Candidat Javier Lafuente

FEM UAB. La Universitat importa

Equip de la candidatura de Javier Lafuente

El valor de la feina en equip! Prendre decisions amb objectivitat, equanimitat i transparència

Un compromís per a la UAB  

Els últims anys han estat molt durs per al conjunt de la nostra societat en general i per a la universitat en particular. La recessió econòmica i les retallades pressupostàries viscudes des del 2008 han suposat un llast feixuc. Se’ns ha demanat un gran sacrifici intern i s’ha hagut de fer front a un constant degoteig de problemes externs; les inversions mínimes per a la universitat pública, les agressions a l’autonomia universitària o la disminució d’ingressos per a beques en són exemples. La Universitat Autònoma de Barcelona ha hagut de recórrer a tots els seus recursos humans i materials per no perdre la posició capdavantera que ocupa i que la caracteritza. I allà on no han arribat els diners hi han arribat l’esforç, la voluntat, el compromís i la solidaritat de tots els membres de la nostra comunitat universitària. Gràcies a tothom i malgrat els problemes i les renúncies, ha estat possible mantenir la qualitat i el prestigi de la UAB.  

El nostre compromís és treballar per recuperar tot el que hem perdut i per créixer de cara al futur immediat, des de la solidesa del que som i sempre fidels a la nostra trajectòria, perquè la UAB continuï sent una referència per a la nostra societat, i també un referent amb projecció internacional. 

 

Garantia de qualitat 

Quan parlem de qualitat ens referim a aspectes molt diversos, però alhora complementaris. Pel que fa a la docència, el concepte de qualitat engloba des de l’acreditació dels títols fins a la impartició de la docència en totes les titulacions que oferim a la Universitat.  

La UAB té una gran oferta de títols transversals de qualitat acreditada i ara és el moment de posar en valor aquesta qualitat, potenciant el fet que és una universitat de campus pluridisciplinari, amb més de setanta àrees de coneixement de tots els àmbits. Hem d’esforçar-nos perquè tots els centres de la UAB tinguin una persona responsable del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ).  

Hem d’analitzar les oportunitats d’estratègia de titulacions frontera, algunes de les quals oferim en col·laboració amb altres universitats, tant espanyoles com europees.  

A causa de la crisi per la pandèmia de COVID-19, hem hagut de fer un esforç per poder treballar telemàticament i ara hem de ser capaços d’aprofitar les lliçons apreses per potenciar les eines telemàtiques, tant en la docència com en la gestió de la Universitat, i convertir en una virtut el que ha estat una necessitat, sense oblidar mai que la presencialitat és un valor afegit i un dels trets fonamentals dels ensenyaments universitaris. 

 

Recerca d’excel·lència 

Una de les claus del prestigi nacional i internacional de la UAB, avalat pels rànquings, és la recerca d’excel·lència. I aquesta recerca no l’entenem com un fenomen aïllat, sinó com la conseqüència de la qualitat intrínseca dels nostres estudis de grau, de postgrau i de doctorat. Ens costa un gran esforç mantenir-nos en les posicions assolides als rànquings perquè patim una mancança greu, derivada del daltabaix pressupostari, tant de personal com d’equipaments. Estem obligats a capgirar aquesta situació i volem fer-ho començant per potenciar una gestió competitiva, eficaç i transparent de la recerca, millorant i enfortint, per tant, les unitats de gestió de la recerca, nacional i internacional. 

Hem de fer més visible la UAB perquè les administracions incrementin la inversió en el nostre sistema de recerca i puguem així retornar a la societat els resultats d’aquesta inversió, tant amb la transferència de coneixement com amb la formació de persones qualificades en la seva especialització. En definitiva, volem que la UAB sigui el motor de la transformació cap a la societat del coneixement. 

 

Solidaritat i transparència  

En el moment de crisi que vivim, el nostre compromís és una estratègia sostenible, equitativa, inclusiva, solidària i transparent, que executi els projectes i les reformes que responguin a aquestes premisses.  

Des de la crisi de 2008, els pressupostos dedicats a la universitat pública i particularment a la UAB han anat disminuint paulatinament. Aquest fet ha perjudicat sobretot les persones i ha empitjorat l’estat de les infraestructures. Amb referència a les persones, hem patit dos efectes: la precarietat i l’envelliment de la plantilla. La precarietat s’ha començat a reduir en l’últim període, però malgrat tot tenim encara un alt nombre de professorat per estabilitzar que fa moltes hores de docència i hem d’analitzar i dimensionar l’estructura del personal d’administració i serveis per consolidar-la. A més, l’edat mitjana del PDI i el PAS de la Universitat és molt elevada; hem d’impulsar un rejoveniment de la plantilla. Mitjançant un finançament que ens permeti fer polítiques expansives, el nostre objectiu és disminuir la precarietat i reduir l’edat mitjana del personal en 0,5 anys anualment.  

L’altre efecte de la manca prolongada de pressupost ha estat la baixa inversió en infraestructures. Després d’una dècada de manteniment mínim, els nostres edificis necessiten actuacions importants. Els serveis bàsics requereixen una acció estratègica per intentar revertir la situació creada. 

 

L’alumnat: un protagonista actiu 

L’alumnat és, òbviament, un dels principals actius de la nostra comunitat universitària. La UAB té com a missió preparar persones crítiques amb una formació heterogènia, persones adultes que deixin el campus amb la titulació que els permetrà entrar al món laboral i amb la capacitat de prendre decisions compromeses amb la societat.  

Creiem que l’alumnat té un paper actiu en la UAB, perquè és agent protagonista en la presa de decisions, en la governança (participant activament en els òrgans de govern) i en els processos d’aprenentatge de les activitats docents dels centres. A més, l’alumnat és clau en l’organització de les activitats de la vida comunitària del campus, on és subjecte actiu per al desenvolupament de les accions que s’hi formulen. 

En un moment de crisi econòmica en què ens enfrontarem a situacions de risc, considerem prioritari l’accés i la permanència a la universitat de totes les persones en igualtat d’oportunitats. L’oportunitat de tenir accés igualitari a la informació, als recursos i als serveis és bàsica per reduir la bretxa social. Potenciar les beques per a situacions d’emergència i mantenir els programes que ja tenim establerts sense fer cap rebaixa, malgrat la tensió de tresoreria, són dos factors importants en el camí vers una societat més justa. Hem de fer polítiques per garantir la veu de l’alumnat al llarg de la seva vida universitària. 

 

Un campus viu 

L’element clau de la nostra universitat és el campus, que ha de ser un vector decisiu de progrés en el nostre futur. Conceptualment inclou els instituts i centres de recerca, els espais de Sabadell i les unitats docents hospitalàries amb els seus centres de recerca, i és l’embrió de l’Esfera UAB-CEI i el Hub B30. El campus com a element aglutinador és la clau de la seva recerca col·laborativa i solidària entre les diferents àrees de coneixement, i ha de ser un gran laboratori que ens permeti avançar com a ciutat sostenible i interconnectada amb el nostre territori. 

La vida universitària dins d’un campus ens identifica i el compromís de la UAB no s’entén si no és compartit per tota la comunitat universitària. Viure la UAB és una oportunitat única de rebre formacions interdisciplinàries més enllà dels graus, de relacionar-nos amb persones molt diverses i de diferents països, de participar en activitats a l’abast de tothom i des de totes les vessants: cultural, científica, d’emprenedoria i de solidaritat.