Avís legal

Aquest lloc web www.uab.cat és propietat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i constitueix el seu lloc oficial a internet.

La seu i domicili social de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA és:

Campus de la UAB

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

CIF: Q0818002H

L’ús del lloc web implica acceptar les condicions que estableix aquest document.

La UAB es reserva la facultat de fer modificacions i actualitzacions del seu lloc web en qualsevol moment sense necessitat d’avís previ.

La UAB no garanteix l’accés continu als elements i a la informació continguda en el seu lloc web, ni la seva correcta visualització o descàrrega que es puguin veure impedits o interromputs per factors o circumstàncies que escapen al seu control.

La UAB no assumeix cap responsabilitat per eventuals danys i perjudicis per interferències, avaries, desconnexions o qualsevol altre factor o circumstància aliens al seu control.

La UAB no garanteix que el seu lloc i els seus servidors estiguin lliures de virus i de programes malignes de qualsevol tipus, i no es fa responsable d’eventuals danys i perjudicis causats per l’accés al seu lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

La UAB no es fa responsable de la informació ni de la resta de continguts de tercers enllaçats al seu lloc web.

En relació amb les imatges de persones que apareixen al seu lloc web, aquestes són publicades respectant el dret a la imatge pròpia, s’utilitzen únicament per informar i donar a conèixer l’activitat de la UAB i en cap cas es cedeixen a terceres persones sense el permís corresponent.

La informació continguda al lloc web de la UAB no substitueix en cap cas la publicitat de lleis, disposicions generals i actes administratius que han de ser publicats en els diaris, butlletins oficials o altres sistemes que es determinin.

Qualsevol conflicte en relació amb el lloc web de la UAB s’ha de resoldre amb els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.

Drets de propietat intel·lectual i llicències d’ús obert

El lloc web www.uab.cat i tots els seus continguts són propietat de la Universitat Autònoma de Barcelona o d’altres organismes que han autoritzat l’ús i difusió d’aquests continguts a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Tota la informació que conté, sempre que no es digui expressament el contrari, està sotmesa a una llicència Creative Commons Reconeixement – No Comercial (CC BY NC), que en permet la còpia, distribució i comunicació pública, així com la creació d’obres derivades sense finalitat comercial, sempre que se citi la font.

Pel que fa a les marques, fotografies, imatges, signes distintius i logotips que apareixen en aquest lloc web, aquests són propietat exclusiva de la Universitat Autònoma de Barcelona, sempre que no s’indiqui una titularitat diferent, estan protegits per la legislació vigent aplicable i no poden ser reproduïts, excepte quan apareguin dins dels ginys facilitats per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Protecció de dades

Política de Protecció de Dades de la UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona està compromesa amb una política de protecció dels drets i les llibertats de les persones pel que fa al tractament de llurs dades personals. En aquest sentit, la informació a disposició de la UAB dels estudiants, el personal acadèmic , el personal d’administració i serveis, els graduats, els proveïdors, els clients i d’altres col·lectius que e relaciones amb la Universitat són tractats amb les garanties i d’acord amb les exigències de la legislació vigent.

El tractament de dades personals a la UAB es du a terme majoritàriament en compliment d’obligacions legals imposades al responsable del tractament o en un compliment d’una missió en interès públic o en exercici de competències públiques atribuïdes legalment a la Universitat. En d’altres casos, el tractament de dades personals té com a base legitimadora el consentiment de les persones interessades, l’execució de contractes o convenis, la defensa d’interessos vitals de les persones interessades o de terceres persones, o la satisfacció d’interessos legítims de la UAB o de terceres persones.

Les dades de caràcter personal només són cedides a terceres persones o a d’altres destinataris quan hi ha habilitació legal per fer-ho o quan la cessió és de compliment obligat.

En los formularis inserits a la pàgina web de la UAB per a la recollida de dades de caràcter personal hi ha de constar les clàusules informatives que donen compliment als principis de finalitat i de transparència. En qualsevol cas, la UAB només tracta les dades  personals que són adequades, pertinents i no excessives per al compliment de finalitats específiques i determinades, explicites i legítimes. Així mateix, la UAB garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal mitjançant l’aplicació de mesures tècniques i organitzatives adequades en funció dels riscos del tractament.

Aquesta pàgina web conté informació sobre la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre les disposicions normatives aprovades pels òrgans de govern competent de la Universitat, i sobre els procediments i formularis necessaris per al compliment de les disposicions vigents en la matèria, així com per a l’exercici dels drets que la legislació reconeix a les persones titulars de les dades. L’accés i la navegació per la pàgina web de la UAB no implica necessàriament la recopilació de dades personals dels visitants. No obstant això, la UAB pot instal·lar i utilitzar cookies en els dispositius d’accés, d’acord amb la política de cookies de la Universitat.