Informació general

Informació d'utilitat


news     NOVETATS - Data d'actualització: 05/08/2020

 • 03/08/2020: Preguntes freqüents sobre el Pla de contingència. [+]

 • 29/07/2020: Actualitzada la informació preventiva adreçada a l’alumnat. [+]

 • 23/07/2020: Pla de contingència aprovat pel Consell de Govern del 21 de juliol. [+]

 • 20/07/2020: Webinar sobre planificació i desenvolupament de la docència mixta. [+]
 • 20/07/2020: Canvis en els serveis de les Biblioteques UAB. [+]
 • 17/07/2020: Noves mesures de seguretat davant la covid-19. [+]

 

INFORMACIÓ GENERAL

Atesa la situació canviant que estem vivint, aquestes mesures i indicacions poden anar-se revisant i actualitzant. El canal permanent de comunicació serà el portal web de la universitat (www.uab.cat/coronavirus) i el correu electrònic institucional. Continua oberta la bústia per a consultes: info.coronavirus@uab.cat.

 

Salut

 

La UAB ha acordat el Pla de desconfinament en la reunió extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut que ha tingut lloc el 21 de maig de 2020.

L'Àrea de Prevenció i assistència i l'Àrea de Gestió de Persones han elaborat un document que recull les preguntes més freqüents del personal. És molt recomanable la seva lectura per tot el col·lectiu de PAS i PDI.

 

Les persones treballadores hauran d'emplenar el formulari següent per accedir habitualment als edificis:

ACCÉS HABITUAL

 • Tornada a la normalitat amb les restriccions del pla de desconfinament del departament, àrea, servei o institut.
 • S’accedeix al lloc de treball, laboratori, ... de forma continuada, ja sigui un dia, dos, ... a la setmana però hi ha continuïtat.
 • Només cal sol·licitar l'accés una vegada i l'autorització serveix per totes les fases de la reincorporació

Procés:

 1. Tornada a la normalitat amb les restriccions del pla de desconfinament del departament, àrea, servei o institut.
 2. Lectura del protocol de vigilància de la salut
 3. Lectura acurada de la fitxa operativa 06 hàbits socials i del document Informació i Formació COVID-19.
 4. Declaració responsable i enviament del formulari d’accés habitual al lloc de Treball.
 5. En cas de pertànyer al grups anomenats vulnerables per la COVID-19 (Persones que pateixen diabetis, malaltia endocrinològica, malaltia cardiovascular inclosa la hipertensió arterial, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, malaltia digestiva crònica, trastorn psiquiàtric, immunodeficiència / immunodepressió, càncer (en tractament actiu), embaràs, edat de més de 60 anys i obesitat mòrbida (IMC>40), requerireu una valoració d’aptitud i es generarà un avís  a la Unitat de Salut Laboral (unitat.salut.laboral@uab.cat) que es posarà en contacte amb vosaltres per fer la valoració. Si l’aptitud és negativa haureu de parlar directament amb el vostre cap.
 6. El/la treballador/a haurà de quedar-se a casa en el cas que apareguin alguns símptomes dels definits en la informació i ho haurà de notificar a la Unitat de Salut Laboral (unitat.salut.laboral@uab.cat) i al seu cap tal com està recollit en el protocol de Vigilància de la Salut específic per a la COVID-19.
 7. En tot moment l'administració de l'edifici podrà demanar el suport de l'Àrea de Prevenció i Assistència.

 

Trobareu totes les recomanacions i instruccions operatives adoptades per a la situació a la intranet.

La nova eina STOP COVID 19 CAT contribueix a detectar la malaltia, fer seguiment dels pacients, vigilar els símptomes i determinar l'evolució de la malaltia a Catalunya per a la presa de decisions.

El personal en situació d'Incapacitat Temporal haurà de fer arribar a la Unitat de Nòmines els corresponents comunicats que el Centre d'Atenció Primària, que els pot sol·licitar per telèfon o a través de l'app La Meva Salut. Els documents s'hauran d'enviar per correu electrònic a l'adreça: seguretat.social@uab.cat en qualsevol format (document escanejat, foto,..) sempre i quan es garanteixi la llegibilitat del contingut.

cv

 

Consideracions i recomanacions generals a l’hora d’utilitzar eines de docència virtual:

 1. Tingueu en compte que no tothom té un equip informàtic d’última generació o una connexió ràpida a internet i que en moments de màxima càrrega el sistema funciona més lent del què és habitual: simplifiqueu els processos tan com sigui possible i afegiu temps addicional per poder baixar i pujar documents al sistema, si s’escau. Eviteu demanar que l’estudiant carregui fotografies o documents escanejats al sistema (això pot ser complicat des de dispositius mòbils).
 2. Utilitzeu sempre que sigui possible només les eines “corporatives” com són Office365 (Teams, Forms, OneDrive...) i Campus Virtual-Moodle. Eviteu l’ús d’eines gratuïtes com per exemple gmail, zoom, houseparty, etc., ja que en la majoria de casos no ofereixen les garanties suficients de protecció de dades i seguretat. A més, la dispersió d’eines crea confusió a l’estudiant.
 3. Aviseu explícitament sempre que comenci l’enregistrament d’una sessió online, oferint la possibilitat de desconnectar la càmera a tothom que ho desitgi. Cal que l’avís es faci just després de començar la gravació (evidència de que el procediment es fa correctament).

 

Per a facilitar el treball des de fora de la Universitat hem organitzat les diferents eines i serveis disponibles, que permeten realitzar les tasques habituals, per a cadascun dels col·lectius de la comunitat universitària (Estudiants i PDI).

 

Posem a disposició del professorat i l'alumnat les infografies de les eines per facilitar la docència virtual durant el període d'aturada de l'activitat lectiva presencial:


Oportunitats

Centrat en la pedagogia, no en la plataforma: els atributs de la classe física no garanteixen que sigui efectiva. Inverteix temps en pensar com utilitzar les noves tecnologies i el temps de dedicació a cadascuna. Pensa com han de ser les estratègies que trasllades a la docència virtual, que noves perspectives vols incorporar.

Aprofita les característiques de la interactivitat: cada tecnologia ens pot facilitar noves modalitats d’aprenentatge. A més, molts estudiants són nadius digitals i estan més acostumats a les tecnologies remotes. Aprofita aquests avantatges i aplica’ls a la docència virtual.

Aquesta és una oportunitat per innovar: l’entorn virtual ens obre noves modalitats d’ensenyament i per aprofitar aquesta dificultat a la que ens enfrontem per experimentar nous mètodes i eines d’aprenentatge.

 

cv

 

Consideracions i recomanacions per a les activitats d’avaluació que us poden ajudar a dur a terme avaluacions no presencials en aquestes circumstàncies excepcionals:

 1. Adaptar l’avaluació a format no presencial. Cada docent ha de dimensionar l’abast del programa que ha quedat inclòs en el període no presencial, en relació amb el curs i la titulació, i adaptar l’avaluació del període afectat sense que en cap cas suposi un enduriment de les condicions originals d’avaluació. En general, aquesta adaptació no ha de representar grans canvis en el sistema d’avaluació previst.
 2. Mantenir l’avaluació contínua. Sempre és preferible, i encara més en el context actual, mantenir l’avaluació contínua dels resultats d’aprenentatge definits per a cada assignatura mitjançant la realització de tasques i activitats al llarg de tot el període que, a més, en moltes ocasions ja es feien de manera asíncrona i no presencial.
 3. Decantar-se per activitats d’avaluació asíncrones. En un context com l’actual és preferible optar per activitats d’avaluació que es poden dur a terme exactament en les mateixes condicions que en la docència presencial, i aquestes són les activitats asíncrones que els estudiants fan, individualment o en grup, en períodes més o menys amplis: lliurament de treballs, exercicis, infografies, etc. Utilitzeu, sempre que sigui possible, mètodes d’avaluació diferents de l’examen.
 4. Seguir les recomanacions per a les activitats síncrones, proves de síntesi i exàmens. Les activitats síncrones són les més difícilment replicables en un context de no presencialitat, perquè hi ha limitacions tecnològiques (càrrega de la xarxa, eines de proctoring) i jurídiques (protecció de dades i dret a la intimitat; vegeu la Instrucció 10/2020, sobre la protecció de dades en matèria de docència virtual i d’avaluacions en línia) que s’han de tenir en compte. D’altra banda, s’han de prendre en consideració les possibles incidències que pot tenir l’alumnat durant l’avaluació virtual sincrònica, com ara problemes amb la connexió, així com evitar condicions d’avaluació que generin estrès i tensió (els estudiants han de tenir temps de respondre les preguntes i de revisar les proves abans de lliurar-les).
  1. La qüestió de la identitat de l’examinand: no es poden fer servir eines de proctoring. Una de les principals preocupacions és establir amb la màxima seguretat la identitat de la persona que està fent la prova. S’ha d’evitar qualsevol eina que faci ús de sistemes biomètrics o de reconeixement facial (proctoring). No hi ha eines fiables, se’n poden trampejar els controls amb facilitat i fer-les servir suposa un tractament de dades excessiu i desproporcionat des del punt de vista del RGPD (Reglament General de Protecció de Dades). És preferible trobar mitjans indirectes per tal de garantir la identitat, com ara el lliurament de la prova manuscrita, la reunió virtual amb un grup aleatori d’examinands un cop acabada la prova, etc. 
  2. La qüestió de l’autoria: com evitar que es copiï? En la mateixa línia, no es pot mantenir la vigilància durant l’examen com si es tractés d’un examen presencial: no es pot gravar tota la sessió, a tot estirar uns instants només al començament i al final per tal de garantir la identificació (vegeu la Instrucció 10/2020 sobre la protecció de dades). S’ha d’evitar qualsevol invasió de la intimitat dels estudiants, com ara l’ús de mòbils estratègicament situats per obtenir una visió de 360o o la "vigilància electrònica" amb càmeres web o eines com Respondus. En aquest cas també s’han de trobar mitjans indirectes:
   1. Disseny de proves no memorístiques. El disseny d’una prova que permeti la consulta de recursos i materials pot ser una bona opció, ja que resulta més adaptada al context d’accés a la informació en el qual vivim i pot permetre, al seu torn, una valoració més acurada del nivell competencial assolit per cada estudiant.
   2. Singularització dels formularis d’examen. Hi ha diverses maneres de fer formularis d’exàmens diferenciats per a cada alumne. L’eina de qüestionaris de Moodle proporciona la possibilitat de fer formularis diferenciats a partir d’un banc de preguntes. També es pot optar per parametritzar els formularis: el Servei d’informàtica ha creat una eina de generació de codis i paràmetres per a exàmens amb Microsoft Forms accessible en aquest enllaç: https://apps.uab.cat/generador_tokens (blog amb el manual d’ús: http://blogs.uab.cat/suportcampus/ca/generacio-codis-examens/servei-de-generacio-de-codis-i-parametres-per-a-examens/).
   3. Exàmens orals. Un altra bona opció que garanteix tant la identitat de qui fa la prova com el fet que no es copiï és recórrer a les proves orals. Aquest és l’únic cas en el qual es pot gravar tota la prova, encara que no és estrictament necessari; s’ha de fer el que es faria en un format presencial. En cas que es decideixi gravar-la s’han de seguir estrictament els protocols recollits en la Instrucció 10/2020 sobre protecció de dades.
  3. Qüestions tecnològiques que cal tenir en compte. En el cas de les activitats síncrones d’avaluació i, especialment, en el cas dels exàmens, les limitacions tecnològiques són molt condicionants i sempre s’han de tenir en compte.
   1. Limitacions del sistema per excés de càrrega. Amb la capacitat actual, la plataforma de Campus Virtual-Moodle es carrega especialment en dues situacions: amb la connexió simultània de molts estudiants (ex: convocats a una prova en una hora concreta) i amb activitats complexes (ex: qüestionaris amb selecció automàtica de preguntes del banc, aleatorietat, amb moltes preguntes i temps de connexió de l’estudiant, o que s’adjuntin molts arxius, com ara fitxers pesants, imatges, etc.). La intensificació de la càrrega no es presenta per una convocatòria de prova concreta, sinó per l’acumulació de proves a la mateixa hora; per això s’han hagut de programar tots els exàmens de manera centralitzada a causa d’aquestes limitacions. S’està treballant per augmentar la capacitat del sistema.
   2. Com evitar l’excés de càrrega del sistema. Atès que els espais virtuals tenen limitacions d’aforament, igual que els espais físics, sempre que sigui possible us suggerim que:
  • Eviteu que l’alumnat s’hagi de connectar al mateix moment per accedir a un material o informació que es pot enviar per correu electrònic (si cal que la recepció sigui immediata, utilitzeu Quickmail de Moodle o un correu electrònic als estudiants). Si considereu que no tothom mirarà la bústia, poseu un enllaç al Campus Virtual, però envieu també el correu avisant que no cal connectar-s’hi; segurament a un percentatge molt alt d’estudiants no els caldrà entrar a Moodle. Això és especialment útil si heu plantejat la prova sobre la base d’una eina externa (Microsoft Forms o altres plataformes externes).
  • Utilitzeu l’eina de qüestionari i doneu un temps superior de resposta (alguns dies) per als casos d’avaluació continuada.
  • Utilitzeu l’eina de Tasca (lliurament) com a alternativa al qüestionari i fixeu el lliurament del document en un temps acotat. Us suggerim que doneu un marge de temps addicional per descarregar la informació necessària, primerament, i fer el lliurament al final.
  • Doneu marge de temps per fer una entrada esglaonada al sistema, sobretot en grups grans. Així evitem l’alentiment del sistema al començament de l’examen i l’estrès que genera als estudiants.
 1. Avaluació dels treballs de fi d’estudis (TFG o TFM). Totes les consideracions que hem inclòs en l’apartat sobre les proves orals afecten l’avaluació dels TFG i dels TFM, si és que s’ha de fer defensa oral (obligatòria per normativa en el cas dels TFM). Hi ha tres opcions bàsiques: 1) presentació i defensa asíncrones del TFG/TFM, 2) presentació i defensa síncrones del TFG/TFM i 3) presentació asíncrona i defensa síncrona del TFG/TFM. El detall d’aquestes tres opcions es pot trobar al document sobre avaluació en línia del grup de treball de la CPOA-CAAE referenciat més avall. Cap d’aquests mètodes no requereix que es programi al sistema centralitzat de reserves d’exàmens: com que es fan amb MS Teams no carreguen el sistema, per la qual cosa es poden fer en qualsevol moment sense necessitat de programar-los.
  1. Presentació i defensa asíncrones del TFG/TFM. Especialment indicada per a la defensa de TFG, perquè permet la gestió de grans volums de treballs i té uns requeriments tecnològics no gaire elevats. L’estudiant elabora un PowerPoint (PPT) o similar i es grava a si mateix en vídeo explicant el PPT per separat. Els membres de la comissió avaluadora tenen accés a la memòria del TFG, al vídeo de presentació i al PPT de l’estudiant. La defensa no és necessàriament pública i s’obre un període de defensa en el qual interactuen el tribunal i l’examinand amb preguntes, respostes i contrapreguntes.
  2. Presentació i defensa síncrones del TFG/TFM. Es recomana quan la titulació, sigui de grau o de màster, gestiona un volum no excessiu de treballs És especialment recomanable en les defenses dels TFM. En aquest cas, en el dia i l’hora assignats la Comissió Avaluadora coincideix amb l’estudiant per fer la presentació i defensa del TFG/TFM. La defensa és pública: els dies i horaris de les defenses de TFG/TFM es publiquen al web. Qualsevol membre de la comunitat pot saber quins treballs s’han de defensar, l’autor, la data i l’hora de defensa, així com els membres de la comissió avaluadora, i demanar assistir-hi com a públic.
  3. Presentació asíncrona i defensa síncrona del TFG/TFM. Aquesta fórmula facilita la gestió de grans volums de treballs, però té l’inconvenient que té uns requeriments tecnològics molt elevats. En aquest cas, l’estudiant elabora un PPT o similar, es grava a si mateix en vídeo explicant el PPT per separat i remet els dos arxius al tribunal a través de la plataforma LMS de cada universitat. El tribunal es reuneix virtualment de manera síncrona amb l’estudiant, formula les preguntes en directe i l’estudiant les respon també en directe.

Com a complement d’aquestes indicacions, i amb vista a ajudar-vos a fer l’adaptació de la vostra avaluació en format no presencial, us recomanem que consulteu els documents i recursos següents:

 • Instrucció sobre protecció de dades: Instrucció 10/2020, sobre la protecció de dades en matèria de docència virtual i d’avaluacions en línia enviada per correu al PDI el proppassat 5.5.2020. Hi trobareu tots els elements relatius a protecció de dades implicats en la docència i l’avaluació virtuals.
 • Document sobre avaluació en línia del grup de treball de la CPOA-CAAE: L’avaluació dels aprenentatges a la Universitat, en el context de docència d’emergència en línia provocada per la crisi de la pandèmia de la COVID-19. L’annex conté un catàleg de diferents formats de proves d’avaluació en línia i un seguit d’orientacions i recomanacions en funció de la tipologia de l’assignatura.
 • Webinar sobre avaluació en línia: https://web.microsoftstream.com/video/4a4b947f-bad7-4088-83e0-11486f9cf4d9. Enregistrament del webinar dut a terme el proppassat 14.5.2020 a la UAB en el qual trobareu una introducció general sobre avaluació en línia i criteris generals per a l’avaluació, una sèrie d’exemples d’activitats d’avaluació, instruments i consells clau a càrrec de docents de la UAB amb experiència en avaluació en línia i una presentació dels recursos TIC més habituals disponibles al repertori UAB.

 

Més informació:

Infografies:

CANAL TIC

El CANAL TIC actualitza periòdicament les publicacions del seu blog:


Us recordem algunes mesures recomanades per facilitar la vostra feina, la seguretat i l’accessibilitat de les dades que necessiteu per treballar:

 • Eviteu guardar dades i fitxers al disc dur de l’ordinador de sobretaula o a llapis USB degut al perill que es perdin les dades si el dispositiu falla i a la dificultat per accedir-hi des d’altres dispositius.  La recomanació és guardar els fitxers a OneDrive.
 • Recomanem també moure els fitxers d’us habitual i que considereu imprescindibles,  de les unitats de xarxa (M:, N:,...) cap a OneDrive, ja que així podreu accedir-hi fàcilment des de qualsevol dispositiu on els necessiteu.
 • Constateu quins recursos necessiteu per fer la vostra feina que requereixin un procediment especial (per exemple, iniciar-los des d’un ordinador concret o estar a dins de la xarxa UAB). Contacteu amb el CAS si preveieu alguna d’aquestes situacions.
 • Si necessiteu fer ús del vostre certificat digital per fer tràmits telemàtics o signar documents, cal que feu una copia del mateix per poder-la instal·lar a l’ordinador que convingui. Si el que necessiteu és utilitzar el certificat digital d’altri, cal que contacteu amb certificacio.digital@uab.cat.

Sempre que sigui possible, quan necessiteu assistència contacteu amb el Centre d'Assistència i Suport per correu electrònic cas@uab.cat. Això permetrà evitar congestió telefònica i optimitzar els recursos.

llibres

 

A partir del 20 de juliol, davant de les noves mesures de seguretat i prevenció decretades pel Consell de Govern de la UAB, obrim les següents Biblioteques UAB:

Horari de 9.00 a 14.00 h : préstec, prèvia reserva al cercador i consulta bibliogràfica amb cita prèvia

 • Biblioteca d'Humanitats
 • Biblioteca de Ciències Socials

Horari de 9.00 a 18.00 h: préstec, prèvia reserva al cercador i consulta bibliogràfica amb cita prèvia, i sala d'estudi (mantenint les distàncies de seguretat)

 • Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General 

Devolució de llibres que teniu en préstec 

Les bústies que teniu a la vostra disposició són:

 • Bústia a la Biblioteca d'Humanitats
 • Bústia a la Biblioteca de Ciències Socials
 • Bústia a la Biblioteca de Comunicació
 • Bústia a la Biblioteca Universitària de Sabadell
 • Bústia a l'Escola d'Enginyeria
 • Un contenidor a les oficines de la Vila universitària

Per accedir a les instal·lacions cal portar posada la mascareta, mantenir les distàncies de seguretat i seguir les indicacions que trobareu a les biblioteques.

A més, que tots els serveis en línia continuen actius.

 

Biblioteques des de casa

Les #bibliotequesUAB continuen oferint-vos els següents serveis en línia.

Com a novetat, s'ha incorporat el Servei d’assessorament en línia per mitjà de videoconferència. Aquest servei permet oferir assessorament personalitzat sobre cerca d'informació i d'una temàtica concreta, i també sobre els serveis, eines i recursos de les biblioteques de la UAB. Es pot sol·licitar a través del formulari.

A més, posen al vostre abast un recull de recursos sobre la Covid-19llibres electrònics i altres recursos digitals en accés gratuït.

Si teniu llibres en préstec, no us preocupeu, s'ha ampliat el termini fins al 15 de setembre. Els préstecs anuals del curs s'han ampliat fins al juny 2021.

 

formacio

Posem a la vostra disposició un recull de recursos autoformatius que us poden ajudar en aquests dies de confinament i de treball a distància. Els trobareu classificats per ubicació i temàtica. 

En primer lloc, hem creat un espai al campus virtual de la UAB on trobareu agrupats materials formatius: 

 1. Comunicació i connectivitat.
 2. Protecció de dades.
 3. Prevenció de riscos en un entorn de teletreball.
 4. Treball per objectius (per a persones teletreballadores).
 5. Direcció per objectius (per a persones supervisores).

Introducció al MS Office 365. Inclou One Drive, Outlook, Office, One Note i Teams.  

Per accedir per primera vegada a l’aula virtual us haureu d’inscriure en el següent enllaç  

Per a posteriors vegades, accediu-hi des del següent enllaç.   

 

MÉS RECURSOS DE MS OFFICE 365 

ONE NOTE: Primers passos i principals funcionalitats

TEAMS:  

 1. Primers passos i principals funcionalitats
 2. Bones pràctiques aplicades a la gestió de grups de treball amb Teams
 • Orientació com aplicar el teams a docència.
 • Orientació com aplicar el teams a PAS.


SHARE POINT: Primers passos i principals funcionalitats.

ONE DRIVE: Primers passos i principals funcionalitats.

ALTRES APLICACIONS OFFICE 365

Recursos d'ensenyament i formació per al personal: Llista de MOOCs en Coursera.

faqs

 

Preguntes generals adreçades a tots els col·lectius

 

Recordeu que és una responsabilitat compartida el control i la mitigació de l’actual crisi sanitària causada per la COVID-19.

 

 1. Quines són les persones exemptes de dur posada la mascareta?
 • Aquelles persones que facin un gran esforç físic continuat.
 • Aquelles persones que presenten una malaltia o dificultat respiratòria que pot agreujar-se per l’ús de la mascareta.
 • Aquelles persones que no són capaces de treure’s la mascareta de manera autònoma (sense ajuda) quan ho necessiten.
 • Aquelles persones que presenten trastorns o alteracions de la conducta que en fan inviable l’ús.

 

 1. Quina és la distància interpersonal a mantenir amb mascareta i sense?

La distància física interpersonal (distància de seguretat) ha de ser mínim d’1,5 metres.

 

 1. On s’ubicaran els punts de provisió d’equipament de protecció necessaris?

Es disposarà de manera àmplia de gels hidroalcohòlics a tots els espais de la UAB. Entrades als edificis, aules, biblioteques, etc.

 

 1. Hi ha fluxos d'entrada i sortida?

No està previst de manera generalitzada. Cal preservar la distància de seguretat d'1,5 m amb especial atenció a les entrades i sortides de l’edifici. 

 

 1. Hi ha retolació indicativa especial?

Hi ha cartells i senyalització diversa en espais comuns i d’atenció al públic.

 

 1. Ens podem desplaçar a altres edificis?

Sí, només els desplaçaments imprescindibles i sempre que s'adoptin les mesures de protecció indicades.

 

 1. Quines mesures de ventilació estan previstes per als edificis intel·ligents que assegurin una bona renovació d'aire?

Es segueix la consigna de disminuir al màxim possible la recirculació d'aire i augmentar el cabal d'aire exterior. Per a més informació consulteu la fitxa operativa 11.

 

 1. Qui es considera col·lectiu vulnerable?

El Ministeri de Sanitat ha definit com a grups vulnerables per a la COVID-19 les persones amb malalties cardiovasculars, inclosa la hipertensió, malaltia pulmonar crònica, diabetis, insuficiència renal crònica, immunodepressió, càncer en fase de tractament actiu, malaltia hepàtica crònica severa, obesitat mòrbida (IMC>40), embaràs i majors de 60 anys.

 

 1. Què és el primer que haig de fer quan entro als edificis?

Assegurar-vos que porteu la mascareta ben posada, rentar-vos les mans amb aigua i sabó o bé aplicar-vos gel hidroalcohòlic a les mans.

 

 1. Què és millor, rentar-se les mans o aplicar-se gel hidroalcohòlic?

Sempre que us sigui possible és millor rentar-se les mans amb aigua i sabó.

 

 1. A quina brossa he de llençar la mascareta o el paper de desinfecció de superfícies?

Es disposarà de contenidors específics en els espais comuns dels edificis.

 

 1. Podré fer servir els menjadors o les sales de descans?

Sí, sempre que seguiu les instruccions específiques sobre el seu ús (limitació d’aforaments i normes higièniques) i extremeu les precaucions quan feu servir els elements comuns com nevera o microones.

 

 1. Es poden fer servir les fonts d’aigua?

Sí però no es permet beure directament sinó que s’han de fer servir les ampolles o gots d’ús individual. Prioritzeu el pedal d’accionament sempre que sigui possible.

 

 1. Es poden utilitzar els ascensors?

No, només en cas de necessitat o mobilitat reduïda i sempre s’ha de fer ús de forma individual.

 

 1. Quan es netegen els lavabos?

Els lavabos es netegen i desinfecten un cop al dia. I a més es du a terme una neteja intensiva de com a mínim dos cops al dia per aquells lavabos que estiguin a edificis oberts les 24 hores.

 

 1. Cada quant es netegen els despatxos, espais de treball i sales de reunions?

Es netejaran un cop al dia.

 

 1. Cada quant es netegen les aules?

A les aules es farà neteja i desinfecció un mínim d’un cop al dia.

 

 1. Quines recomanacions de desinfecció he de seguir quan faig servir una aula d’informàtica?

Abans d’entrar us heu de posar gel hidroalcohòlic i abans de fer ús de l’equipament compartit (teclat, ratolí, taula) haureu de desinfectar les superfícies de contacte d’aquest material mitjançant els productes desinfectants i paper del que disposaran les aules.

 

 1. On puc trobar les instruccions i la informació preventiva en relació amb la COVID-19?

Tota la informació que pugueu necessitar la trobareu a la pàgina web de la UAB dedicada al coronavirus SARS-CoV-2 i a les fitxes operatives que hi ha a l’apartat de prevenció de riscos laborals de la intranet. També es faran informacions puntuals a través del correu electrònic, cartells i pantalles informatives DIFON. 

 

 1. Què hem de fer si notem símptomes a la UAB?

En cas de presentar símptomes, cal posar-se una mascareta quirúrgica (demanar a SLiPI del centre), dirigir-se immediatament al domicili propi i aïllar-se, evitant el contacte estret amb ningú i trucar al 061 per informar dels símptomes i seguir les consignes que s’indiquin. Si els serveis sanitaris indiquen aïllament preventiu, cal informar-ne a la UAB. En cas de trobar-se malament i necessitar atenció immediata, cal adreçar-se al Servei Assistencial de Salut i informar de la situació (servei.salut@uab.cat).

 

 1. Què hem de fer si notem símptomes abans d’anar a la UAB?

En cas de notar símptomes abans de sortir de casa, no sortiu i si esteu fora, retorneu al vostre domicili: en cap cas, no vingueu a la Universitat. Cal trucar al 061 per informar dels símptomes i seguir les consignes que indiquin. Seguidament, informareu la UAB si us indiquen aïllament preventiu.

 

 1. Què hem de fer si una persona amb la que convivim te símptomes o està infectada?

Fer aïllament preventiu, trucar al 061 i seguir les consignes que us proporcionin.

 

 1. Quins son els horaris d’obertura de les Facultats i serveis del Campus?

A partir del setembre els serveis restabliran la seva activitat presencial amb el seu horari habitual sempre que la situació sanitària ho permeti. Consulta al web de la UAB,  la informació més detallada per a cada servei.

 

 1. Es poden fer activitats esportives pel campus?

Sí, sempre respectant les mesures de seguretat establertes.

 

Preguntes adreçades a l’alumnat

 

 1. Haig de dur posada sempre la mascareta?

Sí, cal dur posada sempre la mascareta excepte si esteu menjant o bevent o durant la pràctica esportiva o si sou una persona exempta de dur-ne.

 

 1. Hi haurà mascaretes a disposició de l’alumnat?

No, s’ha de dur posada des de casa. Als establiments de la plaça cívica se’n podran adquirir. Excepcionalment, en cas de pèrdua o trencament, se’n podrà sol·licitar una en el punt d’informació del centre.

 

 1. Les persones exemptes de dur la mascareta, podran entrar a classe sense cap mesura addicional?

No, hauran de mantenir de forma estricta una distància física interpersonal (distància de seguretat) de mínim 1,5m.

 

 1. Com es ventilaran les aules? Qui obrirà les finestres?

 S’obriran les finestres en finalitzar les classes. El més fàcil i lògic seria que en acabar la classe, el professorat demanés ajuda a l’alumnat present a l’aula per poder-les obrir.

 

 1. Puc anar a la UAB a fer un tràmit presencialment?

Poseu-vos primer en contacte amb l’ens amb el que hagueu de fer el tràmit, a través del seu web o del correu electrònic, i us informaran de si el tràmit es pot fer online o amb cita prèvia.

 

 1. Es podran fer servir els locals d’estudiants?

Es podran fer servir sempre que es segueixin les mesures d’higiene i de protecció establertes i controlant l’aforament mitjançant un registre d’usuaris. Cada centre habilitarà un mecanisme de reserva per garantir els límits d’aforament i les condicions de neteja i desinfecció dels espais.

 

 1. Es podran fer servir els llocs habilitats per a l’estudi que es reparteixen pels passadissos dels edificis?

Sí, però només s’habilitaran el 50% dels seients per tal de complir amb les distàncies de seguretat mínimes.

 

 1. La docència al setembre serà virtual o presencial?

La UAB ha planificat el curs 2020-2021 desenvolupant un model de docència mixta que combinarà activitats formatives no presencials i presencials. Aquest model de docència pot derivar en un de modalitat 100% presencial o en un de modalitat 100% no presencial en funció de les condicions sanitàries. Caldrà consultar la planificació docent al web de cada centre.

 

 1. Es podran fer les pràctiques acadèmiques?

Per a les pràctiques acadèmiques -curriculars i extracurriculars- s’aplicaran les mateixes mesures organitzatives que al servei o institució on es facin les pràctiques, sempre que es garanteixin les mesures establertes per les autoritats sanitàries.

 

 1. Com es veu afectat l’alumnat acollit a programes de mobilitat internacional? 

A l’alumnat acollit a programes de mobilitat internacional, se li aplicarà el que dictin en cada moment les autoritats sanitàries d’origen i de destí.

 

 1. A casa no disposo d’equipament informàtic ni de xarxa internet, com puc seguir les classes no presencials?

Per al curs 2020-2021 es farà una nova convocatòria d’ajuts per a la cessió temporal d’equipament informàtic i connectivitat adreçada a l’alumnat.

 

 1. Què haig de fer si formo part del col·lectiu vulnerable?

Heu de visitar el vostre metge i seguir les prescripcions i mesures proposades.

 

Preguntes adreçades a tot el personal: docent, recerca i PAS

 

 1. Com he de fer servir la mascareta?

Podeu trobar tota la informació al document Què cal saber abans de tornar al lloc de treball? I a la instrucció protecció respiratòria.

 

 1. Es poden fer reunions presencials?

Preferiblement han de ser virtuals. En cas de fer-se presencials, s’han de garantir les mesures de distància, seguretat i higiene recollides al pla de contingència.

 

 1. Quines recomanacions de neteja he de seguir quan entro a una sala de reunions o un espai de treball compartit?

Haureu d’higienitzar la taula i els elements informàtics que hagueu de fer servir, mitjançant el producte desinfectant que hi haurà a la sala de reunions.

 

 1. Es poden fer viatges a l’estranger?

Els viatges a l’estranger es regiran per la normativa vigent i per les directrius de les autoritats sanitàries. Pel que fa a la mobilitat entrant, s’aplicaran els criteris establerts per les autoritats sanitàries.

 

 1. Per què es recomana que els equips de treball siguin estancs?

Per preservar la prestació del servei en cas de contagi o de quarantena.

 

 1. Què haig de fer si soc personal vulnerable?

Pots tornar a la feina sempre que la vostra condició clínica estigui controlada i ho permeti, i mantenir les mesures de protecció de forma rigorosa. S’ha habilitat un formulari de comunicació per tal que, les persones que pertanyin a aquest grup i tinguin dubte del seu estat, contactin amb la Unitat de Salut Laboral que avaluarà la vostra situació des del punt de vista del risc d’infecció per coronavirus i emetrà un informe d’aptitud sobre les mesures de prevenció i protecció i d’adaptació del lloc de treball necessàries.

 

 1. Sóc col·lectiu vulnerable i he sol·licitat l’informe d’aptitud, he d’anar presencialment a treballar mentrestant?

No, fins que no tingueu l’informe d’aptitud no podreu treballar de forma presencial.

 

 1. Com comunico la baixa per COVID-19 o qualsevol altra baixa?

El personal en situació d'incapacitat temporal (IT) ha de fer arribar a la Unitat de Nòmines els corresponents comunicats del Centre d'Atenció Primària, que es poden sol·licitar per telèfon o a través de l'app La Meva Salut. Els documents s'han d'enviar per correu electrònic a l'adreça seguretat.social@uab.cat (document escanejat, fotografia...) i cal garantir la llegibilitat del contingut.

 

 1. El meu espai de treball no disposa de mampares i crec que en necessito, què haig de fer?

Poseu-vos en contacte amb la vostra administració de centre, la persona responsable de l’edifici o la direcció del Servei perquè valori la vostra necessitat i pugui consultar a l’Àrea de Prevenció i Assistència (a.prevencio.assistencia@uab.cat).

 

 1. Com s’ha de ventilar l’espai de treball?

Es recomana obrir les finestres en períodes de 5 minuts a l’inici i durant la jornada i mantenir les portes obertes sempre que sigui possible.

 

 1. Es poden fer servir ventilador d’aspes?

No, el seu ús està prohibit ja que poden ser una font de dispersió de gotes a causa del flux d’aire que generen al seu voltant.

Tot i això es podria fer ús dels ventiladors penjats del sostre prèvia consulta a l’Àrea de Prevenció i Assistència.

 

 1. He d’anar a treballar si la meva zona de residència està confinada?

En cas que hi hagi situacions de confinament a la zona de residència la forma preferent de treball també serà el treball a distància sempre que les tasques no requereixin presencialitat essencial i les autoritats sanitàries no hagin decretat un confinament domiciliari obligatori.

 

 1. Com actuo si he de menester equipament comú com ara fotocopiadores, impressores, telèfons?

Cal prioritzar que només hi hagi una persona que en faci ús. Si no es pot, es pot compartir sempre que es respecti: el rentant de mans, previ a l’ús i després de fer-lo servir.

 

 1. He de deixar la porta de l'espai de treball oberta? I la del laboratori?

Sí, sempre que l’activitat ho permeti i la restricció d’accés a personal no autoritzat estigui garantida.

 

 1. Cal tenir alguna precaució addicional en l’ús dels serveis cientificotècnics?

A més de les mesures generals exposades, en especial les normes de bioseguretat, caldrà portar un registre del personal extern al servei per garantir la traçabilitat en cas de contagi.

 

 1. Treballo en recerca i analitzo mostres, he de tenir alguna precaució addicional? 

No, més enllà de les pròpies de Bioseguretat establertes per aquest tipus d’activitat. Podeu consultar a normes de bioseguretat.

 

 1. Si el meu lloc de treball és un laboratori, he de dur mascareta? Quanta gent hi pot accedir? Hi ha retolació d’aforament màxim?

Als laboratoris s’han de fer servir els EPI habituals. Pel tipus d’activitat d’elevat grau de mobilitat i interacció amb altres persones es considera que no és una activitat exempta de l’obligació de dur mascareta. Les persones responsables dels àmbits poden establir limitacions en matèria d’aforament.

 

 1. Com actuo si he de menester equipament comú de laboratori?

A l’entorn de laboratori, on l’existència de material compartit és habitual i continuada (ex. balances, vitrines de gasos, micropipetes, reactius, etc.), l’ús de guants és una mesura de protecció enfront una possible exposició a agents químics o biològics i l’aplicació de les mesures d’higiene laboral habituals, no fan necessària cap acció especial addicional.

 

 1. Cal dur guants al laboratori? I ulleres de seguretat?

Als laboratoris cal fer servir els EPI habituals que aconsella el Servei de Prevenció (les ulleres i els guants de protecció són sempre obligatoris quan hi ha risc d’exposició a agents químics o biològics) a més de les mascaretes en la situació actual d’alerta sanitària.

 

 1. Si una empresa externa ha de fer un servei dins del meu àmbit, quins passos ha de seguir? Quina informació específica ha de conèixer?

Resposta: Han de seguir la normativa del centre de destí i seguir les indicacions de la fitxa operativa 09.

 

 1. Està operatiu el Servei Assistencial de Salut?

Sí.

 

 1. Puc menjar al meu lloc de feina?

Sí, sempre que les condicions del lloc de treball ho permetin.

 

Preguntes dirigides al professorat

 

 1. Haig de dur posada sempre la mascareta?

Sí, cal dur posada sempre la mascareta en qualsevol situació que no estigui explícitament exempta. Serà opcional si estàs fent classe presencial i comporti una greu limitació per al normal desenvolupament de l’activitat i sempre que es garanteixi una distància física mínima interpersonal d’1,5 metres (distància de seguretat). Tampoc seria obligatori si esteu al teu lloc de treball assegut/da o fent una tasca que no comporti mobilitat o atenció al públic i sempre que es mantinguin les distàncies de seguretat. Tampoc l’hauríeu de dur posada mentre mengeu o beveu o durant la pràctica esportiva o si sou persona exempta de dur-ne.

 

 1. Com es ventilaran les aules? Qui obrirà les finestres?

S’obriran les finestres en finalitzar les classes. El més fàcil i lògic seria que en acabar la classe, el professorat demanés ajuda a l’alumnat present a l’aula per poder-les obrir.

 

 1. Quines recomanacions de neteja he de seguir quan entro a una aula a fer docència?

Haureu d’higienitzar la taula i els elements informàtics que hagueu de fer servir, mitjançant el producte desinfectant que hi haurà a l’aula.

 

 1. S'ha de tenir una llista general de l’alumnat del curs o dels que han assistit a cada classe? Com que es preveu que en la majoria de casos els grups de classe estaran dividits, cal saber l’alumnat assistent potencial a cada sessió (és a dir, la llista de persones convocades, no d’assistència real).

L’alumnat haurà d’ocupar el mateix seient des del primer dia, i durant tot el curs, la qual cosa facilitarà la detecció d’absències sense haver de passar llista (control necessari per permetre el rastreig després de la notificació d’un cas).

 

Preguntes dirigides al Personal d’Administració i Serveis

 

 1. Haig de dur posada sempre la mascareta?

Sí, cal dur posada sempre la mascareta en qualsevol situació que no estigui explícitament exempta. No us caldrà si esteu al teu lloc de treball assegut/da o fent una tasca que no comporti mobilitat o atenció al públic i sempre que es mantingui la distància de seguretat. Tampoc l’hauríeu de dur posada mentre mengeu o beveu o durant la pràctica esportiva o si sou persona exempta de dur-ne.

 

 1. Com es faran els torns de treball del personal?

La persona responsable de cada àmbit elaborarà una proposta de torns del personal.

 

 1. Tindré el mateix horari?

Es mantindrà l’horari de treball que té assignat cada persona i s’incrementarà en una hora (mitja hora d’entrada i mitja hora de sortida) la flexibilitat horària.

 

 1. Com he de fitxar?

Cal fer servir la targeta i s’ha d’evitar el marcatge digital.

 

 1. Com fitxo si ho feia amb l'empremta i no trobo la targeta?

Mentre no tingueu la targeta podeu fer-ho mitjançant el programa de gestió d’horaris MyWebTime.

 

 1. Per què es recomana que els equips de treball siguin estancs?

Per preservar la prestació del servei en cas de contagi o de quarantena.

 

 1. Les meves tasques requereixen de presencialitat, he de venir cada dia al meu lloc de treball?

Depèn dels torns que s’hagin estipulat per donar cobertura al Servei en el que treballeu. Aquesta consulta s’hauria de tractar de forma individual.

 

 1. Puc treballar a distància si tinc menors de 14 anys o persones dependents a càrrec?

Fins el 14 de setembre podràs fer de forma preferent el treball a distància; en cas que hagin de fer activitats presencials, s’aplicaran fórmules de flexibilitat horària i horaris especials que facilitin la presencialitat. L’Àrea de Gestió de Persones valorarà cada cas personal en situacions especials.

 

 1. He de venir a treballar presencialment si per motius de la COVID-19 tanquen el centre escolar del meu fill o filla?

No, la forma preferent de treball serà el treball a distància sempre que les tasques no requereixin presencialitat.

 

 1. He de venir a treballar presencialment si per motius de la COVID-19 tanquen el centre d’atenció a una persona dependent que està al meu càrrec?

No, la forma preferent de treball serà el treball a distància sempre que les tasques no requereixin presencialitat.

 

 1. Com he de ventilar l’espai de treball?

Es recomana obrir les finestres en períodes de 5 minuts a l’inici i durant la jornada i mantenir les portes obertes sempre que sigui possible.

 

 1. Es fa proveïment de material de seguretat de cara a futurs brots o noves epidèmies?

Sí, les compres s'han fet pensant en aquest escenari.

Mobililitat internacional

Mobilitat

La informació sobre mobilitat es va actualitzant constantment d'acord amb les directrius de les autoritats públiques. L'Àrea de Relacions Internacionals de la UAB gestiona tots els projectes de mobilitat internacional i els procediments administratius relatius a la mobilitat.

Podeu trobar tota la informació actualitzada al web.

SErvei

En l'actual context de crisi sanitària provocada per la COVID-19, el Servei de Psicologia i Logopèdia (SPL) de la UAB posa a disposició de la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) el telèfon gratuït d'atenció psicològica (900 10 15 80), coordinat per la Unitat de Trauma, Crisi i Conflicte de Barcelona.

L'objectiu és donar suport psicològic, via telemàtica a les persones que mostrin dificultats d'adaptació psicològica davant la nova situació sanitària, o descompensació del seu estat emocional amb o sense diagnòstic psicològic previ.

També hem elaborat un seguit de decàlegs d'afrontament, que podeu trobar a la seva pàgina web.

A més, us facilitem la guia publicada pel COPC amb recomanacions de gestió psicològica durant quarantenes per malalties infeccioses. [+]

Més informació

 

Per a una informació més detallada, es pot accedir als portals següents:

1. Canals:

2. Comunicats i informes d’institucions de l’àmbit universitari i governamentals:

- CRUE

- Ministerio de Universidades

- CIC

Universitats i Recerca

3. Guies:

4. Preguntes freqüents:

5. Altres: