Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral. (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/5)
Referència
AL/17/333
Tipus
Laboral
Categoria
AL/17/333 Àrea de coneixement: Enginyeria de Sistemes i Automàtica
Nombre de places
1
Departament al qual està adscrita
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Perfil
Docent: Control de Sistemes
Investigador: Enginyeria de Sistemes i Automàtica. Anàlisi del Cicle de Vida
Baremació de criteris
Activitats de recerca, transferència:  punts
Activitats docents:  punts
Activitats de gestió i altres mèrits:  punts
Llistat admesos
Llista provisonal de candidats admesos


Observacions
Calendari del Concurs
Tornar al concurs