A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
Unitat docent parc taulí  Pla d'estudis 

 

Pla d'Estudis

L’actual pla d’estudis es va aprovat per la Resolució 2005 de 9 de gener de 2003 (BOE de 30/01/2003).

 El pla d’estudis de la Llicenciatura de Medicina està estructurat en dos cicles de tres cursos acadèmics cadascú. Cada curs acadèmic té dos semestres. El nombre mínim de crèdits per obtenir la llicenciatura és de 500.

A la Llicenciatura de Medicina s’han de cursar tres tipus de crèdits: troncals, optatius i de lliure elecció.

 A) Són crèdits troncals aquells que comprenen les matèries que les directrius generals estableixen d’obligada inclusió per a la Llicenciatura de Medicina en tot l’àmbit de l’Estat. (Real Decreto 1417/1990 de 26 d’octubre, BOE 278 de 20/11/90). L’alumne haurà de cursar 445,5 crèdits troncals.

B) Són crèdits optatius aquells que podrà escollir l’alumne entre totes les optatives que ofereix la facultat per a la seva titulació, fins assolir com a mínim el total exigit. L’alumne haurà de cursar 4,5 crèdits optatius.

C) Són crèdits de lliure elecció aquells que l’alumne pot escollir entre:

• Cursar assignatures  optatives, per damunt dels crèdits necessaris d’aquest tipus.

• Totes les assignatures impartides per la UAB, dins els nous plans d’estudis

• Aquelles que ofereix la universitat denominades assignatures campus.

Els alumnes han de cursar com a mínim 50 crèdits de lliure elecció.

També es poden obtenir crèdits de lliure elecció per:

• La realització d’activitats que cada curs acadèmic reconeix la universitat:

El nombre màxim de crèdits que es podran reconèixer mitjançant aquesta modalitat és 33.