Freqüents Preguntes Més Freqüents sobre els estudis d'Antropologia

 

Borsa de Treball Accedeix a la Borsa de Treball de la UAB

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de la UAB

 

Programa de Doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques Programa de Doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques

 

Biblioteques de la UAB Accés al catàleg de les biblioteques de la UAB

 

Bones pràctiques Accés al Codi de Bones Pràctiques Científiques

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Antropologia Social i Cultural
Edifici B - Facultat de Lletres
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 12 39

d.antropologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona