A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    PRACTICUM    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Inici  La facultat  Els estudiants 
 Consell d'estudiants 
Junta de Facultat
Procés d'acollida
Reconeixement als representants d'estudiants
Més informació

Consell d'estudiants


Local d'Estudiants: GA/414, Mòdul IV. El local d’estudiants és un espai on els estudiants i col·lectius de la Facultat poden accedir per realitzar tasques diverses.

Despatx del becari d’estudiants: GA/425

Sala d'Estudis: GL/506 Davant del mòdul II, al costat de l'aula 71 i 72
Els estudiants podem fer moltes coses: plantejar com voldríem que fos la facultat i la UAB, debatre com volem que siguin els nostres estudis, lluitar per aconseguir millores en els serveis i els espais del nostre centre, dur a terme projectes de solidaritat, participar en activitats de la UAB, fer festes, etc. Tot això, amb l'objectiu de dinamitzar la facultat.
Les formes de participació en la vida i en la gestió de la universitat són diverses: podem ser delegats de classe, membres de la Junta de Facultat i de la Junta permanent, membres del Claustre, del Consell de Govern, del Consell Social, del Consell d’estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona(CEUAB).
En aquest esquema es presenten totes les formes de representació estudiantil i la relació existent entre elles.
 

El Consell d'Estudiants (CEFE): neix el curs acadèmic 2006, reuneix les formes de participació i representació estudiantil a la Facultat amb incidència a la universitat a través del CEUAB i esdevé un espai de debat i treball on els estudiats puguin entendre’s i participar de manera activa enel funcionament de la Facultat. Totes les persones matriculades a la Facultat de Ciències d’ Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, ja sigui en estudis de grau o de postgrau, poden assistir a les reunions del CEFE.
Mail de contacte: consell.estudiants.educacio@uab.cat

El CEUAB: el Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, CEUAB, neix durant el curs acadèmic 2011-12 impulsat per l'alumnat i esdevé un espai de debat i treball on els estudiats puguin entendre’s i participar de manera activa enel funcionament de la Universitat. Cada consell d’estudiants de Facultat aporta 4 membres, essent un total 55 membres al plenari.
Mes informació: http://etc.uab.cat/serveis-interior.php?servei=171&cat=3

El Claustre (claustrals):
És l'òrgan màxim de representació de la comunitat universitària. El Claustre debat les línies generals d'actuació de la Universitat, controla la gestió dels càrrecs i impulsa l'activitat normativa d'altres òrgans de govern. Es renova cada 4 anys, a excepció del sector dels estudiants, que ho fa cada 2 anys. Es reuneix com a mínim dues vegades a l'any. A més del funcionament per sessions plenàries, el Claustre pot crear comissions específiques.
Més informació:
http://etc.uab.cat/serveis-interior.php?cat=3&servei=171&subapartat=598

La Facultat (membres de la Junta):

La Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat i està format pel degà o degana i el seu equip, una representació docent del 60% del total de la Junta, una representació dels estudiants equivalent al 30% dels membres de la Junta, i una representació del personal d'administració i serveis (PAS) equivalent al 10% del total dels membres. La Junta de Facultat vetlla pel funcionament de la Facultat i delega funcions a la Junta Permanent.

La Junta Permanent està composada per membres de la Junta de Facultat representants de tots els col·lectius (docents, estudiants i PAS). Té diverses comissions delegades en què els estudiants també hi som representats: la Comissió d'Ordenació Acadèmica (30%dels membres), la Comissió d'Innovació
i Recerca (30%dels membres), i la Comissió d'Economia i Serveis (30%dels membres).
Més informació:
http://etc.uab.cat/serveis-interior.php?cat=3&servei=171&subapartat=597
 
Pel que fa les titulacions/Graus (delegats):

Les Comissions de docència estan formades pel coordinador de titulació, els tutors de curs i els delegats de curs. La seva funció és vetllar pel bon funcionament de la titulació i coordinar activitats conjuntes.

Les Reunions d'Avaluació estan formades pel tutor de curs, el professorat del semestre en el qual es realitzen, i els delegats de curs. La seva funció és vetllar pel bon funcionament del curs i estudiar el funcionament de les assignatures.


Col·lectius d'estudiants presents a la Facultat: 
  • Estudiants UAB (EUAB):  Estudiants-UAB és una associació d’estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona que es dedica a vetllar pels interessos dels estudiants enfront a les injustícies i problemàtiques que es produeixen en el dia a dia a la universitat, fent servir totes les eines al nostre abast i donant, a més a més, ofertes als estudiants per suplir la seva formació acadèmica i personal.

    Més informació a la pàgina web: http://www.estudiantsuab.com/


  • Assemblea Educació: Òrgan de participació estudiantil.

  • Col·lectiu Educadores Reflexivos: El col · lectiu Educadores té com a finalitat ser un espai de   debat i discussió sobre temes que afecten a l'educació Xilena, considerant professors i estudiants com a claus dins del procés d'ensenyament i aprenentatge.

La formació d'aquest grup sorgeix per la inquietud d'estudiants de doctorat de diferents àrees, que d'alguna manera volen contribuir en la seva línia investigadora en la reflexió de les problemàtiques educatives actuals.

  • Persona de contacte: Carolina Barrientos Delgado
  • Titulació(postgrau-doctorat): Estudiant de Doctorat en Educació UAB
  • Correu:carolina.barrientos@gmail.com

Un dels objectius principals de l'Equip Deganal és potenciar i facilitar el contacte, l'intercanvi i la comunicació entre els òrgans de govern de la Facultat i els estudiants.
Al llarg dels darrers cursos hem realitzat reunions mensuals que ens han permès avançar en la millora de molts aspectes del nostre centre.

Des del curs 2006-2007 s'ha obert l'espai de comunicació del Consell d'estudiants de la Facultat de Ciències de l'Educació al campus virtual de la universitat per tal de facilitar la comunicació entre els diferents membres del consell.

 
Inici Mapa web Video inauguració
2018 Universitat Autònoma de Barcelona