Deures dels usuaris del Servei de Biblioteques

Segons l’article 25 del Reglament del Servei de Biblioteques els usuaris del Servei de Biblioteques han de complir les condicions d’ús del servei i les seves normes de funcionament i, en concret, han de:

a) Contribuir a mantenir un entorn de treball adequat, respectar les persones i evitar qualsevol activitat que causi molèsties a altres usuaris.

b) Respectar en tot moment les instal·lacions, els equipaments, les condicions d’ús dels serveis i els fons bibliogràfics i documentals.

c) Comportar-se respectuosament amb el personal de la biblioteca.

d) Seguir les indicacions del personal en l’ús d’espais, equipaments i recursos.

e) Sortir de les instal·lacions quan s’acabi l’horari d’obertura o a requeriment del personal.

f) Utilitzar les tecnologies de la informació per a les activitats que els són pròpies o assignades i no fer-ne usos indeguts.

g) Complir els tràmits reglamentàriament establerts per retirar material bibliogràfic o documental.

h) Respectar la integritat i la conservació dels documents i el material bibliogràfic i documental.

i) Fer-se responsables dels documents o de l’equipament tecnològic que es tingui en préstec i retornar-los en els terminis fixats.

j) Respectar la legislació vigent de propietat intel·lectual i, en especial, la referida a la consulta, l’escaneig i les fotocòpies i, en el cas de documents digitals, la referida a l’ús, la distribució i la còpia.

k) Identificar-se amb el carnet de la UAB quan els sigui requerit i no deixar-lo a tercers.

l) Mostrar el contingut de les bosses i les carpetes quan el personal els ho requereixi.

m) En general, complir aquest reglament i les instruccions i les normes aplicables dictades pels òrgans competents de la UAB, com també les disposicions que estableixi amb caràcter general la legislació vigent.