Facultat de DretINTERCANVIS

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNACIONAL UAB ESTUDIS CURS 2022/23

La convocatòria de mobilitat internacional per al curs 2022-23 estarà oberta del 17 al 23 de gener de 2022. No es podran fer sol·licituds fora d’aquest termini.

Llistat de destinacions Erasmus

Llistat de destinacions UAB Exchange Programme: es publicarà a finals de novembre a la pàgina de l’Àrea de Relacions Internacionals

Consulteu el següent enllaç de l’Àrea de Relacions Internacionals per consultar més informació:


Festa de la Facultat: 7 de desembre (aquest dia no hi haurà docència i l’atenció al públic romandrà tancada).

Els dies 3 y 17 de desembre la Gestió Acadèmica es trobarà tancada en horari de tardes.


23 d’octubre de 2021

A continuació s’adjunta informació sobre els horaris i la programació d’exàmens:

EXÀMENS

HORARIS


COMUNICAT DE LA FACULTAT DE DRET

18 d’octubre 2021

Benvolgudes i benvolguts,

Atesa la situació d’excepcionalitat produïda per l’atac informàtic a la UAB, us informem de les mesures que hem adoptat l’equip de Deganat de la Facultat de Dret. La informació s’anirà actualitzant a mesura que es solucioni la situació i es recuperi la normalitat.

Les comunicacions de la Facultat es pengen als perfils de Twitter, Instagram i Telegram on també trobareu la informació sobre actes institucionals del centre.

DOCÈNCIA A LES AULES

 • Es manté íntegrament l’activitat docent i d’avaluació prevista, que es durà a terme en els horaris i les aules assignades. Podeu consultar l’aulari a l’Slipi.
 • L’alumnat pot adreçar les incidències a l’Slipi (aulari, horaris) i al deganat (qüestions sobre docència), des d’on es derivaran per resoldre-les el més aviat possible.

LLIURAMENT DE TREBALLS D’AVALUACIÓ CONTINUADA

 • El professorat haurà de comunicar a l’alumnat la forma i els terminis de lliurament mentre no estigui en actiu el Campus Virtual i la resta de plataformes digitals.
 • El lliurament de treballs d’avaluació continuada de l’alumnat es farà preferentment en format paper.

COMUNICACIÓ AMB EL PROFESSORAT

 • La comunicació del deganat amb el professorat es realitzarà a través de les direccions i coordinacions de grau i de màster, que la farà extensiva a les coordinacions d’unitat.

CONTACTE PROFESSORAT/ALUMNAT

 • Pel cas que no es pugui utilitzar el correu uab.cat, el professorat haurà de proporcionar a l’alumnat una adreça electrònica alternativa a la institucional.
 • El professorat facilitarà a l’alumnat el material docent pertinent pel seguiment del curs mitjançant els delegats i les delegades del grup.
 • El professorat recordarà a l’alumnat el seu horari presencial de tutories.

TFG GRAUS DRET I RELACIONS LABORALS

 • Queda suspesa temporalment l’assignació dels tutors i tutores dels TFG.
 • Es flexibilitzarà el calendari de tutories, el lliurament parcial i el lliurament final del TFG als efectes d’adaptar-lo a la situació generada per l’atac informàtic.

CONTACTES

Festa de la Facultat: 7 de desembre (aquest dia no hi haurà docència i l’atenció al públic romandrà tancada).

Els dies 3 y 17 de desembre la Gestió Acadèmica es trobarà tancada en horari de tardes.

 • Gestió Acadèmica: 93 581 10 62 – 93 581 10 63. Matins: dilluns a divendres de 10 h a 13 h. Tardes: dimarts, dimecres i dijous de 16 h a 19 h.
 • Deganat: 93 581 10 96. Matins: dilluns a divendres de 9 h a 14 h.
 • Suport Logístic i Punt d’Informació (SLIPI): Atenció presencial de 9 h a 21 h

Twitter: @Dret_UAB

Instagram: @dretuab

Telegram: Canal oficial de la Facultat de Dret

Facebook: Pàgina oficial de la Facultat de Dret