Inici > Programes de mobilitat i intercanvi > Programa propi uab > Beques i ajuts

Beques i ajuts per al Programa Propi


BEQUES ESPECÍFIQUES PER A LES ESTADES DEL PROGRAMA PROPI:

En funció del pressupost, pel curs 2016/17 es repartiran les beques disponibles entre els estudiants que hagin obtingut una plaça en el marc del Programa Propi.

El criteri que s’utilitzarà per atorgar aquests ajuts serà la nota resultant utilitzada per a la selecció (nota de participació). Es tindrà també en consideració la importància estratègica per a la UAB de l’acord amb la universitat de destí.

Els fons econòmics poden provenir de:

UAB:
La UAB disposa d’una partida pressupostària pròpia per a beques, els imports de les quals dependran del període que l’estudiant estigui a la universitat de destinació:

•Fins a un curs acadèmic: 1.200 €
•Fins a un semestre: 750 €
•Estades iguals o inferiors a 3 mesos:  100 €

La beca s'abonarà en dos terminis: el primer pagament correspondrà al 80% de l'ajut econòmic i s’abonarà un cop l’estudiant hagi justificat l’arribada al centre de destinació. El segon pagament serà del 20% restant, es farà a la tornada de l’estudiant i un cop hagi presentat tota la documentació requerida.
Tots aquells alumnes que, a data 30 de novembre del curs següent a l’estada, no hagin lliurat la documentació exigida, es donarà per renunciada  la beca i per tant se’ls requerirà la devolució de l’import que se’ls haguera abonat.

Obra Social “la Caixa”:
Programa impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona amb la col·laboració de l’Obra social “La Caixa”.
 
•   Beques de mobilitat en el marc del programa Propi de la UAB: Pel curs acadèmic 2016/17, l’Obra Social “la Caixa” finança entre 116 i 186 beques (depenent de si són estades anuals o semestrals)  amb els mateixos imports que els del Programa Propi de la UAB.
 
•   Beques de mobilitat per a estudiants amb un bon expedient acadèmic i rendes baixes: 12 beques de viatge, allotjament i manutenció  per participar en el Programa Propi de mobilitat de la UAB. Les beques inclouen un ajut de viatge per un import entre 1.000 i 1.500€ i un ajut mensual per allotjament i manutenció de 850€ durant 5 mesos (l’import total de la beca serà d’entre 5.250€ i 5.750€). Aquestes beques seran per mobilitats durant el primer semestre del curs 2016/17.

Per poder gaudir d’aquest ajut, l’estudiant ha de complir amb els requisits econòmics de la convocatòria de les beques d’equitat, fins el tram 5, que estableix la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

El compliment d’aquests requisits s’acreditarà de la següent manera:

-Ser beneficiari d’una beca de règim General del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte durant el curs 2015/16 (equivalent a tram 1 de les beques d’Equitat).

Ó bé

-Ser beneficiari d’una beca d’Equitat durant el curs 2015/16

L’adjudicació de les beques es farà per trams d’equitat, primer s’adjudicaran les beques als estudiants amb tram 1 per ordre de nota de participació i seguidament s’adjudicaran les beques als estudiants amb tram 2, també ordenat per nota de participació  i així successivament fins a adjudicar tots els ajuts.

Beques Santander:
El Banco de Santander convoca cada curs diferents beques que s’acostumen a fer públiques al mes de gener. Més informació a la pàgina web www.becas-santander.com.

El nombre i import d’aquests ajuts quedarà confirmat per al curs 2016-2017 en el moment que se signin els convenis corresponents entre aquesta entitat bancària i la UAB.

•   “Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades”

A la darrera convocatòria d’ajuts del 2015 el Banco Santander ha atorgat 25 ajuts Iberoamérica Grado de 3.000€ cadascun a estudiants de la UAB que van obtenir plaça del Programa Propi amb destinació a universitats de l’àmbit d’Iberoamèrica i que tenen signat un acord específic de col·laboració amb el Banco Santander. La selecció la fa la UAB d’acord amb els termes indicats al conveni signat entre Banco Santander i la UAB.

El període mínim d’estada ha de ser d’un semestre (5 mesos).

Els ajuts del Banco de Santander s’abonaran seguint el procediment establert per als ajuts UAB (Veure detalls més amunt).

Compatibilitat de l'ajut del Programa Propi amb altres ajuts
L’ajut del Programa Propi només serà incompatible amb la beca JASSO del govern japonès i amb la beca DUO del govern coreà.
 
AJUTS COMPLEMENTARIS PER A TOTS DOS PROGRAMES ERASMUS+ I PROPI)

Beques MOBINT – AGAUR:
L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca convoca cada any ajuts a la mobilitat internacional (convocatòria MOBINT). En convocatòries anteriors, l’import va ser de 200€ mensuals amb un màxim de 6 mesos. Més info a http://www10.gencat.net/agaur_web/AppJava/a_beques.jsp?categoria=universitaris

Els interessats hauran de cursar la sol·licitud directament a l’AGAUR dintre dels terminis establerts per aquella agència.

Els pagaments que es gestionen a través de la UAB s'ordenaran un cop al mes, de manera que es tindran en compte tots els certificats rebuts fins aquell moment. Heu de calcular que, a partir de la data en què s'ordena el pagament, la transferència triga unes tres setmanes a fer-se efectiva. Durant el mes d'agost no es gestionarà cap pagament.

No es farà cap pagament d'ajuts del curs 2016-17 amb posterioritat al 30 de novembre de 2017.

L'atorgament de qualsevol d'aquests ajuts estarà supeditat al compliment dels requisits per part de l'estudiant.

INFORMACIÓ NO DISPONIBLE PER AL CURS 2016/17

Listado Universidades Iberoamérica 2015 (pdf MB)
Resolució Ajuts Programa Propi 2015-16 (pdf MB)
Resolució Ajuts Propi CALIFORNIA 2015-16 (pdf MB)
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona