Grup Enginyeria de Bioprocessos i Biocatàlisi Aplicada (ENG4BIO) (2017 SGR 1462)

Investigador Responsable: Dr. Francisco Valero Barranco i Dr. Gregorio Álvaro

Contacto:
francisco.valero@uab.cat
gregorio.alvaro@uab.cat
Department of Chemical Biological and Environmental l Engineering
Universitat Autònoma de Barcelona
Barcelona, Spain
Phone: +34935813049/935811809
Fax: +34935812013


Estructura del grup

El grup està format per investigadors del Departament d'Enginyeria Química i la Planta Pilot de Fermentació de la UAB [+]. 

Operativament el grup es divideix en tres laboratoris i un servei de planta pilot de fermentació:

Laboratori d’Enginyeria de Bioprocessos
Coordinador Dr. Francisco Valero (contactar)

Laboratori de Biologia de Sistemes
Coordinador Dr. Joan Albiol (contactar)

Laboratori de Biocatàlisi Aplicada Coordinador
Dr. Gregorio Álvaro (contactar)

Servei de Planta Pilot de Fermentació (+)
Directora: Dra. Glòria Gonzàlez (contactar)
Responsable de Programació i Qualitat: Dr. Antoni Casablancas (contactar)

Personal

Investigadors: Dr. Joan Albiol (Professor Agregat); Dr. Gregorio Álvaro (Professor Agregat); Dra. Mª Dolors Benaiges (Professora Titular); Dra. Glòria Caminal (Científica Titular CSIC); Dra. Glòria González (Professora Titular); Dr. Pau Ferrer (Professor Agregat, actualement en excedencia al LIST (Luexemburg); Dr. José Luis Montesinos (Professor Titular); Dr. Francisco Valero (Catedràtic d'Universitat).
Investigadors post-doctorals: Dr.Xavier García; Dra.Marina Guillén, Dr.Peter Sutton
Investigadors pre-doctorals:  Natalia Alcover (Contracte projecte); Sergi Monforte (FPI); Jordi Soler (PIF);  Daniela Valencia (PIF), Luis Miguel Vázquez (contracte projecte), Miquel Garcia Bofill (PIF), Juan José Barrero (FPI), Javier Garrigós (PIF), Miguel Angel Nieto (becari del Perú), Mario Benito (PIF), Josu López (Becari del País Basc). Albert Carceller, Albert Fina, Arnau Gasset (PIF).

Descripció de la recerca

L'objectiu global del grup és el desenvolupament de processos biotecnològics per a l'obtenció de productes d'interès per a les indústries química, farmacèutica, alimentària i per a l’àmbit de salut és a dir, desenvolupa les seves activitats en l’àmbit de l’anomenada Biotecnologia Industrial (o Blanca).

El seu interès es centra d’una banda en la producció microbiana de proteïnes recombinants i molècules de baix pes molecular (bulk/fine chemicals) a partir de matèries primeres renovables, i d’altra banda en processos enzimàtics de síntesi estereoselectiva, desenvolupant metodologies i estratègies per obtenir diversos tipus de productes:

 • Biocatalitzadors estereoselectius (aldolases, lipases, oxidoreductases i transaminases).
 • Productes d’interès en l’àmbit farmacèutic i de salut: iminociclitols, inhibidors de  carboxipeptidases (PIC), antiinflamatoris no esteroidals, proteïnes recombinants d’ús terapèutic (enzims, fragments d'anticossos, etc),
 • Productes per a la indústria química  i alimentària: intermedis de síntesi química (amines quirals, alcohols), productes nutracèutics, lípids estructurats, biocombustibles (biodièsel), biolubricants, etc.

Laboratori d’Enginyeria de Bioprocessos
Els sistemes hostes biològics escollits són el sistema procariòtic E. coli i el sistema eucariòtic P. pastoris. Es pretén el desenvolupament de metodologies generalitzables per establir estratègies òptimes d'operació aplicables a futures proteïnes diana.
 
Per aconseguir aquest objectiu global es pretén integrar i optimitzar diferents disciplines, essent els objectius que s’enumeren a continuació comuns als dos sistemes biològics escollits:

 • Optimització del sistema d'expressió a nivell genètic.
 • Metodologies generalitzables per establir estratègies òptimes d'operació en producció de proteïnes recombinants, principalment en operacions fed-batchamb cultius d’elevades densitats cel·lulars.
 • Monitorització, modelització, i control de la producció de proteïnes recombinants.
 • Determinació de les trajectòries òptimes de creixement i inducció per a maximitzar la producció en termes de productivitats i rendiments.
 • Processos eficients i integrats de recuperació i purificació del producte.
 • Canvi d'escala.
 • Producció d'enzims microbians.
 • Producció de productes terapèutics d'ús animal i humà.

Laboratori de Biologia de Sistemes
L'Enginyeria Metabòlica de sistemes biològics es centra, fonamentalment, en microorganismes (llevats, bactèries), i té per objectiu central la millora dirigida d'aquestes factories cel·lulars per a la seva aplicació en bioprocessos, particularment la producció recombinant de proteïnes en el llevat Pichia pastoris, així com la producció de compostos químics de baix pes molecular (bulk & fine chemicals) en diversos llevats utilitzant matèries primeres de rebuig com ara la glicerina provinent de la síntesi de biodièsel.

Els objectius de recerca fan especial èmfasi en l'aplicació d'eines, metodologies i principis de la Biologia de Sistemes i Biologia Sintètica en el camp de l'Enginyeria Metabòlica. Concretament, en l'anàlisi fisiològica quantitativa mitjançant diverses plataformes analítiques d’alt rendiment o “òmiques” (transcriptòmica, fluxòmica i metabolòmica) i modelatge del metabolisme de factories cel·lulars en condicions de bioprocés, com a base de coneixement per al disseny, construcció i millora de soques productores (Biologia Sintètica) i/o l’optimització de processos de fermentació.

Aquest programa de recerca té com a objectiu global integrar i aplicar els seus resultats en el context de l'Enginyeria de Bioprocessos, complementant i col·laborant estretament amb la resta de línies de recerca del Grup.

Laboratori de Biocatàlisi Aplicada
L'objectiu principal és la utilització dels biocatalitzadors seleccionats, principalment aldolases, lipases, aminotransferases i oxidoreductases, per a síntesi estereoselectiva. La Biocatàlisi s'ha desenvolupat molt en l'àmbit de la producció de compostos coneguts i és aquí on ha aconseguit les màximes fites d’eficàcia i sostenibilitat amb l'objectiu primari d'obtenir processos sintètics més eficients. Ara bé, existeix molt poca implementació de la Biocatàlisi a l'estadi de produir noves i innovadores molècules per al descobriment de nous fàrmacs, additius alimentaris etc. En el grup de recerca és un objectiu on s'esmercen esforços doncs els enzims de treball escollits permeten l'accés de manera senzilla a molècules quirals complexes que no són tan fàcilment accessibles mitjançant les metodologies clàssiques de la síntesi orgànica. Es pretén el disseny i operació de reactors enzimàtics en medis no convencionals i el desenvolupament de processos de síntesi enzimàtica en cascada.
 
Els objectius generals d'aquesta línia són els següents:

 • Obtenció d'anàlegs de carbohidrats tipus iminociclitols amb potencial activitat terapèutica partint de molècules senzilles mitjançant estratègies quimico-enzimàtiques en cascada.
 • Obtenció de biocatalitzadors immobilitzats estables. Modulació de l'activitat enzimàtica.
 • Desenvolupament de processos multienzimàtics.
 • Modelització, optimització i disseny de bioreactors enzimàtics.
 • Producció de productes d'interès farmacèutic estereoquímicament purs.
 • Producció de productes d'interès per a la indústria alimentària (aliments nutracèutics, saboritzants).
 • Producció de productes d'interès per a la indústria química (amines quirals), tèxtil (moduladors de superfícies de fibres sintètiques).
 • Desenvolupament de processos enzimàtics per a l’obtenció de biocombustibles de segona generació.
 • Desenvolupament de processos eficients d’oxidació emprant oxidoreductases.
 • Producció de lípids estructurats (modificació d’olis i greixos).

Planta Pilot de Fermentació.
La Planta Pilot de Fermentació (PPF) ofereix una amplia infraestructura i l’experiència i coneixement del seu personal per al desenvolupament, millora i innovació de bioprocessos basats en la utilització de microorganismes, llevats, fongs, cèl·lules animals i enzims com a biocatalitzadors. Els serveis de la PPF estan orientats a empreses dels sectors farmacèutic, químic, cosmètic i agro-alimentari, facilitant la implementació de processos de fermentació avançats a escala industrial que aportin competitivitat a aquestes empreses.
 
Les activitats de la PPF es desenvolupen sota estricta confidencialitat i d’acord amb el sistema de garantia de qualitat del centre, activitats que es poden classificar en les següents línies de serveis:

 • Serveis de contractació de producció (CMO) per a empreses i institucions públiques.
 • Desenvolupament de processos des d’escala laboratori a escala pilot.
 • Formació i assessoria en bioprocessos (operació d’equips, disseny de bioprocessos, etc).

La PPF disposa de l’equipament, els serveis i les infraestructures necessàries per al desenvolupament de bioprocessos fins a escala pilot, essent els més destacats:

 • Fermentadors d’escala laboratori (2-5L) i d’escala pilot (50-300L)
 • Centrífugues tubular (15000g) i de discs (8800g) d’escala pilot.
 • Equip de filtració tangencial per a processos de microfiltració, ultrafiltració i diàlisi (fins a 2,5 m2d’àrea de filtració).
 • Disruptor cel·lular mecànic de laboratori i pilot (“french-press”).
 • Carcasses de filtració de 30”.
 • Equipament analític: analitzadors automàtics YSI (Yellow Springs) i Y15 (Biosystems), HPLC i HPLC-masses (Waters), cromatografia iònica.
 • Equipament per a tècniques de biologia molecular (PCR i RT-PCR, identificació de microorganismes, electroforesis).

Al web de la PPF (http://ppf.uab.cat/) es pot trobar més informació sobre les activitats del centre i els projectes que la PPF ha realitzat en col·laboració amb empreses de l’àmbit de la Biotecnologia.

Projectes i contractes amb empreses (últims cinc anys)
• Títol: Biotechnological processes based on microbial platforms for the conversion of COfrom iron&steel industry into commodities and plastics. (BIOCON-CO2)
Entitat Finançadora: European Union. Horizon 2020. BIOTEC 5 Ref. 761042. 
Entitats participants: Leitat(Coordinador). 17 empreses i universitats. 
Investigador responsable: Gregorio Álvaro Campos
Des de 01-01-18 fins a 31-12-21. Import: 500.000 €
• Títol: Industrial Biotechnology Innovation and Synthetic Biology Accelerator (IBISBA)
Entitat Finançadora: European Union. Horizon 2020. Ref.730976. 
Entitats participants: Institut national de la recherche agronomique (Coordinador). 15 empreses i universitats. 
Investigador responsable: Joan Albiol Sala
Des de 01-12-17 fins a 30-11-21. Import: 497.606€
• Títol:  Biorefinería del glicerol: Desarrollo de la factoría celular Pichia pastoris para la bioconversión del glicerol crudo en productos de alto valor añadido. GliBioConver
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad CTQ2016-74959-R
Des de 12/2016 FINS31/12/2019           
• Títol: Intensificación de Procesos Multienzimáticos.
Entitat Finançadora: Ministerio de Economia y Competitividad (MINECO)Programa Estatal de Investigación , Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad 2014 Ref. CTQ2014-53114-R. Investigador Principal: Gregorio Álvaro Campos i Josep López Santín
Des de 1-04-15 fins a 30-03-18. Import: 183.000 Euros.
• Títol: Expanding the industrial use of Robust Oxidative Biocatalysts for the conversion and production of alcohols (ROBOX).
Entitat finançadora: European Union. Horizon 2020. BIOTEC 3
Entitats participants: DSM Chemical Technology R&D B.V.(Coordinador). 19 empreses i universitats. 
Investigador responsable: Gregorio Álvaro Campos
Des de 1 abril 2015 fins a 30 març 2019. Import: 491.283 €
• Títol: Pichia pastoris como plataforma para la obtención de productos de interés biotecnológico.
Entitat finançadora:. Cooperación Hispano-Brasileña. PHBP14/00087.
Investigador principal: Dr. Francisco Valero Barranco.
Des de 1-03-15 fins a 01-03-17. Import: 19.759 Euros.
• Títol: Desarrollo integrado de produccion enzimatica de biodiesel de 2a generación.
Entitat finançadora: MINECO CTQ2013-42391-R.
Investigador principal: Dr. Francisco Valero Barranco i Dr. Pau Ferrer Alegre.
Des de 1-10-14 fins a 30-09-16. Import: 168.000 Euros.
• Títol: Integrated Process and Cell Refactoring Systems for Enhanced Industrial Biotechnology (IPCRES)
Entitat finançadora: ERA-IB (ERA-NET on Industrial Biotechnology)
Entitats participants: University College London, UCL (Regne Unit), Jacobs University Bremen (Alemanya), SilicoLife (Portugal), Technical University of Denmark (Dinamarca), Ingenza (Escòcia), University of Strathclyde (Escòcia), BioProdict (Països Baixos), Universitat Autònoma de Barcelona.
Investigador responsable UAB: Dr Pau Ferrer Alegre. Coordinador: Dr Darren Nesbeth (UCL)
Des de 1-04-2015 fins a 31-03-2017. Import: Subcontractació per serveis al grup UAB: 8.000 €.
• Títol: Producción de una lipasa/esterasa recombinant de Candida rugosa.
Entitat finançadora: Petrobras (Brasil).
Investigador principal: Dr. Francisco Valero Barranco i Dra. Denise Freire.
Des de 1-2-15 fins a 1-1-16. Import: 53.000 Euros.
• Títol:  Red de Biotecnología Industrial Integrativa. Red de Excelencia 2015 
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad Bio2015-71824-REDT
Investigador principal:   Dr. Pau Ferrer Alegre.
Des de 12/2015 fins 12/ 2017. Import: 40.000 €
• Tìtol: Fortalecimiento de la línia de Biocatálisis Enzimática. Entitat Finançadora: Programa de Attracción e Inserción de Capital Humano Avanzado de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) del Gobierno de Chile . Entitats Participants: Departament de Ingenyeria Química de la UAB y Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaiso. Investigador Responsable: Gregorio Álvaro y Andrés Illanes. Des de 1 de julio de 2014-1 de Octubre de 2014 i des de 1 de julio de 2016-1 de Octubre de 2016. Import: 24.632€.
•Títol:   Desarrollo integrado de producción enzimática de biodiesel de 2a generación. CTQ2013-42391-R. 
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).
Investigador principal:   Dr. Francisco Valero Barranco. Dr. Pau Ferrer Alegre
Des de 01- 2014 FINS 12-2016. Import: 168.000 €

Publicacions (2013-2018)
Enginyeria de Bioprocessos
• Viña-González, J., Elbl, K., Ponte, X., Valero, F., Alcalde, M. (2018). ”Functional expression of aryl-alcohol oxidase in Saccharomyces cerevisiae and Pichia pastoris by directed evolution”.Biotechnology and Bioengineering. 115, 1666-1674.
• Ponte, X., Barrigón, J.M., Maurer, M., Mattanovich, D., Valero, F., Montesinos, J.L. (2018).“Towards optimal substrate feeding for heterologous protein production in Pichia pastoris(Komogataella spp) fed-batch processes under PAOX1control: a modelling aided approach”.Journal of Chemical Technology and Biotechnology 93: 3208-3218.
•Barrero, J.J. Casler, J.C.Valero F.,Ferrer P, Glick, B.S. (2018).“An improved secretion signal enhances the secretion of model proteins from Pichia pastoris”.Microbial Cell Factories, 17: 161 (1-13).

• García-Ortega, X., Valero, F., Montesinos-Seguí, J.L. (2017). “Physiological state as transferable operating criterion to improve recombinant protein production in Pichia pastoristhrough oxygen limitation”.Journal of Chemical technology and Biotechnology. 92, 2573-2582.
• AdelantadoN., TarazonaP., GrillitschK., Valero F., Feussner, I.,Daum G.,Ferrer P(2017).“The effect of hypoxia on the lipidome of recombinantPichia pastoris”. Microbial Cell Factories, 16(86) 1-15 (2017). 
•Macedo J., Lattari F., Machado, A.C., de Castro, A., Volcán, R., Araripe, F., Valero, F., Freire, D. (2017). “Production of recombinant lipase B from Candida antárcticain Pichia pastorisunder control of the promoter PGK using crude glicerol from biodiesel production as carbon source”. Biochemical Engineering Journal. (2017). 118: 123-131.
•Ponte, X., Montesinos-Seguí, J.L., Valero F. (2016). ”Bioprocess efficiency in Rhizopus oryzaelipase production by Pichia pastorisunder the control of PAOX1 is oxygen tension dependent”.Process Biochemistry, 51: 1954-1963.
•D. Calleja, J. Kavanagh, C. de Mas, J. López-Santín (2016). “Simulation and prediction of protein production in fed-batch E. colicultures: an engineering approach”. Biotechnology and Bioengineering 113:772-782. 
• García-Ortega X., Adelantado N., Ferrer P., Montesinos J.L., Valero F. (2016).”A step forward to improve recombinant protein production in Pichia pastoris: From specific growth rate effect on protein secretion to carbon-starving conditions as advanced strategy”.Process Biochemistry. 51:681-691. 
• García-Ortega X., Reyes C., Montesinos J.L., Valero F. (2016). “Overall key performance indicator to optimizing operation of high-pressure homogenizers for a reliable quantification of intracellular components in Pichia pastoris”.Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. 3:107, 1-9.
• Barrigón J.M., Valero F., Montesinos J.L. (2015). A macrokinetic model-based comparative meta-analysis of recombinant protein production by Pichia pastoris under AOX1 promoter. Biotechnology and Bioengineering. 112 (6):1132-1145.
• Pliego J., Mateos J.C., Rodriguez J., Valero F., Baeza M., Femat R., Camacho R., Sandoval G., Herrera-López E.J. (2015). Monitoring lipase/esterase activity by stopped flow in a sequential injection analysis system using p-nitrophenyl butyrate. Sensors. 15(2):2798-2811.
• Calleja D., Fernández-Castañé A., Pasini M., de Mas C., López-Santín J. (2014). Quantitative modeling of inducer transport in fed-batch cultures of E. coli. Biochemical Engineering Journal 91:210-219.
• Hemmerich J., Adelantado N., Barrigón J.M., Ponte X., Hörmann A., Ferrer P., Kensy F., Valero F. (2014). Comprenhensive clone screening and evaluation of fed-batch strategies in a microbioreactor and lab scale stirred tank bioreactor system: application on Pichia pastoris producing Rhizopus oryzae lipase. Microbial Cell Factories. 13:36.
• Barba V., Arnau C., Martínez M.J., Valero F. (2014). Production of a sterol esterase from Ophiostoma piceae in batch and fed-batch bioprocesses using different Pichia pastoris phenotypes as cell factory. Biotechnology Progress 30(5):1012-1020.
• García-Ortega X., Montesinos J.L., Valero F. (2013) Fed-batch operational strategies for recombinant Fab production with Pichia pastoris using the constitutive GAP promoter. Biochemical Engineering Journal 79:172-181.
• Lončar N., Bo¸ić N., López-Santín J., Vujčić Z. (2013). Bacillus amyloquefaciens laccase- From soil bacteria to recombinant enzyme for wastewater decolorization. Bioresource Technology 147:177-183.
• Casablancas A., Cárdenas-Fernández M., Álvaro G., Benaiges M.D., Caminal G., de Mas C., González G., López C., López-Santín J. (2013). New ammonia lyases and amine transaminases: standardization of production process and preparation of immobilized biocatalysts. Electronic Journal of Biotechnology, 16(3):1-13.
• Ruiz J., Fernández-Castañé A., de Mas C., González G., López-Santín J. (2013). From laboratory to pilot plant E. coli fed-batch cultures: optimizing the cellular environment for protein maximization. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology 40:335-343.
• N. Bo¸ić, J.M. Puertas, N. Lončar, C. Sans Duran, J. López-Santín, Z. Vujčić (2013) "The DsbA signal peptide-mediated secretion of a highly efficient raw-starch-digesting, recombinant α-amylase from Bacillus licheniformis ATCC 9945a. Process Biochemistry 48:438-442

Biología de Sistemas
•Tomàs-Gamisans, M., Ferrer, P., Albiol, J. (2017). “Fine-tuning the P. pastorisiMT1026 genome-scale metabolic model for improved prediction of growth on methanol or glycerol as sole carbon sources”. Microbial Biotechnology.11, 224-237. 
• Cámara, E., Landes, N., Albiol, J., Gasser, B., Mattanovich, D., Ferrer, P. (2017). “Increased dosage of AOX1promoter-regulated expression cassettes leads to transcription attenuation of the methanol metabolism in Pichia pastoris”Scientific Reports.7, 44302. 
• Fuentealba, P., Aros, C., Latorre, Y., Martínez, I., Marshall, S., Ferrer, P., Albiol, J., Altamirano, C. (2017). “Genome-scale metabolic reconstruction for the insidious bacterium in aquaculture Piscirickettsia salmonis”Bioresource Technology.223, 105-114.
• E. Cámara, J. Albiol, P. Ferrer (2016). “Droplet Digital PCR-Aided Screening and Characterization of Pichia pastorisMultiple Gene Copy Strains”. Biotechnology and Bioengineering 113:1542-1551
•M.V. Gabarró, S. Gullón, R.L. Vicente, G. Caminal, R.P. Mellado, J. López-Santín (2017). “A Streptomyces lividansSipY deficient strain as a host for protein production: standardization of operational alternatives for model proteins”. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 92: 217-223. 
•M. Tomàs-Gamisans, P. Ferrer, J. Albiol (2016).  “Integration and Validation of the Genome-Scale Metabolic Models of Pichia pastoris: A Comprehensive Update of Protein Glycosylation Pathways, Lipid and Energy Metabolism”. Plos One, 11(1): e0148031
•M. Pasini, A. Fernández-Castané, A. Jaramillo, C. de Mas, G. Caminal, P. Ferrer (2015). “Using promoter libraries to reduce metabolic burden due to plasmid-encoded proteins in recombinant Escherichia coli”. New Biotechnology 33 (1).
• Jordà J., Cueto Rojas H., Carnicer M., Wahl A., Ferrer P., Albiol J. (2014). Quantitative metabolomics and instationary 13C-metabolic flux analysis reveals impact of recombinant protein production on trehalose and energy metabolism in Pichia pastoris. Metabolites 4:281-299.
• Jordà J., Santos de Jesus S., Peltier S., Ferrer P., Albiol J. (2014). Metabolic flux analysis of recombinant Pichia pastoris growing on different glycerol/methanol mixtures by iterative fitting of NMR-derived 13C-labelling data from proteinogenic amino acids. New Biotechnology 31:120-132.
• Ferrer P., Albiol J. (2014). 13C-Based metabolic flux analysis of recombinant Pichia pastoris. Methods in Molecular Biology. 1191:291-313.
• Ferrer P., Albiol J. (2014). 13C-Based metabolic flux analysis in yeast: The Pichia pastoris case. Methods in Molecular Biolology. 1152:209-232.
• Vázquez-Lima F., Silva P., Barreiro A., Martínez-Moreno R., Morales P., Quirós M., González R., Albiol J., Ferrer P. (2014). Use of chemostat cultures mimicking different phases of wine fermentations as a tool for quantitative physiological analysis. Microbial Cell Factories. 13:85.
• Saubí N., Gea-Mallorquí E., Ferrer P., Hurtado C., Sánchez-Úbeda S., Eto Y., Gatell J.M., Hanke T., Joseph J. (2014). Engineering new mycobacterial vaccine design for HIV-TB pediatric vaccine vectored by lysine auxotroph of BCG. Molecular Therapy – Methods and Clinical Development. 1:14017.
• Cole J., Ferrer P., Mattanovich D., Archer D. (2013). Recombinant Protein Production 6: A comparative view on host physiology. New Biotechnology. 30:246.
• Jordà J., Suarez C.A., Carnicer M., ten Pierick A., Heijnen J.J., van Gulik W., Ferrer P., Albiol J., Wahl A. (2013). Glucose-methanol co-utilization in Pichia pastoris studied by metabolomics and instationary 13C flux analysis. BMC Systems Biology 7:17.
• Quirós M., Martínez-Moreno R., Albiol J., Morales P., Vázquez-Lima F., Barreiro-Vázquez A., Ferrer P., González R. (2013). Metabolic flux analysis during the exponential growth phase of Saccharomyces cerevisiaein wine fermentations. PloS One. 8(8):e71909.
• Corchero J.L., Gasser B., Resina D., Smith W., Parrilli E., Vázquez F., Abasolo I., Giuliani M., Jäntti J., Ferrer P., Saloheimo M., Mattanovich D., Schwartz S. Jr, Tutino M.L., Villaverde A. (2013). Unconventional microbial systems for the cost-efficient production of high-quality protein therapeutics. Biotechnology Advances. 31:140-153. 

Biocatálisis Aplicada
•Delgove M.A.F., Valencia D, Solé J., Bernaertsa k.v., De Wildemana S.M.A., Guillén M., Álvaro G., (2019). “High performing immobilized Baeyer-Villiger monooxygenase and glucose dehydrogenase for the synthesis of ε-caprolactone derivative”. Applied Catalysis A, General. 572 ,134–141.
•Solé J, Caminal G, Schürmann M, Álvaro G, Guillén M. (2019). “Co-immobilization of a P450 BM3 and glucose dehydrogenase on diferent suports for application as self-sufficient oxidative biocatalyst”. Journal of Chemical Technology and Biotechnology. 94, 244-255.
•Valencia D, Guillén M. Fürst M., López-Santín, Álvaro G. (2018). “An immobilized and highly stabilized self-sufficient monooxygenase as biocatalyst for oxidative biotransformations”. Journal of Chemical Technology and Biotechnology. 93, 985-993.
•Bonet-Ragel, K., López-Pou L., Tutusaus, G., Benaiges, M.D., Valero F. (2018). “Rice husk ash
 as a potential carrier for the immobilization of lipases applied in the enzymatic production of biodiesel”. Biocatalysis and Biotransformation. 36(2), 151-158.
•Koutinas, M., Yiangou, C., Osorio, N.M., Ioannou, K., Canet, A., Valero, F., Ferreira-Dias S. (2018). “Application of comercial and non-commercial immobilized lipases for biocatalytc production of etyl lactate in organic solvents”. Bioresource Technology, 247, 496-503.
•Costa, C.M., Osório, N.M., Canet, A., Rivera, I., Sandoval, G., Valero, F., Ferreira-Dias S. (2018). “Production of MLM type structured lipids from grapeseed oil catalyzed by non-commercial lipases”.European Journal of Lipid Science and Technology.120, 1-8
•Bonet-Ragel, K., Canet A., Benaiges M.D., Valero F. (2018).“Effect of acyl-acceptor stepwise addition strategy using alperujo oil as a substrate in enzymatic biodiesel synthesis”. Journal of Chemical technology and Biotechnology. 93, 541-547.
•Daniela Valencia, Marina Guillén, Maximilian J. L. J. Fürst, Josep López-Santín, Gregorio Álvaro (2017). “An immobilized and highly stabilized self-sufficient monooxygenase as biocatalyst for oxidative biotransformations”. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 93: 985-993
•Guillén M., Benaiges M.D., Valero F. (2016) “Improved ethyl butyrate synthesis catalyzed by an immobilized recombinant Rhizopus oryzae lipase: A comprehensive statistical study by production, reaction rate and yield analysis”. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 133: S371-S376
•G. Masdeu, S. Kralj, S. Pajk, J. López-Santín, D. Makovec, G.Álvaro (2018).”Hybrid chloroperoxidase-magnetic nanoparticle clústers: effect of functionalization on biocatalyst performance”. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 93: 233-245
•Marco Filice, Marta Molina, M. Dolors Benaiges, Olga Abian, Francisco Valero, Jose M. Palomo. (2017). “Solid-surface activated recombinant Rhizopous oryzae  lipase expressed in Pichia pastoris  and chemically modified variants as efficient catalysts in the synthesis of hydroxy monodeprotected glycols”. Catalysis Science & Technology 7, 1766- 1775.
•Albert Canet, Kirian Bonet-Ragel M. Dolors Benaiges, Francisco Valero. (2017). Biodiesel synthesis in a solvent-free system by recombinant Rhizopus oryzae: comparative study between a stirred tank and a packed-bed batch reactor.Biocatalysis and Biotransformation, 35 (1), 35-40. 
•Sandoval G., Casas-Godoy, L., Bonet-Ragel, K., Rodrigues, J., Ferreira-Dias, S., Valero, F. (2017). “Enzyme-catalyzed production of biodiesel as alternative to chemical-catalyzed processes: Advantages and Constraints”. Current Biochemical Engineering4 (2),109-141.
•Canet, A., Benaiges, M.D., Valero, F., Adlercreutz, P. (2017). Exploring substrate specificities of a recombinant Rhizopus oryzae lipase in biodiesel synthesis. New Biotechnology. 39, 59-67. (2017).
 •R.A. Rodríguez-Hinestroza, C. López, J. López-Santín, Ch. Kane, M.D. Benaiges, T. Tzedakis (2017). “HLADH-catalyzed synthesis of β-amino acids, assisted by continuous electrochemical regeneration of NAD+ in a filtre press microreactor”. Chemical Engineering Science 158: 196-207. 
•C. Bahamondes, G. Álvaro, L. Wilson, A. Illanes (2016). “Effect of enzyme load and catalyst particle size on the diffusional restrictions in reactions of synthesis and hydrolysis catalyzed by α-chymotrypsin immobilized in glyoxal agarose”. Process Biochemistry. 
•G. Masdeu, M. Pérez-Trujillo, J. López-Santín, G.Álvaro (2016).” Data on the identification and characterization of by-products from N-Cbz-3-aminopropanal and t-BuOOH/H2O2 chemical reaction in chloroperoxidase-catalyzed oxidations.”. Data in Brief. 8: 659-65.
•G. Masdeu, M. Pérez-Trujillo, J. López-Santín, G.Álvaro (2016).” Data on the identification and characterization of by-products from N-Cbz-3-aminopropanal and t-BuOOH/H2O2 chemical reaction in chloroperoxidase-catalyzed oxidations.”. Data in Brief. 8: 659-65. 
•C. Bahamondes, L. Wilson, C. Bernal,  A. Illanes, G. Álvaro, F. Guzmán (2016). “Synthesis of the Kyotorphin Precursor Benzoyl-L-tyrosine-L-Argininamide with Immobilized  alfa-Chymotrypsin in Sequential Batch with Enzyme Reactivation” Biotechnology Progress. 32:54-59
• Faustino A. R., Osório N. M., Tecelão C., Canet A., Valero F., Ferreira-Dias S. (2016) “Camelina oil as a source of polyunsaturated fatty acids for the production of human milk fat substitutes catalyzed by a heterologous Rhizopus oryzaelipase”. European Journal of Lipid Science and Technology 118:532-544. 
• Canet A., Bonet-Ragel K., Benaiges M.D., Valero F. (2016). “Lipase-catalysed transesterification: Viewpoint of the mechanism and influence of free fatty acids. Biomass and Bioenergy. 85:94-99. 
•Rodrigues J, Canet A., Rivera I., Osório N.M., Sandoval G., Valero F., Ferreira-Dias S.(2016). “Biodiesel production from crude Jatropa oil catalyzed by non-conventional immobilized heterologous Rhizopus oryzae and Carica papayalipases”. Bioresource Technology. 213: 88-95. 
•Clementz A.L., Del Peso, G., Canet A., Yori J.C., Valero F.(2016). “Utilization of discard bovine bone as a support for immobilization of recombinant Rhizopus oryzae lipase expressed inPichia pastoris”.Biotechnology Progress, 32(5): 1246-1253 (2016).
•Bonet-Ragel K., Canet A., Benaiges M.D., Valero F. (2015). “Synthesis of biodiesel from high alperujo oil catalysed by immobilized lipase”. Fuel. 161:12-17.. 
• Hartwig Duarte S., del Peso Hernández G.L., Canet A., Benaiges M.D., Maugeri F., Valero F. (2015). Enzymatic biodiesel synthesis from yeast oil using immobilized recombinant Rhizopus oryzae lipase. Bioresource Technology. 183:175-180.
• Cárdenas-Fernandez M., Khalikova E., Korpela T., López C., Álvaro G. (2015). Co-immobilized aspartase and transaminase for high-yield synthesis of L-phenylalanine. Biochemical Engineering Journal 93: 173-178..
• Quintana P.G., Canet A., Marciello M., Valero F., Palomo J.M., Baldessari A. (2015). Enzyme catalyzed preparation of chenodeoxycholic esters by an immobilized heterologous Rhizopus oryzae lipase. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic. 118:36-42 (2015).
• Lotti M., Pleiss J., Valero F., Ferrer P. (2015). Effects of methanol on lipases: Molecular, kinetic and process issues in the production of biodiesel. Biotechnology Journal. 10: 22-30.
• Canet A., Benaiges M.D. Valero F (2014). Biodiesel and monoglycerides production using immobilized 1(3)-positional specific recombinant Rhizopus oryzae lipase. Journal of American Oil Chemists’ Society 91:9 1499-1506.
• M. Pešić , N. Bo¸ić , C. López , N. Lončar , G. Álvaro, Z. Vujčić (2014). Chemical modification of chloroperoxidase for enhanced stability and activity. Process Biochemistry 49: 1472-1479.
• Simoes T., Valero F., Tecelao, C., Ferreira-Dias S. (2014). Production of human milk fat substitutes catalyzed by a heterologous Rhizopus oryzae lipase and commercial lipases. Journal of American Oil Chemists’ Society 91:3 411-419.
• Pešić M., López C., Álvaro G., López-Santín J. (2013). From amino alcohol to aminopolyol: one-pot multienzyme oxidation and aldol addition. Applied Microbiology and Biotechnology 97:7173-7183.
• Ferreira-Diaz S., Sandoval G., Plou F., Valero F. (2013). The potential use of lipases in the production of fatty acid derivatives for the food and nutraceutical industries. Electronic Journal of Biotechnology 16:3-5.
• Martínez-Martínez M., Alcaide M., Tchigvintsev A., Reva O., Polaina J., Bargiela R., Guazzaroni N.E., Chicote A., Canet A., Valero F., Eguizaba E.R., Guerrero M.C., Yakunin A.F., Ferrer M. (2013). Biochemical diversity of carboxyl esterases and lipases from Lake Arreo (Spain) – a metagenomic approach. Applied Environmental Microbiology 79(12):3553-3562.

Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

Parc de la Recerca Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Enginyeria Química
Escola d'Enginyeria. Edifici Q
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 10 18

d.eng.quimica.biologica.ambientalarrobauab.cat

 

 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona