A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA  
 Facultat de Traducció i d'Interpretació  Els estudis  Atenció als estudiants amb necessitats específiques 

 
Acció tutorial a l’estudiant universitari amb necessitats específiques

La Facultat de Traducció i d’Interpretació compta amb un Pla d’Acció Tutorial a l’Estudiant amb Necessitats Educatives Específiques (PATnee), gestionat des del vicedeganat de professionalització. 

 Context i objectius 
Tipus de necessitat específica
Actuacions del Pla d’acció tutorial a l’estudiant amb necessitats especials
Recomanacions als professors
Contacte

Objectius


Context
 
L’Espai Europeu d’Educació Superior obliga a redefinir l’acció tutorial que es porta a terme a la universitat, entesa com el suport basat en la realització personal i directa que rep l’estudiant per part d’un tutor (Tomás, 2001).
 
D’altra banda, l’Estatut de l’Estudiant Universitari, aprovat al 2011, estableix la necessitat d’adaptar els programes de tutoria a les necessitats dels estudiants amb discapacitat i apunta que s’ha de promoure l’establiment de programes de tutoria permanent perquè les persones amb discapacitat puguin disposar d’un professor/tutor al llarg dels seus estudis (art. 22, cap. V de l’Estatut de l’Estudiant Universitari).
 
Objectius
 
L’objectiu del Pla d’Acció Tutorial a l’Estudiant amb necessitats específiques (PATnee) de la Facultat de Traducció i d'Interpretació és garantir que qualsevol estudiant pugui seguir els estudis en igualtat de condicions.

El PATnee va dirigit a estudiants amb alguna necessitat específica de suport educatiu (durant tot el període universitari o només durant un període) derivada de:

- Discapacitat
- Trastorn
- Altes capacitats intel·lectuals


El PATnee s’adreça a qualsevol estudiant matriculat o que vulgui accedir als estudis que s'imparteixen a la facultat:

- Grau en Traducció i Interpretació
- Grau en Estudis d’Àsia Oriental
- Máster Oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals
- Traducció Audiovisual
- Tradumàtica
- Traducció i Interpretació Professional xinès-castellà
- Postgrau de Traducció Jurídica
- Postgrau de Correcció i de Qualitat Lingüística


Per a l’articulació d’aquest objectiu general, hem definit els següents objectius específics:

- Intermediar entre l’estudiant amb necessitats especials, el professorat i el Servei d’atenció a l’estudiant amb discapacitat de la UAB, el PIUNE i/o l'Unitat d'Atenció Psicopedagògica.
- Vetllar perquè els materials d’aprenentatge, les metodologies docents i els espais de la Facultat siguin accessibles.
- Tutorar els estudiants amb necessitats especials perquè puguin seguir els estudis en igualtat de condicions i gaudeixin de les mateixes oportunitats que la resta de companys.
Inici Mapa web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona