Votació electrònica > Accés votació electrònica
Aquesta pàgina web ha canviat d'ubicació. Per accedir a la votació electrònica cal anar a la seu electrònica de la UAB: https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e