Personal UAB

Personal acadèmic i investigador
Data de la convocatòria
Resolució de 28 de novembre de 2017, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de personal docent i investigador en la categoria de professor lector (ajudant doctor) de caràcter temporal en el marc del Pla Serra Húnter. (Convocatòria núm. 2017/D/LEM/CL/1).
Termini per presentar les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. (Fins el 15 de gener de 2018).
Publicació DOGC, 13 de desembre de 2017.

Requisitis
Bases de la Convocatòria:
Sol·licituds i presentació de la documentació:

Les sol·licituds per a prendre part en aquesta convocatòria es poden presentar en el Registre de la Universitat Autònoma de Barcelona, en l’horari que s’especifica la seu electrònica de la Universitat https://seuelectronica.uab.cat/tramits-sense-identificacio-digital, o bé mitjançant qualsevol dels procediments establerts en l’article 16.4 de la "Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas"

Les persones que optin a més d’una plaça han de presentar una sol·licitud independent per cada plaça.

Sol·licitud en català/Catalan application
Sol·licitud en anglès/English application

Les persones candidates han de trametre per correu electrònic, a l’adreça upac.acces@uab.cat, els documents següents (preferiblement en anglès) i en format PDF:

- Títol de doctor o doctora, o resguard d’haver sol·licitat el títol.

- Si està en possessió de l’acreditació o informe favorable, establerts als articles 49 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC), o  bé d’una altra acreditació per una agència de qualitat, també haurà d’aportar aquests documents:

- Currículum vitae complet, en format lliure.

- Un document on s’especifiquin les 5 aportacions acadèmiques més  valuoses de la persona sol·licitant (articles, llibres, patents...).

Descarregar  model de document (català)
Download document template (English)  

- Una breu descripció de la trajectòria docent (màxim 1 pàgina)

Descarregar model de document (català)
Download document template (English)

- Una declaració succinta dels seus interessos docents i de recerca en consonància amb l’àmbit del contracte ofert per als propers 5 anys. El document no excedirà les sis pàgines.

Descarregar model de document (català)
Download document template (English)

Documentació
English version (PDF)


Resolució provisional d'admesos i exclosos (29/01/2018)
Provisional resolution list of admitted and excluded applicants (29/01/2018)


Resolució definitiva d'admesos i exclosos (16/02/2018)
Definitive resolution list of admitted and excluded applicants (16/02/2018)
Llistat de places
UAB-LE-401 Lector/a / Tenure-eligible lecturer Àrea de coneixement: Filosofia del Dret / Fhilosophy of Law
UAB-LE-402 Lector/a / Tenure-eligible lecturer Àrea de coneixement: Publicitat i Relacions Públiques / Advertising and Public Relations
UAB-LE-403 Lector/a / Tenure-eligible lecturer Àrea de coneixement: Edafologia i Química Agrícola / Edaphology and Agricultural Chemistry
UAB-LE-404 Lector/a / Tenure-eligible lecturer Àrea de coneixement: Anatomia i Embriologia Humana / Anatomy and Human Embriology
UAB-LE-405 Lector/a / Tenure-eligible lecturer Àrea de coneixement: Didàctica de les Ciències Experimentals / Didactics of Experimental Sciences
UAB-LE-406 Lector/a / Tenure-eligible lecturer Àrea de coneixement: Mètodes d’Investigació i Diagnosi Educacional / Methods of Research and Diagnosis in Education
UAB-LE-407 Lector/a / Tenure-eligible lecturer Àrea de coneixement: Didàctica de l’Expressió Plàstica / Didactics of Plastic Expression
UAB-LE-408 Lector/a / Tenure-eligible lecturer Àrea de coneixement: Estudis d’Àsia Oriental / East Asian Studies
UAB-LE-409 Lector/a / Tenure-eligible lecturer Àrea de coneixement: Filologia Alemanya / German Philology
UAB-LE-410 Lector/a / Tenure-eligible lecturer Àrea de coneixement: Didàctica de les Ciències Socials / Didactics of Social Sciences