Oficina de Coordinació Institucional

12-11-2021 – RESTITUCIÓ DE LES LLISTES DE DISTRIBUCIÓ

Us informem que s’ha pogut restituir el funcionament de les llistes de difusió institucional. Mentre duri la situació actual, el procés de difusió de missatges institucionals, serà el que es detalla, segons la tipologia que us descrivim tot seguit:

Cas 1: Difusió a llistes d’utilització general de la comunitat.

Aquestes són: 

El seu ús està obert a qualsevol membre de la comunitat universitària.

Cas 2: Difusió a llistes d’ús restringit, prèvia autorització.

Aquestes són: 

Atès que el formulari per fer la petició corresponent encara està inactiu, el procediment per a fer la sol·licitud és aquest:

Redactar el correu pertinent des d’una adreça institucional de la UAB en el qual s’inclourà, com a destinatàries, cada una de les llistes destinatàries del missatge. Caldrà afegir l’adreça de la Oficina de Coordinació Institucional en còpia oculta (o.coordinacio.institucional@uab.cat).

Una vegada es rebi la sol·licitud de difusió, es realitzarà el procés habitual d’autorització.

Les adreces incloses a cada una d’aquestes llistes estan actualitzades a data 11 d’octubre de 2021.

Cas 3: Difusió a un col·lectiu específic.

Nom de la llista:  difusio-l@llistes.uab.cat

Atès que el formulari per fer la petició corresponent encara està inactiu, el procediment per a fer la sol·licitud és aquest: caldrà que us poseu en contacte amb la Oficina de Coordinació Institucional (telèfon: 93 581 43 45) per comentar cada cas en concret

Per aquesta tipologia de difusió, les adreces de correu electrònic de què disposa la nostra Oficina estan actualitzades a data 1 d’octubre de 2021

4-11-2021 INFORMACIÓ SOBRE LA GESTIÓ DE CONVENIS INSTITUCIONALS

La plataforma de tramitació de convenis no està operativa. La gestió i revisió per a la signatura de convenis de caràcter institucional d’àmbit estatal, que gestiona l’Oficina de Coordinació Institucional, s’està gestionant mitjançant altres eines corporatives.

Les entitats i promotors de convenis de la UAB, que necessitin iniciar o reactivar convenis que s’estaven tramitant abans de l’atac informàtic del dia 11 d’octubre, es poden posar en contacte amb l’OCI mitjançant el correu electrònic: oci.convenis@uab.cat

25-10-2021 AJORNAMENT DE LA COMISSIÓ DE QUALITAT

La sessió d’aquesta Comissió prevista per al dia 17 de novembre de 2021 queda ajornada.

Properament informarem de la nova data de la reunió.

15-10-2021 – CONVOCATÒRIA DEL CONSELL DE GOVERN DE LA UAB

Per indicació del rector es convoca la sessió ordinària del Consell de Govern que tindrà lloc presencialment el dia 28 d’octubre de 2021, a les 9:00 hores en primera convocatòria i les 9:30 hores en segona convocatòria, a la Sala de Juntes del Rectorat, i amb l’ordre del dia següent:

Punt 1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió

Punt 2. Informe del rector

Punt 3. Aprovació dels criteris bàsics per a l’aprovació del pressupost de la UAB 2022

Punt 4. Estructures bàsiques i serveis:

4.1. Modificació del Reglament del Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques

4.2. Creació de l’empresa de base tecnològica Inari

4.3. Creació de l’empresa de base tecnològica Ventalytics

Punt 5. Afers de tràmit

Punt 6. Torn obert de paraules

15-10-2021 – CANVI DE DATA DE LA COMISSIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS I DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

La sessió d’aquesta Comissió que havia de tenir lloc el 13 d’octubre de 2021 i que no es va poder reunir, tindrà lloc presencialment el divendres 22 d’octubre de 2021, a les 12:00 en primera convocatòria i a les 12:30 en segona convocatòria, a la Sala de Juntes del Rectorat amb el mateix ordre del dia previst.

15-10-2021 – AJORNAMENT DE LA COMISSIÓ DE CAMPUS, SOSTENIBILITAT I AGENDA 2030

La sessió d’aquesta Comissió prevista per al dia 21 d’octubre de 2021 queda ajornada. Properament informarem de la nova data de la reunió.

15-10-2021 – CANVI DE DATA DE LA COMISSIÓ D’AFERS ACADÈMICS DEL CONSELL DE GOVERN

La sessió d’aquesta Comissió prevista per al dia 20 d’octubre de 2021 tindrà lloc presencialment el dia 27 d’octubre de 2021, a les 9:00 en primera convocatòria i a les 9:30 en segona convocatòria, a la Sala de Juntes del Rectorat. S’estan articulant els mecanismes necessaris per tal que els membres de la Comissió puguin disposar de la documentació en el termini establert.

15-10-2021 – CANVI DE DATA DE LA COMISSIÓ DE PERSONAL ACADÈMIC

La sessió d’aquesta Comissió prevista per al dia 19 d’octubre de 2021 tindrà lloc presencialment el dia 26 d’octubre de 2021, a les 9:00 en primera convocatòria i a les 9:30 en segona convocatòria, a la Sala d’Actes del Rectorat, amb el mateix ordre del dia previst. S’estan articulant els mecanismes per tal que els membres de la Comissió puguin disposar de la documentació en el termini establert.

13-10-2021 – La Comissió d’Economia i Organització del Consell de Govern de la UAB tindrà lloc presencialment demà, 14 d’octubre de 2021, a les 8:30 en primera convocatòria i a les 9:00 en segona convocatòria, a la Sala de Juntes del Rectorat.