Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoca concurs públic per l’accés a places d’agregat o agregada en règim de contracte laboral. (Convocatòria núm. 2017/D/LD/CC/5)
Referència
AL/17/328
Tipus
Laboral
Categoria
AL/17/328 Àrea de coneixement: Medicina Preventiva i Salut Pública
Nombre de places
1
Departament al qual està adscrita
Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva
Perfil
Docent: Bioestadística (grau Medicina), Metodologia Científica i Bioestadística (graus Infermeria i Fisioteràpia), Bioestadística i Anàlisis de Dades (grau de Ciències Biomèdiques)
Investigador: Disseny d'estudis i anàlisis estadístics en Ciències de la Salut
Baremació de criteris
Activitats de recerca, transferència:  punts
Activitats docents:  punts
Activitats de gestió i altres mèrits:  punts
Llistat admesos
Llista provisonal de candidats admesos


Observacions
Calendari del Concurs
Tornar al concurs