getp-GRAFO - Grup d'Estudi Transcultural del Parentiu


Més informació a http://grupsderecerca.uab.cat/getp/


El getp-GRAFO (Grup d'Estudi Transcultural del Parentiu) és un equip de recerca que centra la seva activitat en l'anàlisi del contingut i la variabilitat de les relacions de parentiu des d'una perspectiva transcultural, que permeti una millor comprensió de la diversitat de valors i pràctiques vinculades al parentiu en el context intercultural actual. Una anàlisi orientada des de la crítica metodològica i teòrica i la reflexió sobre les dades etnogràfiques obtingudes a les recerques de camp. Actualment està dirigit per la Dra. Anna Piella Vila.

L'equip getp-GRAFO forma part del Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada, GRAFO (2009SGR0053) del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Des de la seva creació el 1994, per part de la Dra. Aurora González Echevarría, un dels seus principals objectius ha estat contribuir a la fonamentació teòrica de l'Antropologia, desenvolupant una proposta analítica i transcultural del domini de l'Antropologia del Parentiu que té com a continguts específics les idees respecte la formació de la persona, la sexualitat reproductiva, la cura i criança dels infants, els diferents grups que hi intervenen i les relacions que n'esdevenen al llarg de la vida. Fruits d'aquest interès de recerca són estudis de camp a diversos àmbits com són Austràlia, Canadà, Catalunya, Guinea, Malaysia, Noruega, Xina i Romania.

Dpt. Antropologia Social i Cultural
Facultat de Filosofia i Lletres
Edifici B. Campus de la UAB
09183 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Barcelona
Tel. +34 93 5813279
e-mail: anna.piella@uab.cat


EQUIP

Directora: Anna Piella Vila

Coordinadora GRAFO: Aurora González Echevarría


Membres actuals:
 • Irina Casado Aijón
 • Virgina Fons Renaudon
 • Jorge Grau Rebollo
 • Sarah Lázare Boix
 • Carme Clara Parramón
 • Meritxell Saez Sellarès
 • Gloria Urtasun Recalde
 • María Valdés Gázquez
 • Júlia Vich Bertrán


LÍNIES DE RECERCA
 • Investigació transcultural en l’àmbit del Parentiu. Models socioculturals de procreació i criança dels nens i nenes.
 • El concepte de parentalitat en l’etnografia i en la teoria antropológica.
 • Circulació d'infants i adopció internacional.
 • Representacions del Parentiu i Parentalitats múltiples. Parentiu i Persones sense descendència directa (infecunditat voluntària o involuntària).
 • Salut reproductiva i Parentiu.
 • Concepte de persona, cos, simbolisme i parentiu.
 • Parentiu i migracions (internes i transnacionals).
 • Interseccions i articulacions intradisciplinàries (Parentiu i Educació, Parentiu i Salut, Parentiu i Gènere).
 • Interseccions i articulacions interdisciplinàries (Antropologia i Medicina, Antropologia i Biologia Evolutiva, Antropologia, Biologia i Psicoanàlisi)
 • Usos identitaris del parentiu i la parentalitat

Paraules Clau

Adopcions Internacionals, Antropologia del Parentiu, Circulació d’infants, Criança, Identitat i Parentiu, Infecunditat i Parentiu, Interseccions intra-interdisciplinàries, Migracions i Parentiu, Parentiu Transncultural, Parentalitats Múltiples, Persona, Procreació, Salut reproductiva.

PROJECTES I+D+i VIGENTS

Projecte del MEC (Ministerio de Economía y Competitividad) CSO2012-39041-C02-01 (2013-2016), ‘Parentescos: Formas de Parentalidad y Articulaciones Disciplinarias’. Anna Piella Vila (IP), Aurora González Echevarría, Jordi Grau, María Valdés, Virginia Fons, Carme Parramón, Júlia Vich, Irina Casado, Sarah Lázare, Meritxell Sáez, Gloria Urtasun, Aurelio Díaz, Lucía Sanjuan, Eva Bretones, Oscar López. Investigadores Externes: Carmen García (UGR), Elixabete Imaz (UPV-EHU), Lourdes García (Fundació IGenus). Investigadores Assessores: Margarita Lagarde (UNAM, México), Teresa del Valle (UPV-EHU), Teresa San Román (UAB). 

Aquest projecte proposa com a principals OBJECTIUS:
 1. Establir els usos del concepte de parentalitat i proposar una definició de parentalitat, així com analitzar els diferents elements generals del domini del parentiu subjacents a algunes de les formes actuals d'exercir la parentalitat (circulació de menors, parentalitat translocal, criança compartida per parents amb o sense descendència, usos identitaris de la parentalitat).
 2. Contribuir a l'estudi de les interseccions dels dominis de l'Antropologia referents a: parentiu i salut, parentiu i educació i, parentiu i gènere (concepte de persona i cos i salut materno-infantil, articualcions entre institucions educatives i conceptualitzacions de la parentalitat, configuracions de gènere en determinades figures parentals).
 3. Avençar en l'estudi d'interseccions interdisciplinars entre Antropologia i Medicina (salut sexual i reproductiva), Biologia y Antropologia (sistemes de sexe/gènere i sistemes de parentiu) i, Biologia, Antropologia, Psicologia i Psicoanàlisis (formes de parentalitat).

Projecte Coordinat del getp-GRAFO amb el Grup de Recerca GIAS de la Universidad Pública de Navarra, UPNA (Ministerio de Economía y Competitividad) CSO2012-39041-C02-00 (2013-2016), 'Parentalidades. Aproximaciones Antropológicas y conexiones interdisciplinarias'. Anna Piella Vila, IP Coord. Als membres esmentats a l'anterior projecte s'hi afegeixen en aquest: José M. Uribe (IP del projecte GIAS), Paloma Fernández Rasines i Mercedes Bogino.

OBJECTIUS globals: Desenvolupar el concepte de parentalitat, atenent a la seva configuració històrica, la seva definició analítica, les seves variacions socioculturals empíriques i el seu exercici normativitzat.  Examinar, en el cas d'Espanya, les analogies i diferències en la normativització i supervisió de la parentalitat en dos sistemes sanitaris autonòmics, el català i el navarrès.   Analitzar algunes de les formes de circulació de menors i de parentalitat múltiple, en particular en contextos d'adopcions internacionals, coparentalitat i corresponsabilitat en la custòdia compartida i parentalitat translocal.  Aprofundir en els conflictes socio-sanitaris que es produeixen en l'exercici de la parentalitat en contextos migratoris i adoptius, tenint en compte les relacions desiguals de poder, les diferències culturals, les desigualtats socials i els contextos translocals.

PUBLICACIONS COL·LECTIVES

GRAU REBOLLO, J., D. RODRÍGUEZ GARCÍA y H. VALENZUELA (eds.) (2011), ParentescoS: modelos culturales de reproducción, Barcelona, PPU.

GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, A. et al. (2010),  “Sobre la definición de los dominios transculturales. La Antropología del Parentesco como teoría sociocultural de la procreación”, Alteridades, v. 20, n. 39, pp. 93-106.

FONS, V., PIELLA, A., VALDÉS, M. (eds.) (2010), Procreación, crianza y género. Aproximaciones antropológicas a la parentalidad, PPU, Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona.

                 


 

GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, A.; GRAU REBOLLO, J.; VICH BERTRAN, J. (2010) "Las adopciones internacionales como hecho social total", Periferia, vol. 12. Edició electrònic: http://www.periferia.name.

PIELLA, A.; SANJUÁN, L.; VALENZUELA, H. (eds.) (2008) Construyendo Intersecciones: Aproximaciones teóricas y aplicadas en las relaciones entre los ámbitos del parentesco y la atención a la salud en contexto intercultural. XI Congreso de Antropología (FAAEE), vol. 8, Ankulegi, Donostia-San Sebastián. ISBN 13-978-84-691-4960-7

SAN ROMÁN ESPINOSA, T.; GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, A.; GRAU REBOLLO, J. (2003) Las Relaciones de Parentesco. Servei de Publicacions d'Antropologia Cultural, Universitat Autònoma de Barcelona. ISBN: 84-490-2319-X.

Preguntes Freqüents Preguntes Més Freqüents sobre els estudis d'Antropologia

 

Borsa de Treball Accedeix a la Borsa de Treball de la UAB

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de la UAB

 

UAB Divulga Idees, recerca i innovació a la UAB

 

Biblioteques de la UAB Accés al catàleg de les biblioteques de la UAB

 

Bones pràctiques Accés al Codi de Bones Pràctiques Científiques

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Antropologia Social i Cultural
Edifici B - Facultat de Lletres
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 12 39

d.antropologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona