Guies docents dels màsters oficials

Màsters oficials

Economia i Administració d’Empreses / Economics and Business Administration

42728 – Finances I

42729 – Finances II

42140 – Fonaments d’Economia i Empresa I

42141 – Fonaments d’Economia i Empresa II

42732 – Polítiques Públiques I

42733 – Polítiques Públiques II

42144 – Treball de Final de Màster

Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes

44327 – Anglès

44311 – Didàctica de la Biologia i la Geologia

44313 – Didàctica de la Física i la Química

44318 – Didàctica de la Llengua Francesa

44319 – Didàctica de la Llengua i de la Literatura Catalana i Espanyola

44323 – Didàctica de l’Orientació Educativa

42089 – Formació Psicopedagògica i Social

44332 – Geografia i Història

44335 – Llengua Francesa

44336 – Llengua i Literatura Catalana i Espanyola

44340 – Orientació Educativa

44309 – Pràcticum

43665 – Treball de Final de Màster

Farmacologia

42358 – Farmacologia Aplicada

42359 – Farmacologia Bàsica Avançada

42360 – Mètodes de Recerca en Farmacologia Clínica

42361 – Mètodes de Recerca en Farmacologia Preclínica

44670 – Pràctica Professional

44671 – Treball de Final de Màster

Gestió, organització i economia de l’empresa/Management, Organization and Business Economics

41982 – Comportament, contractes, organitzacions i recursos humans

41983 – Finances i govern corporatiu

41986 – Mercats, estratègia i acompliment

41984 – Mètodes quantitatius

43388 – Treball de Fi de Màster

Arxivística i Gestió de Documents

1r curs

42105 – Fonaments de l’Arxivística

42106 – Productors i Tipologies Documentals I

42109 – Productors i Tipologies Documentals II

42107 – Sistemes d’Informació

42110 – Tècniques Arxivístiques

2n curs

42113 – Avaluació i Accés als Documents

42111 – Gestió dels Serveis d’Arxiu

43181 – Pràctiques Externes

42112 – Sistemes de Gestió Documental

43182 – Treball de Fi de Màster

Investigació Clínica Aplicada en Ciències de la Salut

42147 – Epidemiologia Clínica i Estadística

42148 – Metodologia Bàsica en Recerca Clínica

44422 – Pràctiques de Recerca

44210 – Recerca Clínica Avançada

42151 – Recerca en Farmacologia Clínica

44423 – Treball de Final de Màster

Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga

42204 – Anàlisi i Notació de la Música Antiga

40825 – Didàctica de la Música

42201 – Fonaments Teòrics de la Interpretació de la Música Antiga

42206 – La Praxi Interpretativa de la Música Antiga

40829 – La Recerca Musical en l’Entorn Urbà Contemporani

42203 – Metodologia de la Recerca en Ciències de la Música i Aplicació Interpretativa de la Recerca

40827 – Metodologia de la Recerca en Musicologia Històrica

43190 – Tècniques Aplicatives de l’Etnomusicologia

43188 – Treball de Final de Màster

Modelització per a la Ciència i l’Enginyeria / Modelling for Science and Engineering

44211 – Equacions en Derivades Parcials: Modelització, Anàlisi i Aproximació Numèrica

43478 – Matemàtiques per a “Big Data”

43479 – Modelització Determinista

43480 – Modelització i Simulació Aplicades

42250 – Optimització

44429 – Pràctiques en Empreses i Institucions

42253 – Processos Estocàstics Aplicats

43481 – Programació Paral·lela

43475 – Recerca i Innovació

44212 – Sistemes Distribuïts

42255 – Taller de Modelització

42257 – Treball de Final de Màster

43482 – Visualització de Dades i Modelització

Màrqueting

42224 – Comportament del consumidor

43405 – Comunicació Comercial

42226 – Màrqueting Avançat

43931 – Màrqueting Basat en Dades i del Comportament

42227 – Màrqueting Emergent

42228 – Màrqueting Sociopolític

43191 – Pràctiques Professionals

42230 – Recerca Avançada

42231 – Treball de Final de Màster

Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies

42300 – Adquisició de la Fonologia i Accés Lèxic en l’Anglès com a Segona Llengua

44030 – Adquisició de la Sintaxi i la Morfologia Angleses

42291 – Amor i Mort en la Literatura Nord-Americana 

42302 – El Renaixement: el Desig en la Poesia i el Teatre des de Shakespeare a Milton

42301 – El Segle XVIII: la Trama de la Seducció i l’Ascens de la Novel·la

42287 – Habilitats Acadèmiques Avançades

42297 – Mètodes de Recerca Qualitativa i Quantitativa

42289 – Metodologies de l’Ensenyament de la Llengua Anglesa i Noves Tecnologies

42293 – Modernitat: Art, Guerra i Crisi 

42290 – Pràctiques en Empresa

42298 – Sociolingüística i Multilingüisme: Una Aproximació Crítica

42303 – Teoria i Pràctica de la Crítica Literària: Adulteri i Matrimoni a la Ficció del Segle XIX

42292 – Treball de Final de Màster

Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals

40246 – Estudis Culturals

40245 – Estudis de Gènere i Sexualitat

40243 – Gèneres i Textos: Pràctiques d’Anàlisi

42314 – Literatura Comparada: Modernitat i Postmodernitat

42315 – Literatura Comparada: Problemes i Mètodes

42316 – Literatura Comparada: Tradicions Literàries

42317 – Metodologia

42318 – Treball de Fi de Màster

Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat

42281 – Cultura Material, Patrimoni i Comunicació Científica

42286 – De Frankenstein a Einstein: Ciència i Societat Contemporànies

42284 – Els Orígens de la Ciència Moderna

42280 – Grans temes en Història de la Ciència

42285 – Individu, Salut i Societat

42279 – La Ciència en la Història

42736 – Metodologia de la Recerca

44426 – Pràctiques Externes

44415 – Treball de Final de Màster

Mitjans, Comunicació i Cultura

42441 – Comunicació i Cultura Política

42440 – Comunicació, Desenvolupament i Canvi Social

42442 – Convergència Digital i Polítiques de Comunicació

42443 – Epistemologia i Metodologia de la Recerca en Comunicació

42444 – Gènere, Comunicació i Canvi Social

42445 – Gestió i Mercats de la Comunicació

42446 – Identitats, Diversitat i Convivència Intercultural

42447 – Mitjans de Comunicació, Responsabilitat Social i Ciutadania

42448 – Narratives Digitals i Nous Formats

42449 – Narratives i Imaginaris Col·lectius

42450 – Polítiques Culturals en el Capitalisme Global

42451 – Sistemes de Mitjans Comparats

44116 – Treball de Final de Màster

Política Social, Treball i Benestar

42713 – Dret Social i Relacions Laborals Comparades

44041 – Gestió de la Diversitat Religiosa

44033 – Globalització i Model Social Europeu

44040 – Globalització, Polítiques Educatives i Desigualtats

44038 – Metodologia Avançada de Recerca Social

44034 – Metodologia i Tècniques de Recerca Social

42715 – Polítiques d’Igualtat entre Homes i Dones a Europa: Treball, Salut i Vida Quotidiana

44037 – Polítiques d’Ocupació Comparades a la Unió Europea

44039 – Polítiques Migratòries i Integració Social

42717 – Polítiques Redistributives i Estats del Benestar Comparats

42718 – Pràctiques Externes

44035 – Treball de Final de Màster

44036 – Treball, Gènere i Organització Social de l’Atenció

Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat

42431 – Comunicació Interactiva i Xarxes Socials

42433 – Estratègies de Recerca i Estudis sobre el Mercat

42434 – Estudis d’Audiència, Tests de Productes i Analítica Web

42435 – Indústries, Continguts i Recepció

42437 – Iniciació a la Recerca

42438 – Pràctiques Externes

44519 – Tecnologia, Economia i Polítiques en la Indústria de Continguts

42432 – Tendències en Continguts Audiovisuals i Publicitaris

44115 – Treball de Final de Màster

Drets Sociolaborals

42135 – El Diàleg i la Participació dels Treballadors en el Marc d’una Empresa Moderna

44067 – Instruments per a la Gestió Jurídica de la Responsabilitat Empresarial i la Gestió Processal

42136 – La Gestió Professional de la Seguretat Social i dels Plans de Pensions en l’Empresa

42477 – Metodologia de la Recerca

42137 – Noves Formes d’Organització del Treball: Ocupació, Contractació, Descentralització Productiva

42478 – Pràctiques Externes

42479 – Treball de Final de Màster

Advocacia

1r curs

42468 – Assessoria i Redacció de Documents Jurídics

42469 – Deontologia Professional, Torn d’Ofici i Gestió del Despatx

42470 – Litigació Administrativa

44218 – Litigació Civil

42472 – Litigació Laboral

42473 – Litigació Penal

42701 – Pràctiques Externes I

44217 – Simulació de Judicis

2n curs

42702 – Pràctiques Externes II

42475 – Treball de Fi de Màster

Ciència Política / Political Science

42270 – Democràcia i Ciutadania

42271 – Gestió i Anàlisi de Polítiques Públiques

42453 – Integració Europea: Teories i Procés Polític

42273 – Introducció a la Recerca

42228 – Màrqueting Sociopolític

42276 – Política Espanyola i Catalana

43483 – Polítiques Migratòries, Integració i Gestió de la Diversitat Religiosa

42277 – Tècniques de Recerca

Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes

42492 – Competències i Recursos per a la Recerca i la Professionalització

42495 – La Llengua Catalana en el seu Context. Ús i Realitat Social

42497 – Literatura Catalana i Tradició Europea (Segles XIII-XVIII)

42498 – Llengua Catalana: Anàlisi, Codificació, Comunicació i Aprenentatge

42499 – Orientacions i Recerques en els Estudis Literaris Catalans

42500 – Pràctiques Externes

42501 – Treball de Fi de Màster

Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business

42618 – Economia Aplicada i Empresa

42620 – Mètodes Quantitatius de Recerca Aplicada en Economia i Empresa

42781 – Temes Avançats en Creació d’Empreses i Gestió de Pimes

43791 – Temes Avançats en Economia Aplicada

43792 – Temes Específics d’Economia Aplicada A

43793 – Temes Específics d’Economia Aplicada B

42622 – Treball de Fi de Màster

Química Industrial i Introducció a la Recerca Química / Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research

42423 – De Molècules Petites a Nanomaterials

42424 – Indústria i Recerca Química: Aspectes Especialitzats Teòrico-Pràctics

44427 – Pràctiques Professionals

42429 – Química Avançada

42427 – Química Biomolecular

42426 – Química en la Indústria

42428 – Química per a Materials Específics d’Interès a la Indústria i la Recerca

44416 – Treball de Final de Màster

Recerca i Intervenció Psicosocial

42586 – Àmbits de la Intervenció Psicosocial. Inclusió i Diversitat: Cultura, Minories i Gènere

42587 – Àmbits de la Intervenció Psicosocial. Infància, Famílies i Envelliment

42778 – Anàlisi de la Pràctica Psicosocial

42589 – Anàlisi i Presentació de Resultats

42596 – Aproximacions i Debats Actuals al Camp Psicosocial

42595 – Eines i Habilitats per la Comprensió de la Realitat Psicosocial

42590 – Eines i Habilitats per la Intervenció Psicosocial i Comunitària

42592 – Fonaments dels Mètodes Qualitatius: de la Interpretació al Discurs

42780 – Fonaments i Orientacions Metodològiques en Psicologia Social

42779 – Habilitats Tècniques, Ètiques i Polítiques en la Pràctica Professional amb Grups i Poblacions

42597 – Perspectives Discursives en la Recerca Social

42599 – Pràctiques Externes d’Intervenció Psicosocial

42600 – Treball de Fi de Màster

Bioinformàtica / Bioinformatics

43917 – Computació d’Altes Prestacions i Anàlisi de Big Data

42397 – Core Bioinformatics

42398 – Estructura i Funció de Proteïnes i Disseny de Fàrmacs

42399 – Genòmica

42400 – Pràctiques Professionals

42401 – Programació en Bioinformàtica

42402 – Treball de Final de Màster

Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management

1r curs

42632 – Anàlisi de Sistemes

42633 – Dimensió Europea de la Logística i de la Gestió de Cadenes de Subministrament

42640 – Fonaments de Logística i Gestió de Cadenes de Subministrament

42642 – Fonaments d’Enginyeria

42644 – Gestió de Flux en Xarxes de Subministrament

42645 – Gestió de Projectes

42649 – Habilitats en gerència

42651 – Manipulació de Material i Tecnologies de Transport

42653 – Presa de Decisions

42657 – Tecnologies de la Informació

2n curs

42635 – Disseny i Anàlisi de Sistemes de Manipulació de Materials

42639 – Especificació i Avaluació de Sistemes de Control i Gestió Logística

42648 – Gestió en Logística

42650 – Implementació i Llançament de Sistemes Logístics

42655 – Sistemes d’Informació en Logística

44669 – Treball de Final de Màster

Gestió Pública

42454 – Anàlisi i Gestió de Polítiques Públiques

41256 – Economia del Sector Públic

41257 – Instruments d’Administració i Gestió Pública

42455 – Metodologia de Recerca

41258 – Organització, Recursos Humans i Gestió

42456 – Pràctiques Professionals

42457 – Treball de Final de Màster

Unió Europea-Xina: Cultura i Economia

42659 – Cultura de la Unió Europea i de la Xina

42660 – Direcció d’Empresa

42661 – Economia de la Unió Europea i de la Xina

42662 – Relacions Unió Europea- Xina

42663 – Treball de Fi de Màster

Psicopedagogia

42971 – Avaluació i Diagnòstic de Necessitats Educatives

42972 – Diversitat i Currículum

42975 – Gestió i Serveis Psicopedagògics

42976 – Intervenció i Assessorament Psicopedagògics a l’Educació Infantil i Primària

42977 – Intervenció Psicopedagògica en Població amb Dificultats Socials

42978 – Orientació i Intervenció Psicopedagògiques a l’Educació Secundària

42973 – Pràctiques Externes

42979 – Psicopedagogia a les Organitzacions

42980 – Psicopedagogia de l’Aprenentatge al llarg de la Vida

42974 – Treball de Final de Màster

Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol com a Llengua Estrangera

43017 – Amèrica Llatina: Llengua i Literatura

43013 – Aspectes Sistemàtics de l’Espanyol

43015 – Discurs i Variació en Espanyol

43016 – ELE: Llengua i Literatura

43018 – Introducció a la Recerca en Llengua i Literatura

43020 – Literatura, Cultura i Societat

43012 – Principis i Mètodes

43021 – Tradicions Literàries

43022 – Treball de Fi de Màster

Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic

43007 – Art i Comerç

43005 – Art, Història i Pensament

43008 – Conservació i Gestió del Patrimoni Artístic

43009 – Crítica i Difusió de l’Art

43006 – Patrimoni Artístic: Vies d’Estudi i Tècniques d’Anàlisi

43010 – Pràctiques Externes

43011 – Treball de Fi de Màster

Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social

43142 – Epistemologia, Mètodes i Tècniques de Recerca

43144 – Intervenció Social

43141 – Perspectives de Recerca i Intervenció Socioantropològica

43147 – Pràctiques Professionals Externes

43149 – Recerques Comparatives

43145 – Seminari de Recerca

43146 – Treball de Fi de Màster

Biotecnologia Avançada

42901 – Biocatàlisi Aplicada i Biotransformacions

42904 – Biologia Sintètica, de Sistemes i Enginyeria Metabòlica

42900 – Biotecnologia Microbiana

42888 – Funció de Biomolècules en Salut i Malaltia

42906 – Pràctiques Professionals i de Recerca

42907 – Producció Industrial de Bioproductes. Disseny i Operació de Bioprocessos en Planta Pilot

42891 – Transgènesi i Teràpia Gènica: de l’Animal a la Clínica

42905 – Treball de Final de Màster

Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat

42914 – Bases per a la Conservació i Gestió de la Biodiversitat

42916 – Continguts Avançats d’Ecologia Terrestre

42921 – Disseny i Metodologia de Projectes en Ecologia Terrestre

42922 – Disseny i Metodologia de Projectes en Gestió de Fauna i Flora

42915 – Ecologia Espacial

42923 – Estadística i Modelització Ambiental

42917 – Evolució i Anàlisi del Paisatge Vegetal

42918 – Gestió i Aplicacions de la Diversitat Animal

42919 – Mètodes Experimentals en Ecologia Terrestre

42920 – Treball de Final de Màster

Microbiologia Aplicada

42933 – Mètodes de Microbiologia Molecular

42937 – Microbiologia Ambiental Avançada

42934 – Microbiologia Industrial

42935 – Microbiologia Mèdica

42936 – Pràctiques Professionals i de Recerca I

42938 – Pràctiques Professionals i de Recerca II

42939 – Treball de Final de Màster

Dret Empresarial

43474 – Documentació Jurídica de l’Empresa. Arbitratge i Mediació Comercial

42996 – Dret Civil i Dret Internacional Privat

43000 – Dret Penal Econòmic i Pràctica Processal Mercantil

42991 – Dret Societari, Concursal i de la Competència

42997 – Empresa i Negoci Marítims

42994 – Fiscalitat Empresarial i Dret Laboral

42992 – Metodologia de la Recerca Jurídica

42993 – Oratòria i Comunicació Persuasiva. Tècniques de Negociació

42998 – Pràctiques Professionals

42995 – Treball de Fi de Màster

Citogenètica i Biologia de la Reproducció

42940 – Anàlisi i Presentació de Dades Científiques

42942 – Càncer i Radiobiologia

42947 – Casos Exemple en Citogenètica i Biologia de la Reproducció

42943 – Citogenètica Clínica

42944 – Desenvolupament, Totipotència i Diferenciació

42945 – Genòmica Comparativa

42949 – Laboratori Integrat de Biologia de la Reproducció

42950 – Laboratori Integrat de Citogenètica

42951 – Metodologia de Recerca

42941 – Nous Avenços en Citogenètica i Biologia de la Reproducció

42952 – Pràctiques en Empreses

42946 – Tecnologia Associada a la Reproducció

42948 – Treball de Fi de Màster

Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social

43054 – Anàlisi i Gestió d’Espais Naturals

43056 – Canvi Climàtic

42404 – Canvi Global

43068 – Conceptes Interdisciplinaris sobre Sostenibilitat Ambiental, Econòmica i Social

43058 – Diversitat Biocultural

42405 – Ecologia Industrial

42406 – Ecologia Política

42407 – Fonaments d’Economia Ecològica

43063 – Gestió de l’Aigua, l’Energia i el Territori

42408 – Gestió de Residus

42409 – Mètodes Qualitatius per a la Recerca en Ciències Socials

43064 – Mobilitat Sostenible i Ecociutats

44430 – Pràctiques en Empreses i/o Administracions

43059 – Responsabilitat Social Corporativa

43060 – Sistemes d’Informació Geogràfica

43062 – Treball de Final de Màster

Gestió Aeronàutica

42869 – El Sistema de Transport Aeri

42870 – Gestió Aeroportuària

42871 – Gestió d’Aerolínies

42872 – Gestió de Projectes i Innovació

42873 – Gestió de Recursos Aeroportuaris

42874 – Lean Management i Manteniment Aeronàutic

42875 – Legislació i Gestió de Persones al Sector Aeronàutic

42876 – Presa de Decisions en Logística

44668 – Treball de Final de Màster

Gestió dels Recursos Humans a les Organitzacions

43165 – Aspectes Jurídics i Econòmics en la Gestió d’RH

43166 – Aspectes Psicosocials Crítics en la Gestió d’RH

43167 – Eines per Gestionar Persones

43171 – Experiències Professionals: Àrees Consolidades i Emergents a través de Casos Reals

43161 – Models de Gestió de Persones

43172 – Pràctiques Professionals: el Rol de Tècnic d’RH

43162 – Processos 1. Llocs de Feina, Retribució i Planificació

43163 – Processos 2. Incorporació i Desvinculació

43168 – Processos 3. Formació, Desenvolupament i Rendiment

43169 – Processos 4. Comunicació, Cultura i Clima Organitzacional

43170 – Treball de Fi de Màster

43164 – Treballar a RH: Caracteritzar una Àrea Professional

Integració Europea

43001 – Coneixements Bàsics de la Unió Europea

40894 – Espai Jurídic Comú

43004 – Pràctiques Professionals

40892 – Principis Fonamentals de l’Ordenament Jurídic de la Unió Europea

43003 – Treball de Fi de Màster

Neurociències

42908 – Metodologia del Laboratori i de la Comunicació Científica

42909 – Neuroanatomia i Neurobiologia Cel·lular

42911 – Neurobiologia de la Cognició i del Comportament

42890 – Neurobiologia Molecular i Fisiològica

42912 – Treball de Fi de Màster

Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina

42886 – Avenços en Bioquímica Clínica i Patologia Molecular

42893 – Bases Moleculars de la Transducció de Senyal i el Càncer

42894 – Competències Bàsiques en Recerca en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina

42896 – Competències Bàsiques en Recerca Translacional i Clínica

42895 – DNA Recombinant: Fonaments i Aplicacions Avançades

42887 – Estructura de Biomolècules

42888 – Funció de Biomolècules en Salut i Malaltia

43473 – Genòmica i Proteòmica Avançades

42890 – Neurobiologia Molecular i Fisiològica

42898 – Pràctiques Professionals i de Recerca en Bioquímica Estructural i Biologia Molecular

42899 – Pràctiques Professionals i de Recerca en Patologia Molecular

42897 – Seminaris Avançats en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina

42891 – Transgènesi i Teràpia Gènica: de l’Animal a la Clínica

42892 – Treball de Fi de Màster

Qualitat d’Aliments d’Origen Animal

43034 – Eines de Control i Gestió de la Qualitat per a la Indústria Agroalimentària

43032 – Qualitat dels Aliments des de la Granja

43033 – Qualitat dels Aliments en la Indústria Alimentària

43035 – Qualitat, Innovació i Tecnologies Emergents de Processament

43036 – Treball de Final de Màster

Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering

1r curs

42834 – Antenes Planes per a Sistemes sense Fil

42835 – Circuits i Sistemes Integrats per a Comunicacions

42836 – Disseny Avançat de Circuits de Comunicacions

42837 – Disseny de Sistemes de Comunicacions

42838 – Disseny de Sistemes Integrats Heterogenis

42839 – Disseny de Sistemes Integrats per a Processament Digital

42850 – Xarxes Avançades i Seguretat

2n curs

44662 – Pràctiques Professionals I

44663 – Pràctiques Professionals II

44661 – Treball de Final de Màster

Direcció i Organització de Turisme d’Esdeveniments

43076 – Màrqueting i Direcció d’Esdeveniments

43078 – Organització de Congressos i Fires

43079 – Organització d’Esdeveniments Socials, Corporatius i de Comunicació

43080 – Pràctiques Externes

43081 – Treball de Fi de Màster

43077 – Turisme d’Esdeveniments. Tècniques de Gestió i Planificació d’Esdeveniments

Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament

42986 – Anàlisi en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament

41715 – Món Àrab: Relacions Internacionals, Seguretat i Governança

43485 – Política i Societat de l’Àsia Oriental

42990 – Seguretat Humana

Genètica Avançada / Advanced Genetics

42925 – Genòmica

44344 – Genòmica Mèdica i Bioinformàtica

42931 – Pràctiques Externes

42929 – Predisposició Genètica al Càncer

42930 – Risc Genètic

42932 – Treball de Final de Màster

Anàlisi Econòmica / Economic Analysis

1r curs

40095 – Economia I

40096 – Economia II

40094 – Mètodes Quantitatius

40097 – Models Econòmics

2n curs

41832 – Economia Aplicada i Quantitativa

40102 – Macroeconomia Avançada i Finances

40100 – Microeconomia Avançada

40170 – Tècniques de Recerca en Economia

42855 – Treball de Fi de Màster

Recerca en Educació

43218 – Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca

43219 – Comunitat, Intervenció Socioeducativa i Desigualtats: Tendències de Recerca Actuals

43930 – El Context en la Recerca sobre l’Ensenyament i l’Aprenentatge de les Ciències i de les Matemàtiques

43221 – Experiència i Recerca: Espais de Creació i Desenvolupament de la Persona

43222 – Habilitats Lingüístiques i Aprenentatges Curriculars: Les Aportacions de la Recerca

43201 – Inclusió Socioeducativa i Orientació al Llarg de la Vida: Aportacions des de la Recerca

43199 – Investigar en Educació I: Epistemologia, Fonamentació i Disseny

43227 – Investigar en Educació II: Metodologies, Instruments i Estratègies de Recollida i Anàlisi de Dades

43200 – Investigar en Educació III: Eines TIC en el Procés de Recerca

43226 – La Recerca en l’Àmbit de l’Educació per a una Ciutadania Democràtica

43205 – La Recerca sobre l’Ensenyament del Temps Històric, l’Espai Geogràfic i la Formació del Pensament Social

43225 – L’Educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca

43206 – Perspectives Actuals de Recerca: de l’Acció a la Creació

43928 – Perspectives de Recerca en Educació Científica i Matemàtica

43208 – Perspectives de Recerca en Educació Literària

43210 – Perspectives de Recerca en Formació, Avaluació i Equitat Educativa

43211 – Perspectives i Tendències en la Recerca sobre la Construcció del Coneixement Social

43929 – Recerca en Àmbits Específics de la Didàctica de les Ciències i de les Matemàtiques

43223 – Recerca sobre Educació Ambiental i del Consum en un Món Globalitzat i Complex

43204 – Recerca, Canvi i Innovació: El Desenvolupament Professional a les Organitzacions

43224 – Recerca, Formació i Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC)

43212 – Sistemes Educatius, Desigualtats i Equitat: Aportacions de la Literatura Científica

43213 – Tendències de Recerca en el Desenvolupament Curricular i Processos d’Innovació

43214 – Tendències de Recerca en l’Ensenyament de l’Escriptura

43215 – Tendències i Enfocaments de la Recerca en Planificació i Gestió d’Institucions Educatives

43217 – Treball de Final de Màster

43216 – Valors i Diversitat a l’Escola: Investigar des de l’Art i l’Educació Física

Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

42961 – Aspectes Psicopedagògics de la Intervenció Educativa

42953 – Biblioteques Escolars

42956 – Formes i Aspectes de la Literatura Infantil i Juvenil

42958 – Hàbits Socials i Promoció de la Lectura

42962 – Informació i Procés Documental

42963 – Instruments d’Accés i Difusió Cultural

42954 – Llibres Infantils i Juvenils

42957 – Mitjans Digitals i Biblioteca Escolar

42955 – Plans de Lectura

42959 – Pràctiques Externes

42960 – Treball de Fi de Màster

Física d’Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia/ High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology

42856 – Astrofísica d’Altes Energies

42857 – Astrofísica Estel·lar i Planetària

42858 – Cosmologia

44079 – Estadística i Anàlisi de Dades

44084 – Estels de Neutrons, Forats Negres i Ones Gravitacionals

42860 – Física més enllà del Model Estàndard

44080 – Galàxies i Astrofísica Extragalàctica

44078 – Introducció a la Física del Cosmos

42863 – Introducció a la Teoria Quàntica de Camps

42864 – Model Estàndard: Fonaments i Fenomenologia

44085 – Planetes del Sistema Solar i Exoplanetes: Vida a l’Univers

44081 – Tècniques Experimentals en Física de Partícules

42866 – Tècniques Observacionals

44082 – Teoria Quàntica de Camps Avançada

44083 – Treball de Final de Màster

Estudis Teatrals

43156 – Arts Escèniques i Altres Arts

43157 – Crítica i Recepció del Drama Contemporani

43151 – Història de la Representació: Text i Espectacle

43158 – Història i Historiografia de les Arts Escèniques

43152 – Laboratori de Direcció d’Actors i Escenificació

43153 – Laboratori de Dramatúrgia

43150 – Metodologies d’Anàlisi i Recerca en les Arts Escèniques

43159 – Metodologies de Recerca de la Dansa

43160 – Pràcticum

43154 – Teoria de la Representació

43155 – Treball de Fi de Màster

Visió per Computador / Computer Vision

43082 – Anàlisi de Video

43083 – Aprenentatge Computacional per a la Visió per Computador

43084 – Disseminació de la Recerca

43085 – Introducció a la Visió Humana i Computacional

43087 – Mètodes de Recerca i Transferència de Tecnologia

43086 – Optimització i Inferència per a la Visió per Computador

43088 – Reconeixement Visual

44664 – Treball de Final de Màster

43090 – Visió 3D

Enginyeria Biològica i Ambiental

1r curs

43326 – Anàlisi i Disseny de Reactors Químics i Biològics

43330 – Biologia Sintètica i Enginyeria Metabòlica

43325 – Dinàmica de Fluids Computacional, Modelització i Optimització de Processos

43323 – Disseny i Operació de Sistemes de Tractament d’Aigües

43327 – Disseny Integrat de Processos

43322 – Enginyeria de Bioprocessos

43331 – Estudis Pràctics a Escala Pilot o Industrial

43324 – Producció Industrial de Bioproductes

43328 – Sostenibilitat Ambiental en Processos i Productes

43329 – Tecnologies Ambientals d’Avantguarda

2n curs

43332 – Biocatàlisi Aplicada i Biotransformacions

43333 – Bioremediació i Degradació de Contaminants Industrials

Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica

43379 – Anàlisi Espacial

43380 – Ciència de la Informació Geogràfica: Teledetecció i SIG

43381 – Formació Avançada en SIG

43382 – Formació Avançada en Teledetecció

43383 – Mètodes d’Obtenció d’Informació Geogràfica

43384 – Processament d’Imatges de Teledetecció

43385 – Treball de Fi de Màster

Gestió d’Empreses Hoteleres

43410 – Direcció de Màrqueting i Comercialització

43413 – Direcció de Qualitat i Medi Ambient

43409 – Direcció de Recursos Humans

43412 – Direcció d’Operacions

43408 – Direcció Estratègica

43411 – Direcció Financera

43415 – Pràctiques Externes

43414 – Sistemes d’Informació i Business Game Hoteler

43416 – Treball de Fi de Màster

Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology

43431 – Caracterització Elèctrica i Fiabilitat

43430 – Dispositius Nanoelectrònics

43438 – Espectroscòpies amb Radiació de Sincrotró

43441 – Microscòpies de Sonda Local

43439 – Nanofabricació Avançada

43436 – Nanoquímica: des de Molècules Petites fins a Materials Nanoporosos

43434 – Nanotecnologia per a Teràpia i Remediació

43433 – Nanotecnologia per al Diagnòstic

43428 – Propietat Intel·lectual i Transferència de Tecnologia

43437 – Propietats Físiques Avançades de Nanomaterials

43432 – Sistemes Nanoelectromecànics (NEMS)

43442 – Tècniques de Caracterització de Materials

Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques

43405 – Comunicació Comercial

43402 – El Nou Consumidor

43404 – La Planificació Estratègica Digital Publicitària i de RRPP

43401 – La Planificació Estratègica i el ‘Planner’

43406 – Màrqueting Emergent

43403 – Metodologies i Eines de Recerca

44117 – Treball de Final de Màster

Psicologia General Sanitària

1r curs

43421 – Avaluació i Intervenció en Malalties Cròniques, Discapacitat i Envelliment

43420 – Avaluació i Intervenció en Salut Mental en Adults

43419 – Avaluació i Intervenció en Salut Mental en la Infància i l’Adolescència

43418 – Entrenament en Habilitats Bàsiques de Psicòleg General Sanitari

43417 – Fonaments Científics i Professionals de la Psicologia Sanitària

43424 – Pràctiques Externes I

43422 – Prevenció i Promoció de la Salut

2n curs

43423 – Experiències Professionals de Recerca, Avaluació i Intervenció en Psicologia Sanitària

43425 – Pràctiques Externes II

43426 – Treball de Fi de Màster

Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

44394 – Alteracions del Llenguatge Derivades de Trastorns del Neurodesenvolupament

43609 – Avenços en Neurobiologia de la Comunicació i del Llenguatge

44390 – Mètodes i Dissenys de Recerca Aplicats als Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

44392 – Pràctiques de Recerca

44393 – Pràctiques d’Intervenció

44391 – Tècniques d’Anàlisi de Dades en Recerca

43611 – Trastorns Adquirits de la Comunicació i del Llenguatge

43614 – Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge Derivats del Dèficit Auditiu

43615 – Trastorns de la Veu

43612 – Trastorns Específics de la Comunicació i del Llenguatge Oral i Escrit

43613 – Treball de Final de Màster

Egiptologia

1r curs

44501 – Arqueologia i Art Egipcis

44499 – Epigrafia i Paleografia Egípcies

44500 – Història d’Egipte I

44502 – Identitats i Creences a l’Antic Egipte

44497 – Llengua Egípcia I

44498 – Textos Egipcis I

Polítiques Socials i Acció Comunitària

43657 – Eines per a la Comprensió de la Realitat Social

43659 – Eines per a l’Acció Comunitària

43658 – Epistemologia de la Intervenció Social

43656 – Fenòmens Socials i Canvi d’Època. Noves Estratègies per a Nous Problemes i Noves Polítiques

43660 – Mètodes i Tècniques de Recerca Social

43661 – Polítiques Socials i Àmbits de Benestar

43662 – Polítiques Socials, Persones i Territori

43663 – Treball de Fi de Màster

Zoonosi i Una Sola Salut (One Health)

43758 – Aplicació Multidisciplinària d’Una Sola Salut en les Zoonosis Emergents o en Situacions Especials

43757 – Aplicació Multidisciplinària d’Una Sola Salut en les Zoonosis Majors i Endèmiques

43756 – Metodologies Aplicades a l’Entorn Multidisciplinari d’Una Sola Salut

43755 – Una Sola Salut: Introducció, Política Sanitària i Mètodes Epidemiològics i Estadístics

Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció

43775 – Automatització de la Traducció

43779 – Gestió de Projectes

43776 – Localització i TA

43778 – Postproducció

43777 – Preproducció

43780 – Treball de Fi de Màster

Traducció Audiovisual

44379 – Audiodescripció i Subtitulació per a Persones Sordes B-A

44383 – Audiodescripció i Subtitulació per a Persones Sordes B-A

44378 – Doblatge i Subtitulació B-A

44382 – Doblatge i Subtitulació B-A

43818 – Eines i Metodologia Aplicades a la Traducció Audiovisual

43820 – Eines i Metodologia Aplicades a la Traducció Audiovisual

44380 – Localització Multimèdia i de Videojocs B-A

44384 – Localització Multimèdia i de Videojocs B-A

43764 – Teoria de la Traducció Audiovisual

43771 – Teoria de la Traducció Audiovisual

43765 – Treball de Final de Màster

43772 – Treball de Final de Màster

44381 – Veus Superposades i Reparlat B-A

44385 – Veus Superposades i Reparlat B-A

Geoinformació

43848 – Bases de Dades

43845 – Dades Geoespacials

43852 – Desenvolupament de Programari

43849 – Geoserveis

43853 – Gestió de Productes de Geoinformació

43854 – Innovació i Smart Cities

44530 – Pràctiques Externes

43846 – Sistemes de Navegació i d’Observació de la Terra

43847 – Sistemes d’Informació Geogràfica

43851 – Tècniques de Programació 

43856 – Treball de Final de Màster

Psicologia de l’Esport i de l’Activitat Física

1r curs

43888 – Activitat Física i Estil de Vida Saludable

43891 – Aplicació d’Instruments d’Avaluació i Tècniques d’Intervenció en Psicologia de l’Esport i de l’Activitat Física

43889 – Assessorament i Tècniques d’Entrenament Psicològic per a Esportistes

43884 – Bases Fisiològiques, Psicològiques, Pedagògiques i Socials de l’Activitat Física i l’Esport

43890 – Entrenament Psicològic en Esports Específics

43886 – Estratègies de Recerca en Psicologia de l’Esport i de l’Activitat Física

43887 – Iniciació Esportiva: Assessorament a Famílies i Entrenadors

43885 – Metodologia i Tècniques d’Avaluació en Psicologia de l’Esport

2n curs

43892 – Experiències Professionals en Psicologia de l’Esport i de l’Activitat Física

43893 – Pràctiques Externes en Psicologia de l’Esport i de l’Activitat Física

43894 – Treball de Final de Màster

Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut

43880 – Aproximació Integrada a l’Origen dels Trastorns Mentals: Biologia, Persona i Ambient

43876 – Estils de Vida i Salut

43875 – Estrès, Afrontament i Salut

43873 – Metodologia de Recerca Aplicada en Psicologia Clínica i de la Salut

43881 – Models d’Anàlisi en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut

43874 – Pràcticum de Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut

43878 – Recerca Aplicada en Trastorns Mentals

43883 – Treball de Final de Màster

Filosofia Aplicada

43834 – Bioètica

43837 – Ciències del Disseny i Praxeologia

43840 – Cultura Digital

43839 – Educació i Societat

43836 – Estètica Aplicada

43841 – Ètica Animal

43843 – Filosofia de Gènere

43835 – Política

43844 – Racionalitat Aplicada

43838 – Treball de Final de Màster

Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

43872 – Aprenentatge Basat en Problemes en Biologia Vegetal

43867 – Biologia de Sistemes de les Plantes

43864 – Biologia Molecular i Enginyeria Genètica de las Plantes

43866 – Biotecnologia Agrària

43868 – Desenvolupament Vegetal i Respostes Mediambientals

43863 – Fisiologia i Metabolisme Vegetals

43865 – Genòmica Vegetal

43871 – Noves Perspectives en Biologia Vegetal

43869 – Pràctiques Externes

43870 – Treball de Final de Màster

Interpretació de Conferències

2n curs

44377 – Consolidació de la Tècnica de la Interpretació Simultània

44359 – Interpretació de Conferències I: Alemany-Espanyol

44357 – Interpretació de Conferències I: Anglès-Espanyol

44358 – Interpretació de Conferències I: Francès-Espanyol

44362 – Interpretació de Conferències II: Alemany-Espanyol

44360 – Interpretació de Conferències II: Anglès-Espanyol

44361 – Interpretació de Conferències II: Francès-Espanyol

44363 – Interpretació Simultània Avançada

44346 – Mentoria, Economia i Dret per a Intèrprets

44347 – Mock Conference i Pràctiques Professionals Tutelades

43982 – Treball de Final de Màster

Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

43973 – Cultura Xinesa i Interculturalitat

43972 – Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Xinesa

43971 – Llengua Xinesa

43975 – Pràctiques Externes

43974 – Recerca en Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Xinesa

43970 – Teories de la Didàctica de la Llengua

43976 – Treball de Final de Màster

Periodisme i Innovació en Continguts Digitals

43965 – Creació i Desenvolupament de Projectes de Recerca Aplicats al Periodisme

43967 – Estratègia Digital i Posicionament de Continguts Periodístics

43962 – Models, Estructures i Regulació dels Mitjans i el Periodisme Digitals

43963 – Narratives Digitals

43968 – Pràctiques Professionals Externes

43966 – Taller de Producció Periodística

43964 – Tecnologies i Sistemes de Producció i Gestió de Continguts Digitals

43969 – Treball de Final de Màster

Traducció i Estudis Interculturals

44016 – Àmbits de Recerca de la Traductologia i dels Estudis Interculturals

44386 – Bases per a l’Estudi de la Traducció, la Traductologia i els Estudis Interculturals B-A

44015 – Fonaments de la Traductologia i dels Estudis Interculturals

44017 – Iniciació a la Recerca

44389 – Interpretació en els Serveis Públics B-A

44529 – Modalitats de Traducció B-A

44388 – Traducció Especialitzada Jurídica, Tècnica i Audiovisual B-A

44018 – Treball de Final de Màster

Internet dels Objectes per a Salut Digital / Internet of Things for e-Health

44023 – Adquisició i Anàlisi Intel·ligent de Dades

44025 – Còmput en la Perifèria

44022 – Computació al Núvol

44020 – Estàndards en Salut Digital i Interoperabilitat

44019 – Internet dels Objectes (IoT)

44021 – Projectes d’IoT en Salut Digital

44028 – Seguretat i Compressió en IoT

44027 – Sistemes de Suport al Diagnòstic i la Intervenció

44026 – Tecnologies Centrades en l’Usuari

44024 – Tecnologies de Suport a Activitats de la Vida Diària

44029 – Treball de Final de Màster

Estudis Globals d’Àsia Oriental

44260 – Estudis de Cas

44259 – Geopolítica, Economia i Medi Ambient

44467 – Mobilitat, Transport i Territori. Planejament i Gestió

43485 – Política i Societat de l’Àsia Oriental

44258 – Productes Culturals, Discursos Representacionals i Identitats Transnacionals

42451 – Sistemes de Mitjans Comparats

44261 – Treball de Final de Màster

44473 – Turisme i Planejament

Humanitats i Patrimoni Digitals

44253 – Aplicacions de la Tecnologia en Humanitats i Estudis del Patrimoni I: Digitalitzant el Passat. Realitats Virtuals, Augmentades i Mixtes

44254 – Aplicacions de la Tecnologia en Humanitats i Estudis del Patrimoni II: Tecnologies en el Tractament i l’Anàlisi de la Paraula i el So

44249 – Comunicació i Aprenentatge: Experiències d’Usuari

44255 – Creació i Gestió de Projectes Digitals en Matèria Cultural

44248 – Patrimoni, Tecnologia i Humanitats Digitals

44256 – Pràctiques Externes

44250 – Tecnologies Aplicades I: de les Dades a la Informació

44251 – Tecnologies Aplicades II: del Píxel al Coneixement, Digitalització i Visió per Computador

44252 – Tecnologies Aplicades III: Interacció Persona-Ordinador

44257 – Treball de Final de Màster

Direcció de Centres per a la Innovació Educativa

44246 – El Canvi i la Innovació. La Vinculació amb l’Entorn

44243 – El Lideratge

44242 – Els Centres de Formació com a Organitzacions

44244 – Els Plantejaments Institucionals

44245 – Estructures i Dinàmiques Organitzatives

44247 – Treball de Final de Màster

Recerca Avançada en Ciència Política/Advanced Research in Political Science

1r curs

42270 – Democràcia i Ciutadania

42271 – Gestió i Anàlisi de Polítiques Públiques

42273 – Introducció a la Recerca

42228 – Màrqueting Sociopolític

42276 – Política Espanyola i Catalana

42277 – Tècniques de Recerca

Auditoria de Comptes i Comptabilitat

44444 – Altres Matèries Comptables i Tecnologia de la Informació

44446 – Auditoria Aplicada

44442 – Comptabilitat Financera Superior i Altres Marcs Normatius

44443 – Normes Internacionals d’Auditoria (NIA-ES)

44445 – Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC/NIIF) i Consolidació

44448 – Pràctiques Externes

44447 – Treball de Final de Màster

Estudis Territorials i Planejament

44464 – Ciutat i Espais Metropolitans

44465 – Desenvolupament Local i Territorial

44466 – Metodologia del Planejament Urbà

44467 – Mobilitat, Transport i Territori. Planejament i Gestió

44475 – Planejament Territorial de l’Aigua

44468 – Planejament Territorial i Urbà

44469 – Pràctiques Professionals

44470 – Sistemes d’Informació Geogràfica, Planejament i Paisatge

44471 – Temes Avançats en Estudis Territorials i Planejament

44472 – Treball de Final de Màster

44473 – Turisme i Planejament

Emprenedoria i Innovació Social

44431 – Idea i Projecte d’Emprenedoria i Innovació Social

44434 – Pràctiques Externes

44433 – Regulació i Polítiques Públiques

44432 – Tecnologia i Comunicació en Emprenedoria i Innovació Social

44435 – Treball de Final de Màster

Arqueologia Prehistòrica

44478 – Arqueobotànica: Gestió Social de Recursos Vegetals

44476 – Arqueologia Social: Teories, Mètodes i Discursos

44477 – Arqueologia, Espai i Temps: Teoria Social i Mètodes Computacionals

44483 – Arqueometal·lúrgia: Producció i Ús

44479 – Arqueozoologia: Gestió Social de Recursos Faunístics

44481 – Artefactes Ceràmics: Producció i Ús

44482 – Artefactes Lítics: Producció i Ús

44484 – Introducció a l’Arqueologia Biomolecular

44480 – Osteoarqueologia Humana: Anàlisi Antropològica de Grups Socials

44485 – Pràctiques Externes

Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i la Salut

44458 – Fonaments Teòrics de la Vulnerabilitat

44460 – Grups Vulnerables en la Infància i l’Adolescència

44461 – Grups Vulnerables en l’Edat Adulta i la Vellesa

44459 – Innovació en Cures Infermeres

44462 – Recerca Aplicada

44463 – Treball de Final de Màster