Nova publicació del Grup d'Educació i Gènere coordinat per la professora Ingrid Agud: Perspectiva de Gènere en l'Educació: Marc Conceptual

Han participat les professores del Departament: Marta Bertran, Berta Llos, Alejandro Caravaca, Mireia Foradada, Silvia Puente y Laura Corbella.

Consulta aquí la publicació.

[+]
Oferta de contractació de la 1ª convocatòria 2020 Programa SERRA HÚNTER

Codi: UAB-LE-120015
Categoria: Professor/a LECTOR/A
Perfil: Teoria i història de l’educació
Perfil docent: Graus i Assignatures on el/la candidat/a haurà de participar com a docent.

[+]
Open positions first call 2020 SERRA HÚNTER Programme

Code: UAB-LE-120015
Category: Tenure-eligible lecturer
Profile: Theory and History of Education
Teaching profile: Degrees and courses where the candidate should participate as teacher

 

[+]
IMArroba Indicacions per contactar amb els Serveis i Departaments de la facultat

Els serveis de la facultat es mantindran actius, en la mesura del possible, de forma virtual.

Si necessiteu contactar amb els diferents serveis de la Facultat ho podreu fer per correu electrònic.
 

[+]
Coronavirus La UAB suspèn l'activitat presencial D'acord amb el Reial Decret 463/2020 aprovat pel Govern espanyol pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, la UAB ha de reduir l’activitat presencial a aquella imprescindible per garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions. El canal permanent de comunicació sobre la crisi sanitària serà el portal web de la universitat (www.uab.cat/coronavirus).
  [+]
Nova publicació del Grup d’Innovació Docent de la UAB amb la participació de Sílvia Puente i Ingrid Agud Les competències transversals de pensament crític i compromís ètic per a la millora de l’aprenentatge. Aproximació conceptual i orientacions metodològiques. Més informació.
  [+]

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social
Edifici G6
Campus de la UAB
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)

Tel: +34.93.581.14.19
Fax:+34.93.581.14.19

d.ped.sistematicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona