Alumnes de 3r de grau

El coneixement d’idiomes és cada cop més necessari, tant en el món del treball com per a la mobilitat acadèmica, i és per això que ara que ja ets al tercer curs dels estudis de grau, la UAB t’ofereix una prova d’idioma en línia i gratuïta per ajudar-te a saber quin nivell d’idioma tens. Pots fer la prova d’anglès, francès, alemany o italià. És una prova que enguany es fa a totes les universitats catalanes.

La UAB ha fet arribar un correu electrònic a l'alumnat de tercer que va començar el grau el curs 2014-2015 amb les instruccions per fer la prova.

Prova d’anglès
La prova d’anglès dura 25 minuts aproximadament i consta de dues parts. El primer exercici, els C-tests, consisteix a completar quatre textos curts que tenen 25 paraules a les quals falten lletres. El segon exercici consta d’una sèrie de preguntes d’opció múltiple per avaluar els coneixements de gramàtica, vocabulari i ús de la llengua en un context determinat. Pots veure’n un exemple.

En finalitzar la prova, rebràs un resultat amb un valor numèric. Consulta la taula d’equivalències que es detalla a continuació per saber el teu nivell en termes del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
 

 Resultat Simtest Equivalència MECR
Inferior a 1 Inferior a A1
D’1 a 1,949 A1
D’1,95 a 2,949 A2
De 2,95 a 3,949 B1
De 3,95 a 4,949 B2.1
De 4,95 a 5,949 B2.2
De 5,95 a 6,949 C1.1
Superior a 6,95 C1.2
 
 
Prova d’alemany, francès i italià
La prova d’aquests idiomes consta de 100 preguntes d’opció múltiple i dura uns 45 minuts aproximadament.

Equivalències de resultats de la prova de nivell d'alemany, francès i italià