El Claustre aprova el document marc sobre arquitectura de titulacions

Sessió del Claustre del 15 de desembre de 2016

Després de sotmetre el tema a discussió amb el conjunt de la comunitat universitària, el Claustre de la UAB ha aprovat un document marc sobre el disseny de l'arquitectura de titulacions. Ha estat aprovada també una esmena sobre treballs finals de grau interdisciplinaris.

15/03/2017

El Claustre de la UAB, en la sessió extraordinària que va tenir lloc el 15 de març passat, va aprovar el document marc "L'arquitectura de titulacions a la UAB", presentat per l'Equip de Govern, per 141 vots a favor, 51 vots en contra, cinc vots en blanc i un vot nul. L'esmena presentada en favor de la realització de treballs de fi de grau col·lectius entre estudiants de diferents centres va ser aprovada també amb 189 vots a favor, tres en contra i set en blanc.

La rectora de la UAB, Margarita Arboix, va obrir la reunió exposant les darreres informacions sobre els preus dels estudis universitaris. Va explicar que els pressupostos de la Generalitat es troben actualment en fase de discussió d'esmenes al Parlament i va fer esment a l'acord unànim de totes les forces parlamentàries, així com al compromís del Govern encara no concretat, per equiparar els preus dels estudis de grau i de màster. Segons va informar, s'espera que el decret de taxes sigui aprovat, com tots els anys, entre els propers mesos de maig i juny.

Seguidament, Josep Ros, vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, va exposar els continguts del document marc i va explicar el procés amb què s'ha sotmès a discussió amb la comunitat universitària durant els darrers mesos. El debat ha implicat més de set-centes persones de tots els sectors de la comunitat i de totes les facultats i escoles. Les aportacions han estat recollides al document presentat al Claustre, on, entre altres aspectes, el vicerector va destacar l'aposta per la flexibilitat de l'arquitectura acadèmica.

Ros va valorar que la UAB, que ha estat tradicionalment una universitat innovadora, "vol recuperar la iniciativa de creació de titulacions". En aquest sentit, va considerar que cal "aprofitar la particularitat de la UAB com a universitat de campus" que ofereix estudis "de totes les branques de coneixement", fet que facilita la programació de titulacions interdisciplinàries en què col·laborin diferents facultats.

Una universitat "pionera i de referència"

Als dos torns d'intervencions en què es va sotmetre a discussió el document, els claustrals van plantejar diversos temes: la importància de potenciar la programació acadèmica actual i la necessitat de recursos per endegar innovacions, l'autonomia dels centres per dissenyar la seva oferta, la poca participació d'estudiants als debats sobre el document, la incidència dels preus dels estudis en el disseny de l'arquitectura de titulacions, les correspondències entre diferents títols universitaris oficials, la programació d'oferta acadèmica en anglès i la particularitat de les enginyeries com a titulacions regulades per ordres ministerials específiques.

La rectora va intervenir novament per afirmar, entre altres coses, que l'objectiu de l'arquitectura de titulacions és que la UAB es mantingui com a institució "pionera i de referència" pel que fa a la programació acadèmica. I va expressar el seu compromís per a que, "en cap cas", la reforma dels estudis "pugui implicar un augment del cost de les taxes actuals".

El Claustre va continuar amb la discussió de l'esmena presentada, que fa referència a les directrius per al disseny de màsters per plantejar "la possibilitat d'admetre que determinats treballs de fi de grau siguin multidisciplinars, de manera que estudiants de diferents centres puguin realitzar conjuntament un mateix treball des de diverses disciplines".

Més informació: Document marc "L'arquitectura de titulacions a la UAB"

 

Notícies relacionades

Totes les notícies