EL COMPROMÍS DE QUALITAT UAB

Servei de Llengües-UAB Idiomes > Serveis per a empreses > Uab: serveis de qualitat

El nostre compromís de qualitat

  1. Una activitat formativa orientada a cobrir les necessitats comunicatives i d'ús efectiu de la llengua
  2. Una escala de nivells en correspondència amb el Marc comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa
  3. Un sistema d'avaluació fiable i objectiu
  4. Una informació transparent i detallada sobre l'oferta
  5. Un professorat amb titulació universitària i formació específica
  6. Uns espais adequats per a la pràctica docent
  7. L'avaluació periòdica del grau de satisfacció del nostre alumnat
Bookmark and Share
 
 

 

 

2017 Universitat Autònoma de Barcelona