Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Programa sicue > Sol·licituds sicue

Requisits per a participar el en Programa SICUE
L'estudiant ha d'estar matriculat el curs 2013/14 i matricular-se el curs 2014/15.

Per a assegurar que l'estudiant coneix bé el seu sistema docent, ha de complir en data 30 de setembre de 2013:

  • Alumnes de Grau: 60 crèdits superats i estar matriculat a 30 crèdits més
  • Alumnes de Diplomatura i Enginyeries tècniques: 30 crèdits superats i estar matriculat a 30 crèdits més
  • Alumnes de Llicenciatura i Enginyeria: 90 crèdits superats i estar matriculat a 30 crèdits més

Per als alumnes de titulacions de segon cicle, es tindran en compte els crèdits superats en els estudis de primer cicle més els que tingui superats del segon cicle amb posterioritat a 30 de setembre de 2013.

Per a estades de 9 mesos, l'alumne haurà de cursar un mínim de 45 crèdits a la universitat de destinació, i 24 en el cas d'estades de 5 mesos.

Un mateix beneficiari no podrà obtenir més d'un intercanvi SICUE en una mateixa universitat, ni més d'un a cada curs acadèmic.


Procediment per a la sol·licitud de les places SICUE
El termini per presentar les sol·licituds per al programa SICUE serà del 4 al 24 de febrer de 2014.

La sol·licitud es presentarà per via electrònica a través del portal de Serveis d'Intranet de la UAB. Heu d'anar a la opció Consulta i sol·licituds d'intercanvi OUT. Es podran sol·licitar un màxim de 3 destinacions.


Selecció de places i resolució
L'assignació de places es realitza als centres, i es fa en base a la nota mitja de l'expedient en data 30 de setembre de 2013 i d'acord amb l'establert en l'article 5 del R.D. 1125/2003. Per als alumnes de segon cicle es tindrà en compte la nota mitja del primer cicle més els crèdits cursats en el segon cicle abans del 30 de setembre de 2013.

Un cop publicada la primera resolució l'alumne haurà d'acceptar la plaça concedida. En cas contrari, podrà demanar un canvi de plaça; per això podrà dirigir-se a l'Oficina d'Intercanvis del seu centre durant el període establert. Un cop publicada la segona resolució, les persones que hagin obtingut una nova plaça hauran d'acceptar-la. Les dates establertes són aquestes:

  • Primera resolució: 14 de març de 2014
  • Acceptació de places: del 14 al 21 de març de 2014
  • Canvis de plaça i reassignacions (als centres): del 24 al 28 de març de 2014
  • Segona resolució: 4 d'abril de 2014
  • Acceptació de places (2a resolució): del 4 a l'11 d'abril de 2014
 

 

 

2015 Universitat Autònoma de Barcelona