Aquesta pàgina web ha canviat d'ubicació. Per accedir a la votació electrònica i la informació sobre eleccions cal anar a la seu electrònica de la UAB:

https://seuelectronica.uab.cat/seu-electoral