Biblioteques > Serveis > Deures dels usuaris
Deures dels usuaris del Servei de Biblioteques

Segons l’article 25 del Reglament del Servei de Biblioteques els usuaris del Servei de Biblioteques han de complir les condicions d’ús del servei i les seves normes de funcionament i, en concret, han de:

a) Contribuir a mantenir un entorn de treball adequat, respectar les persones i evitar qualsevol activitat que causi molèsties a altres usuaris.

b) Respectar en tot moment les instal·lacions, els equipaments, les condicions d’ús dels serveis i els fons bibliogràfics i documentals.

c) Comportar-se respectuosament amb el personal de la biblioteca.

d) Seguir les indicacions del personal en l’ús d’espais, equipaments i recursos.

e) Sortir de les instal·lacions quan s’acabi l’horari d’obertura o a requeriment del personal.

f) Utilitzar les tecnologies de la informació per a les activitats que els són pròpies o assignades i no fer-ne usos indeguts.

g) Complir els tràmits reglamentàriament establerts per retirar material bibliogràfic o documental.

h) Respectar la integritat i la conservació dels documents i el material bibliogràfic i documental.

i) Fer-se responsables dels documents o de l’equipament tecnològic que es tingui en préstec i retornar-los en els terminis fixats.

j) Respectar la legislació vigent de propietat intel·lectual i, en especial, la referida a la consulta, l’escaneig i les fotocòpies i, en el cas de documents digitals, la referida a l’ús, la distribució i la còpia.

k) Identificar-se amb el carnet de la UAB quan els sigui requerit i no deixar-lo a tercers.

l) Mostrar el contingut de les bosses i les carpetes quan el personal els ho requereixi.

m) En general, complir aquest reglament i les instruccions i les normes aplicables dictades pels òrgans competents de la UAB, com també les disposicions que estableixi amb caràcter general la legislació vigent.

 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona