Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Programa sicue > Sol·licituds sicue

Requisits per a participar el en Programa SICUE
L'estudiant ha d'estar matriculat el curs 2014/15 i matricular-se el curs 2015/16.

Per a assegurar que l'estudiant coneix bé el seu sistema docent, en data 30 de setembre de 2014 a de tenir un mínim de 45 crèdits superats i estar matriculat a 30 crèdits més.

Per als alumnes de titulacions de segon cicle, es tindran en compte els crèdits superats en els estudis de primer cicle més els que tingui superats del segon cicle amb posterioritat a 30 de setembre de 2014.

Per a estades de 9 mesos, l'alumne haurà de cursar un mínim de 45 crèdits a la universitat de destinació, i 24 en el cas d'estades de 5 mesos. En aquelles situacions en que a l'estudiant li restin per a finalitzar els seus estudis menys crèdits que el mínim exigit a cada tipus d'estada, podrà optar a l'intercanvi si compleix la resta de requisits.

Un mateix beneficiari no podrà obtenir més d'un intercanvi SICUE en una mateixa universitat, ni més d'un a cada curs acadèmic.


Procediment per a la sol·licitud de les places SICUE
El termini per presentar les sol·licituds per al programa SICUE serà del 20 de febrer al 28 de març de 2015.

La sol·licitud es presentarà per via electrònica a través del portal de Serveis d'Intranet de la UAB. Heu d'anar a la opció Sol·licituds i consulta d'intercanvi OUT. Es podran sol·licitar un màxim de 3 destinacions.


Selecció de places i resolució
L'assignació de places es realitza als centres, i es fa en base a la nota mitja de l'expedient en data 30 de setembre de 2014 i d'acord amb l'establert en l'article 5 del R.D. 1125/2003. Per als alumnes de segon cicle es tindrà en compte la nota mitja del primer cicle més els crèdits cursats en el segon cicle abans del 30 de setembre de 2014.

Un cop publicada la primera resolució l'alumne haurà d'acceptar la plaça concedida. En cas contrari, podrà demanar un canvi de plaça; per això podrà dirigir-se a l'Oficina d'Intercanvis del seu centre durant el període establert. Un cop publicada la segona resolució, les persones que hagin obtingut una nova plaça hauran d'acceptar-la. Les dates establertes són aquestes:

  • Primera resolució: 20 d'abril de 2015
  • Acceptació de places: del 20 al 26 d'abril de 2015
  • Canvis de plaça i reassignacions (als centres): del 27 al 30 d'abril de 2015
  • Segona resolució: 4 de maig de 2015
  • Acceptació de places (2a resolució): del 4 al 14 de maig de 2015
 

 

 

2015 Universitat Autònoma de Barcelona